TEATRU ALBA
Social

Tribunalul Alba: Bilanţul activităţii desfăşurate în cursul anului 2012

În data de 01.02.2012, Tribunalul Alba a prezentat Bilanţul activităţii desfăşurate în cursul anului 2012 în cadrul Adunării generale a judecătorilor organizată la sediul acestei instanţe cu participarea judecătorilor din cadrul tribunalului.

La şedinţa de bilanţ a participat din partea Curţii de Apel Alba Iulia, doamna judecătoare Petraşcu Adriana preşedinta acestei instanţe, şi preşedinţii celor 5 judecătorii aflate în circumscripţia Tribunalului Alba.

Din analiza datelor statistice preliminare, întocmite de Consiliul Superior al Magistraturii, reies următoarele date:

La indicativul operativitate, Tribunalul Alba s-a situat pe locul 4, la nivelul naţional cu o operativitate în soluţionarea cauzelor de 80%, respectiv pe locul întâi la nivelul Curţii de Apel Alba-Iulia (Tribunalul Sibiu – 60% şi Tribunalul Hunedoara 61%).

În ceea ce priveşte numărul de cauze soluţionate, la nivel naţional Tribunalul Alba s-a situat pe locul 5 cu un număr de 20.224 cauze soluţionate şi pe locul întâi la nivelul Curţii de Apel Alba-Iulia (Tribunalul Hunedoara – 13.0218 cauze soluţionate şi Tribunalul Sibiu  – 12.268 cauze soluţionate).

Volumul total de activitate înregistrat de Tribunalul Alba în cursul anului 2012 este de 26.697 cauze, indicator statistic care a situat instanţa pe locul 12 la nivel naţional şi de asemenea pe locul întâi la nivelul Curţii de Apel Alba-Iulia (Tribunalul Hunedoara – 22.695 cauze şi Tribunalul Sibiu – 22.632 cauze).

Încărcătura pe judecător raportat la numărul de posturi din schemă a fost de 1.197 cauze/judecător, locul 10 la nivel naţional şi locul întâi la nivelul Curţii de Apel Alba-Iulia (Tribunalul Hunedoara – 1137 cauze/judecător iar Tribunalul Sibiu – 982 cauze/judecător).

Sinteza raportului de bilanţ evidenţiază următoarele date:

În cursul anului 2012 la instanţele din judeţul Alba s-au înregistrat un număr de 39.849 cauze nou intrate. Din acest total 20.043 dosare au fost înregistrate la Tribunalul Alba, restul de 19.806 fiind înregistrate la cele 5 judecătorii astfel : 9.082 cauze la  Judecătoria Alba Iulia , 4.405 cauze la Judecătoria Aiud, 2.306 cauze la Judecătoria Câmpeni, 1.707  cauze la judecătoria Blaj, 2.306 cauze la Judecătoria Sebeş.

Comparativ cu anul 2011, la nivelul Tribunalului Alba, se constată o mică scădere a numărului de cauze nou intrate, respectiv cu 196 cauze mai puţin iar la nivelul judecătoriilor numărul este cu 3.322 de cauze  mai mic decât în 2011. Trebuie precizat că din anul 2012 cererile de investire a hotărârilor pronunţate de Tribunalul Alba nu au mai primit număr nou de dosar, ele fiind soluţionate in cadrul dosarului de care aparţin.

În cursul anului 2012 la instanţele judecătoreşti din raza de competenţă a Tribunalului Alba au fost soluţionate un număr de 40.567 cauze civile, penale, comerciale, de contencios administrativ, precum şi alte materii. Din totalul cauzelor soluţionate , 20.223 au fost soluţionate de Tribunalul Alba, diferenţa de 20.344 dosare au fost soluţionate de cele 5 judecătorii după cum urmează : 9.748 cauze Judecătoria Alba Iulia,  4.311 cauze Judecătoria Aiud, 2.329 cauze Judecătoria Câmpeni, 1.779 cauze Judecătoria Blaj, 2.177 cauze Judecătoria Sebeş.

În cadrul Tribunalului Alba funcţionează trei secţii, respectiv:  Secţia I civilă;   Secţia penală,  Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal;    .

Din totalul cauzelor intrate pe rolul Tribunalului Alba au fost repartizate după cum urmează : 4.239 la secţia  I civilă, 1.014 la secţia penală şi 14.790 la secţia II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Cele trei secţii ale Tribunalului Alba au soluţionat un număr de 20.223 cauze după cum urmează : 1.066 cauze secţia penală, 4.076 cauze secţia  I civilă, 15.081 ( 7.634 în 2011) cauze secţia II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Sub aspectul soluţionării cauzelor pe cele trei grade de jurisdicţie, Tribunalul Alba a soluţionat ca instanţă de fond 17.353 cauze din care 2.961 civile, 490 penale, 13.902 (6.581 în 2011) de contencios administrativ şi fiscal.

Ca instanţă de apel, tribunalul a soluţionat 303 cauze, din care 268 cauze civile şi 7 cauze  penale,  28 cauze comerciale, iar ca instanţă de recurs 2.567 cauze,  din care 847 cauze civile, 569 cauze penale şi comerciale şi de contencios administrativ şi fiscal un număr de  1.151 cauze.

Făcându-se o analiză a volumului de activitate reprezentat de cauzele restante şi cele înregistrate în cursul anului 2012, se constată la nivelul judecătoriilor şi a tribunalului că încărcătura numărului de dosare pe judecător se menţine la parametri ridicaţi.

În acest sens, în raport cu categoria instanţei s-au înregistrat următoarele date statistice:

La începutul anului 2012, stocul de dosare a fost de 6.635, iar până la sfârşitul anului s-au înregistrat 20.043 dosare noi, rezultând un total de 26.678 dosare, din care 6.098 în materie civilă, 1.187 în materie penală şi 19.393 în materie comercială.  Dintre acestea au fost soluţionate 20.223 dosare, din care 4.076 în materie civilă, 1.066 în materie penală şi 15.081 în materie comercială.

Faţă de aceste date statistice, rezultă un indice de operativitate la nivelul Tribunalului  de 79,50%.

Comparativ cu anul 2011, când indicele de operativitate a fost de 75,89%,  se constată o creştere a indicelui de operativitate la nivelul Tribunalului Alba, respectiv cu 3,61 procente.

Dintre factorii care au influenţat indicele de operativitate se remarcă  numărul redus de judecători (în cursul anului 2012 Tribunalul Alba funcţionând cu o medie de 26 judecători din cei 28 prevăzuţi în schemă) şi înregistrarea în ultima lună a anului, a unui număr însemnat de dosare, care nu au putut fi soluţionate dat fiind timpul prea scurt pentru a putea fi citate părţile.

Din analiza datelor statistice rezultă că în anul 2012, se constată o creştere a volumului de cauze, în special la nivelul Tribunalului Alba, respectiv  26.678 cauze în anul 2012 faţă de 24.893 dosare în anul 2011, corelate cu creşterea încărcăturii efective pe judecător şi menţinerea unor scheme total depăşite de personal, ceea ce a presupus din partea judecătorilor un efort deosebit pentru soluţionarea cu celeritate a cauzelor şi înfăptuirea unui act de justiţie de calitate.

La Tribunalul Alba numărul cauzelor nou intrate nu a crescut faţă de anul 2011, însă a crescut volumul total de activitate având în vedere stocul de dosare rămas din anul 2011.

La judecătorii s-a înregistrat o scădere a numărului de cauze nou intrate, respectiv cu 3.517 dosare.

La Tribunalul Alba o creştere semnificativă s-a înregistrat la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, respectiv cu 4.383 cauze faţă de anul 2011, o scădere a numărului de cauze înregistrându-se la secţia penală, urmare a modificărilor aduse prin Legea Nr.202/2010.

Operativitatea medie pe instanţele arondate Tribunalului Alba a scăzut în anul 2012, cu o medie de  3,4%, iar la Tribunalul Alba operativitatea  a înregistrat o creştere, respectiv de la 75,89% în anul 2011 la 79,50% în anul 2012.

La Tribunalul Alba în anul 2012 s-a menţinut stocul de dosare nesoluţionate la finele anului, respectiv 6.635 dosare la finele anului 2011 şi 6.455 dosare la finele anului 2012, acest fenomen fiind generat de numărul mare de dosare nou intrate în ultimele zile ale anului în materia contenciosului administrativ (taxe de poluare).

În cursul ultimilor ani au existat mai multe modificări legislative care au afectat activitatea instanţelor de judecată. Dintre ele enumerăm în materie penală Legea 202/2010 – MICA REFORMĂ- care a adus modificări şi în privinţa competenţei materiale şi funcţionale a tribunalelor. În materie civilă cea mai importantă modificare a fost noul Cod civil intrat în vigoare la 01.10.2011 ale cărui efecte s-au putut observa în 2012 în special în materia exercitării autorităţii părinteşti. În materia contenciosului administrativ şi fiscal numeroasele modificări ale legislaţiei care stabileau cadrul legal privind instituirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, au determinat o creştere exponenţială a numărului de dosare având ca obiect pe de o parte, obligarea Instituţiei Prefectului la înmatricularea autoturismelor fără plata taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, iar pe de altă parte, obligarea Administraţiilor Finanţelor Publice şi Administraţiei Fondului pentru Mediu de restituire a acestei taxe.

Pentru îmbunătăţirea parametrilor statistici ai instanţelor, măsurile care se impun a fi luate, vizează în primul rând rezolvarea problemelor legate de lipsa de personal, întrucât resursele umane sunt în continuare deficitare, schemele de personal fiind necorelate cu modificările de competenţă ale instanţelor şi cu creşterea considerabilă a numărului de cauze deduse judecăţii.

De asemenea, tot printre măsurile ce se impun a fi luate în vederea îmbunătăţirii parametrilor statistici, se numără şi degrevarea judecătorilor de anumite activităţi, îndrumarea părţilor să apeleze la mediere ca modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor, în scopul degrevării instanţelor, preluarea sarcinilor administrative ale judecătorilor de către grefierii  cu studii superioare, suplimentarea numărului de experţi judiciari, în special în materie de topografie, topometrie (numărul insuficient de experţi cu aceste specializări fiind de asemenea una din cauzele care împiedică soluţionarea cu celeritate a cauzelor şi determină o operativitate mai scăzută la nivelul instanţelor).

Lipsa de personal cu care s-a confruntat în special Tribunalul Alba s-a resimţit şi în anul 2012, având în vedere că pe rolul acestei instanţe au fost înregistrare un număr considerabil de litigii în materia taxelor de poluare,  ceea ce a condus la o creştere semnificativă a volumului de activitate şi la supraîncărcarea completelor specializate în aceste materii, cu efecte negative asupra activităţii judiciare (celeritate, calitate, operativitate). În acest context şi în cursul anului 2012 preşedintele tribunalului a efectuat numeroase demersuri pentru suplimentarea schemelor de personal, finanţarea şi ocuparea acestora, cu atât mai mult cu cât în vederea implementării Noilor Coduri, schemele de personal sunt total inadecvate.

Deşi a existat şi există o preocupare permanentă a conducerii tribunalului pentru asigurarea unui volum de activitate echilibrat pe judecător şi disponibilitate din partea acestora pentru realizarea acestui obiectiv, participarea judecătorilor de la o secţie la judecarea litigiilor dintr-o altă secţie nu este decât o măsură care acoperă parţial nevoile instanţei, pe termen lung aceasta putând conduce la supraîncărcarea judecătorilor care pe lângă specializarea pe care o presupune activitatea propriei secţii, trebuie să studieze şi legislaţia altei secţii, aspecte care ar putea afecta calitatea actului de justiţie.

În cursul anului 2012, Tribunalul Alba a urmărit îndeaproape  reducerea  termenului de soluţionare a cauzelor pentru a asigura  respectarea unui termen rezonabil şi a dreptului la un proces echitabil potrivit  art. 6  alin 1 din Convenţia Drepturilor Omului.

Cu privire la termenul rezonabil de soluţionare a cauzelor şi respectiv a creşterii operativităţii în soluţionarea acestora, s-a avut în vedere  identificarea şi verificarea cauzelor aflate pe rolul instanţei de peste 6 luni, s-au analizat motivele care au dus la nesoluţionarea acestora şi s-au  luat măsurile procedurale specifice.            Durata medie de soluţionare a cauzelor la Tribunalul Alba este de 0 – 6 luni.

Astfel, din datele statistice rezultă că din totalul de  cauze soluţionate în anul 2012, un număr de 19.339 au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 0 – 6 luni, 344 au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 6 – 12 luni, 153 cauze într-un interval de 1 – 2 ani şi 90 cauze au fost soluţionate într-un interval de timp de peste 2 ani.

Trebuie remarcată preocuparea judecătorilor pentru reducerea duratei de soluţionare a cauzelor, depunând diligenţe încă de la întocmirea dispozitivului de citare, în vederea îndeplinirii tuturor actelor procedurale şi a depunerii tuturor înscrisurilor necesare până la primul termen de judecată.

Informarea şi educarea cetăţenilor cu privire la drepturile şi libertăţile lor dar şi cu privire la principalele instituţii de drept, funcţionarea sistemului judiciar şi a procedurilor specifice activităţii de judecată a continuat să fie o preocupare constantă şi în cursul anului  2012 pentru Tribunalul Alba. Principalele activităţi derulate în acest sens şi care prin deschiderea către public au contribuit în mod direct la îmbunătăţirea accesului la justiţie au fost: distribuirea Ghidurilor de orientare juridică pentru justiţiabili, postarea informaţiilor utile, actualizarea site-lui instanţelor, organizarea manifestările de tip  „uşi deschise”, echipamentele electronice de tip „info-chioşc”.

Publicarea soluţiilor pe site-ul instanţelor permite justiţiabilului un acces rapid şi ieftin la informaţii referitoare la dosar, acesta nemaifiind obligat să se deplaseze la sediul instanţei pentru a afla informaţii esenţiale despre dosarul său. S-a constat că tot mai mulţi justiţiabili accesează portalul instanţelor pentru a obţine informaţii despre cauze astfel că instanţele trebuie să fie în  continuu preocupate să opereze prompt datele supuse accesului.

Puse în funcţiune la sfârşitul anului 2008 echipamentele electronice de tip info-chioşc destinate informării justiţiabililor şi-au demonstrat utilitatea şi în cursul anului  2012, fiind accesate de tot mai multe persoane. Toate cele 5 instanţe din raza de competenţă a  Tribunalul Alba  sunt dotate cu astfel de echipamente de informare.

Solicitările şi comunicările, în număr mult mai mare în ultimul an,  formulate prin intermediul e-mail-ului, în urma accesării site-ului portalului instanţelor de judecată, demonstrează că introducerea portalurilor instanţelor a facilitat considerabil accesul persoanelor la informaţiile de interes public din sistemul judiciar. Dacă din partea justiţiabililor (persoane fizice) majoritatea sunt solicitări care se referă la stadiul dosarelor, din partea persoanelor juridice, avocaţilor, consilierilor juridici, experţi sunt comunicări de documente, în formă scanată, toate  fiind înregistrate şi depuse la dosar în timp util.

Percepţia majorităţii cetăţenilor asupra funcţionării justiţiei este determinată de informaţiile din presa scrisă, audio-vizuală sau on-line, mass-media acţionând ca un intermediar între organele judiciare şi public. În consecinţă s-a urmărit asigurarea unei comunicări publice predictibile coerente şi unitare, condiţie esenţială a consolidării încrederii publice în sistemul judiciar. În anul 2012 activitatea BIRP a cunoscut o creştere a interesului opiniei publice faţă de activitatea instituţiei, dacă luăm în considerare numărul cererilor şi solicitărilor adresate atât în scris cât şi verbal, telefonic sau electronic..

Relaţia cu mass-media a fost asigurată prin dialog direct sau telefonic, prin declaraţii sau comunicate de presă, activitate care s-a reflectat în multiplele articole de presă sau materiale TV care au fost difuzate în cursul anului. Reflectarea neutră sau chiar pozitivă a activităţii instanţei din cursul anului 2012 a  creat astfel posibilitatea ca justiţia să poată beneficia în rândul comunităţii judeţului Alba de o imagine mai apropiată de realitate. Comparativ cu anii trecuţi s-a constatat, că interesul presei faţă de activitatea Tribunalului Alba  a rămas constant, existând în cursul anului 2012 aproximativ 209 de astfel de acţiuni derulate pentru o mai buna informare a publicului prin intermediul mass-mediei, activitate care s-a reflectat în articole de presă şi materiale filmate.

Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, aprobat la 1 iunie 2012 prin Hotărârea CSM nr.482, reuneşte prin reglementarea lui practica instanţelor şi a parchetelor în materia relaţiilor cu presa. Ghidul are în vedere indicarea modalităţilor în care sistemul judiciar poate asigura transparenţa în comunicarea publică, în condiţiile respectării normelor procedurale şi fără afectarea drepturilor persoanelor implicate în proces. Prin apariţia lui s-a urmărit adoptarea unor măsuri de natură să contribuie la minimizarea abordării diferite a modului de comunicare a informaţiilor de interes public de către instituţiile din sistemul judiciar.

Dorim să menţionăm disponibilitatea purtătorului de cuvânt şi a consilierului de informare de a comunica permanent informaţii de interes public jurnaliştilor, inclusiv în afara orelor de program.

Judecătorii şi personalul auxiliar de specialitate au manifestat o preocupare permanentă pentru adoptarea unei atitudini decente şi politicoase în comunicarea cu justiţiabilii, în măsură să  respecte  demnitatea acestora.

Nu mai puţin adevărat este că se impune responsabilizarea publicului şi a reprezentanţilor mass-media în privinţa importanţei activităţii desfăşurate de  judecători şi personalul auxiliar.

La capitolul Starea sediilor instanţelor menţionăm că în anul 2012 s-a întocmit expertiza tehnică în vederea proiectării lucrărilor de intervenţie şi extindere la sediul Judecătoriei Aiud, urmând în cazul în care banii vor fi alocaţi pentru finalizarea documentaţiei tehnice să fie demarată procedura pentru încheierea unui contract de servicii.

La Judecătoria Câmpeni, noul sediu recepţionat în mai 2011 a fost dotat în 2012 cu mobilierul şi aparatura corespunzătoare funcţionării instanţei la standarde europene.

Clădirea în care îşi desfăşoară activitate Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba Iulia a fost dată în folosinţă în 1982. Trecând 30 de ani de la darea în folosinţă a clădirii, pe care cele două instanţe o împart cu Parchetele de pe lângă Judecătorie şi de pe lângă Tribunal, perioadă în care nu s-au efectuat lucrări de reparaţii capitale, se impune necesitatea executării unor lucrări de reparaţii determinate de starea nesatisfăcătoare în care se află aceasta. Datorită spaţiului insuficient pentru cele două instanţe s-au început demersuri pentru construirea unui nou sediu pentru Tribunalul Alba, urmând ca după finalizare lucrărilor de reparaţii  în actualul sediu să rămână doar Judecătoria Alba Iulia. În acest sens conducerea Tribunalului Alba a solicitat sprijinul autorităţilor locale în găsirea unei soluţii.

Serviciul  de probaţiune  Alba  funcţionează pe lângă această instituţie – Tribunalul Alba de  10 ani , având in componenţa lui patru consilieri de probaţiune, cu studii superioare si  cursuri de specialitate  în domeniul probaţiunii.  Componenţa lui va cunoaşte modificări în viitor,  in sensul măririi numărului de consilieri cu 2 posturi.

In relaţia cu organele  judiciare şi instanţele, SP Alba a intocmit un număr de 120 de referate de evaluare presentenţială , care au spijinit instanţele in soluţionarea cauzelor penale . Dintre acestea , 101 au privit cauzele cu minori si 19 cauzele cu inculpati majori.

În comunitate, rolul Serviciului de Probaţiune  este de a supraveghea  modul în care persoanele condamnate la pedepse neprivative de libertate, respectă măsurile/obligaţiile impuse de instanţă, urmărind reducerea riscului de recidivă şi contribuind  la creşterea  gradului de siguranţă comunitară.

La finalul  anului 2012, in evidenţele serviciului se aflau 185 de cazuri de supraveghere, din care active 179 de cazuri (6 cazuri inactive în care  nu s-a desfăşurat prima întrevedere, persoanele au fost arestate in alte cauze penal, aflate in derulare la instanţe, nefinalizate)

In cursul anului 2012, in evidenţele serviciului au intrat 60 de cazuri noi de supraveghere  (aproximativ acelasi număr ca si in 2011) si au ieşit din evidenţe 31 de cazuri.  În ceeea ce priveste cazurile arhivate, in 16 cazuri , termenul de încercare a expirat cu succes, 2 cazuri au fost transferate spre alte servicii de probaţiune, în 12 cazuri, a operat revocarea suspendării sub supraveghere/ anularea suspendării sub supraveghere,şi s-a inregistrat 1 caz de deces.

În anul 2012, consilierii din cadrul serviciului au aplicat  programul individual „ One to  one”, iar in a doua parte  a  anului, s-a derulat , in claborare c cu Penitenciarul Aiud, programul de grup „ Reducerea Riscului de Recidivă ”, cu un grup de  deţinuţi.

Pe lângă aceste activităţi, amintim si altele, precum: participarea săptămânală a unui consilier de probaţiune la lucrările Comisiei pentru propuneri de liberare condiţionată din cadrul P. Aiud ( 52 participări ), sprijinul acordat altor servicii din ţară , prin derularea interviurilor cu inculpaţii aflati in custodia P. Aiud ( 62 interviuri), participarea la campania de prevenire a infracţionalităţii juvenile în unităţile şcolare din judeţul Alba „Adolescenţă în siguranţă”, în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi  Alba, Instituţia Pefectului Alba, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba, Primăria Municipiului Alba şi Inspectoratul Scolar Judeţean Alba .

Şi în cursul anului 2012 a continuat colaborarea  cu Centrul de Mediere Alba care şi-a început activitatea în cursul anului 2007. Unii membrii ai Centrului de Mediere Alba  au fost autorizaţi ca mediatori în baza dispoziţiilor legii, astfel că există premise concrete pentru ca anumite cauze aflate pe rolul instanţei să fie soluţionate pe calea medierii. Această cale alternativă de rezolvare a diferendelor de ordin juridic prezintă avantaje pentru părţi sub aspectul costurilor şi a duratei procedurilor.

 În cursul anului 2012 interacţiunea judecătorilor Tribunalului Alba cu societatea civilă s-a realizat prin intermediul programului Zilei uşilor deschise, ocazie cu care activitatea complexă a judecătorului şi grefierului a putut fi descoperită şi din altă perspectivă decât cea a justiţiabilului.

Analiza sub aspect cantitativ şi calitativ realizată în cuprinsul acestui raport de bilanţ conduce la concluzia că în cursul anului 2012 s-a desfăşurat o bună activitate judiciară la Tribunalul Alba şi la judecătoriile din circumscripţia sa. Operativitatea s-a menţinut la parametri ridicaţi, atât la Tribunalul Alba, cât şi la majoritatea judecătoriilor din judeţ şi asta în pofida unui volum mare de activitate şi a unui număr redus de judecători.

Un impuls pozitiv faţă de procesul de reformă în justiţie este dat de apariţia legii micii reforme ale cărei efecte se conturează a fi benefice faţă de activitatea de judecată. Eliminarea unor grade de jurisdicţie şi posibilitatea de scurtare a termenelor de soluţionare în raport cu anumite categorii de cauze vor permite soluţionarea acestora cu celeritate, într-un termen  cu adevărat rezonabil, în sensul avut în vedere de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Dintr-o perspectivă de ansamblu, scopul major al reformării sistemului judiciar este consolidarea independenţei justiţiei şi a statutului magistratului, sporirea eficienţei actului de justiţie, de natură să răspundă nevoilor cetăţeanului şi să asigure compatibilitatea sistemului judiciar român cu sistemele judiciare ale statelor membre ale Uniunii Europene.

În prezent, societatea românească se confruntă cu un număr foarte mare de procese, exigenţele cetăţenilor faţă de sistemul judiciar şi faţă de magistraţi crescând într-o măsură importantă, situaţie în care justiţia este chemată, din interior, să-şi asume independenţa, percepută în exterior prin credibilitate şi eficienţă, conferite de profesionalismul şi responsabilitatea magistraţilor

În condiţiile  volumului mare de cauze considerăm că, în acord cu tendinţele care se manifestă la nivel european, se impune dezvoltarea medierii ca şi alternativă la soluţionarea conflictelor pe cale judiciară, care prezintă multiple avantaje.

Semnalările din mass-media cu privire la încrederea cetăţenilor în sistemul judiciar ne obligă să privim cu responsabilitate semnalele publice care se transmit odată cu înfăptuirea actului de justiţie. Credibilitatea sistemului este o chestiune care trebuie să preocupe fiecare instanţă de judecată.

În concret, trebuie să urmărim ca activitatea judiciară să fie cât mai corect reflectată de presă, sens în care se impune ca informaţiile de interes public să fie comunicate în timp util şi în condiţii de deplină transparenţă.

Distribuie Acum

1 februarie 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...