Actualitate

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD: Licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea fierului vechi

Primăria Municipiului Aiud organizează, în data de 1.04.2015, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea fierului vechi rezultat din operaţiunea de demolare a Staţiei de Epurare Aiud, proprietar Municipiul Aiud – domeniul privat.

Preţul de pornire a licitaţiei este de 0,93 lei/kg pentru fierul vechi şi 2lei/kg pentru motoare electrice dezafectate, iar pasul/pragul este de 0,05 lei/kg, atât pentru fierul vechi, cât şi pentru motoarele electrice dezafectate.

Fierul vechi, evaluat la 28800 kg, este constituit din ţevi, robineţi, platbande şi motoare electrice dezafectate şi se află depozitat la Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud, situat pe strada Tribun Tudoran, nr. 9, unde poate fi şi văzut.

Cantitatea exactă de fier vechi, pe sorturi, va fi stabilită prin cântărire, pe un cântar care are viză metrologică valabilă la data cântăririi, iar toate cheltuielile pentru încărcarea, cântărirea şi transportul fierului vechi cad în sarcina ofertantului declarat câştigător.

Documente necesare pentru participarea la licitaţie:
1) Dovada achitării taxei de participare la licitaţie în valoare de 100 lei;
2) Dovada constituirii garanţiei de participare la licitaţie în valoare de 2600 lei;
3) Copie după certificatul de înmatriculare sau alte documente care să ateste că ofertantul are ca obiect de activitate şi desfăşoară în mod legal activitatea de colectare şi valorificare a deşeurilor metalice valabile la data derulării procedurii;
4) Persoanele juridice vor depune declaraţie pe proprie răspundere că nu sunt în lichidare juridică şi că îndeplinesc condiţiile impuse de Ordonanţa de Urgenţă nr.16 din 26 ianuarie 2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, cu modificările şi completările ulterioare;
5) Dovada achitării impozitelor şi taxelor la bugetul local şi bugetul consolidat al statului valabile la data desfăşurării licitaţiei – Certificate fiscale eliberate de Administraţia Finanţelor Publice de pe raza teritorială a sediului participantului la licitaţie.

Societăţile care au datorii restante faţă de bugetele locale şi bugetul consolidat al statului nu vor putea participa la procedură, fiind declarate neeligibile.

Documentele licitaţiei şi informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, telefon 0258/861310, int. 39.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 31.03.2015, ora 15:00 .

În caz de neadjudecare din lipsa ofertanților sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de desfăşurare a licitaţiei, conform caietului de sarcini pentru desfăşurarea licitaţiei publice deschise, se vor aplica prevederile de la pct. 5.14 din Hotărârea 841/23.10.1995, conform cărora bunurile materiale care nu au fost vândute prin licitaţie pot fi valorificate cu aprobarea ordonatorului de credite, prin agenţi economici care au ca obiect de activitate achiziţionarea de materiale refolosibile, prin oferte de preţ negociabil.

Menţionăm faptul că s-a completat caietul de sarcini a licitaţiei cu reglementările privitoare la valorificarea fierului vechi prin oferte de preţ negociabil.

Birou Comunicare şi Relaţii Publice

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

27 martie 2015

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...