Anunturi Publice, Locale, Stiri, Stiri Sebes

Ședinţa publică, ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeş, în data de 27.06.2019, ora 14,00

DISPOZIŢIA Nr . 391 / 2019

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba în şedinţă, publică, ordinară

Primarul Municipiului Sebeş, jud. Alba;

În temeiul prevederilor art. 39 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007;

În baza art. 68 din aceeaşi lege ,

D I S P U N E

Se convoacă , Consiliul Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba în şedinţă ,publică, ordinară în data 27.06.2019 , ora 14,00.

Şedinţa va avea loc în sala festivă a Colegiului National „Lucian Blaga„ având următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al Municipiului Sebeş .

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate personală.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 107/2018 privind darea în administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș a locuinței, situată administrativ în Municipiul Sebeș , str. Mihai Viteazu , nr. 1, ap. 1,jud. Alba, aflată în inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeș cu nr. Inv. 10097.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 56/2018 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere pentru imobilul situat administrativ în intravilanul Municipiului Sebeș , str. Viilor nr. 2 B, jud. Alba,identificat cu CF nr. 72447 și nr. Top. 2471 Sebeș și CF nr. 72502 și nr. Top. 2474 Sebeș ,înscriere construcții și teren în domeniul public al Municipiului Sebeș.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind adoptarea propunerilor de “Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Sebeș”.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 102/2017 privind aprobarea întocmirii amenajamentului pastoral pentru pajiștile aflate pe teritoriul UAT Sebeș.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în Municipiul Sebeș .

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2019 ce vor fi percepute de catre Centrul Cultural Lucian Blaga Sebes.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare a Municipiului Sebeș, nr.5/5650/20.02.2012 prelungit prin actul adițional nr.5 până la data de 20.08.2019, în regim de urgență pentru o perioadă de 90 de zile.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regulamentului de Ordine Interioara ale Căminului pentru persoane vârstnice Sebeş.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI privind refacerea infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Sebeș.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui teren în suprafață de 60 mp,în extinderea spațiului comercial, proprietatea Municipiului Sebeș ,în vederea construirii unei terase provizorii pe structură independentă.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, aprobarea Proiectului Tehnic si aprobarea completării si modificării Art.1 din H.C.L. nr.278/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare străzi: Orizontului, Zori Noi, Câmpului, Macului, Izvorului, Luncii, Cloşca-tronson începând cu trecerea la nivel cu calea ferată 211 Sebeş-Petreşti, de la Km 1+347, pe o lungime de 425 ml, din Municipiul Sebeş”.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Iluminat arhitectural clădire Primăria Municipiului Sebeș,,-faza SF,proiect E150/2019.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentație cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului teren ,, drum ,, în suprafață de 168 mp, situat administrativ în intravilanul Municipiului Sebeș , B-dul Lucian Blaga , Județul Alba.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii

pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare baza sportiva , strada Tipografilor, Municipiul Sebeş”

Proiect nr.67/2018.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 2/2019 -privind aprobarea calendarului de activități cultural educative ce se vor desfășura în cursul anului 2019.

Proiect: iniţiator primar

 1. Informarea nr. 48060/21.06.2019 – adresa Compartimentului Patrimoniu și Transport privind solicitarea domnului Popa Vasile.

Sebeș la 21.06.2019

PRIMAR AVIZAT

DORIN NISTOR SECRETAR MUNICIPIU

VLAD CRISTINA ELENA

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

26 iunie 2019

About Author

Redactiealba


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...