Stiri Sebes

Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș

DISPOZIŢIA Nr. 529/2019

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință publică ordinară

Primarul Municipiului Sebeș, jud. Alba;

În temeiul prevederilor art. 133 alin.1 și art. 135 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În baza art. 196 alin. 1, lit. b) din aceeaşi lege,

D I S P U N E

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință publică ordinară, în data 30.09.2019, ora 14,00. Ședința va avea loc în sala festivă a Colegiului National „Lucian Blaga”.

Art.2. Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu ordinare este cuprins în anexa 1 a prezentei dispoziții.

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi, însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresele poștă electronică aflată în baza de date).

Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi.

Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta dispoziție va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei şi în Monitorul oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică în conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

– Instituţiei Prefectului Judeţului Alba

– Primarului municipiului Sebeş

– Viceprimarului municipiului Sebeş

– Consiliului Local Sebeș

– Direcții, birouri și tuturor serviciilor subordonate Consiliului Local cu și fără personalitate juridică.

Sebeș la 24.09.2019

ANEXA 1 la dispoziția nr. 529/2019

PROIECT AL ORDINII DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Criteriilor cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”, construite prin A.N.L., în Municipiul Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică şi de disciplină și Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea de către Consiliul Local al Municipiului Sebeș a ,,Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Sebeș”.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.73/36168/07.10.2013, pentru chiriașa din blocul ANL 53, sc. C, ap.13, cartier Lucian Blaga.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 74/36169/07.10.2013, pentru chiriașul din blocul ANL 53, sc. C, ap.4, cartier Lucian Blaga.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de Funcții al Spitalului Municipal Sebeș, Județul Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General revizuit, pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare străzi: Unirii și Grădinilor, Petrești, Municipiul Sebeș”.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare a Municipiului Sebeș, nr. 5/5650/20.02.2012, în regim de urgență, pentru o perioadă de 90 de zile, începând cu data de 19.11.2019.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe.

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sebeş în Consiliile de Administraţie a Şcolilor din învăţământul preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeş.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţiilor Consiliului Local al Municipiului Sebeş în Comisiile de Evaluare și Asigurarea Calității, ce se vor constitui la nivelul instituțiilor din învăţământul preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Proiect de hotărâre privind suplimentarea din bugetul local al Municipiului Sebes a sumelor necesare pentru organizarea evenimentului „Ziua Vârstnicului”.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Extindere RED străzile Bujorului, Tipografilor, Zambilelor, Trandafirilor, Crinului, Toporaşilor, Tâmplarilor, Mun. Sebeş, jud. Alba”.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat.

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Sebeş a locuinței situată administrativ în Sebeş, str. Dorobanți, nr. 57, aflată în domeniul privat al Municipiului Sebeş cu nr. inv. 10187.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului ,,Ziua Mondială a Educației“ Sebeș, ediția a IV-a.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Sebeș prin Direcția de Asistență Socială Sebeș și Asociația ,,Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe, Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Informarea nr.69474/26.08.2019 – Parohia Ortodoxă Răhău.
 2. Informarea nr.75564/23.09.2019 – Agenda externă a Primarului Municipiului Sebeș, în luna septembrie.

Sebeș la 24.09. 2019

PROIECTE SUPLIMENTARE

 1. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor olimpici și a cadrelor didactice îndrumatoare cu ocazia Evenimentului “Ziua mondiala a educatiei” Sebeș, editia a IV-a, 7 octombrie 2019.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

26 septembrie 2019

About Author

administrator


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...