Sanatate, Social

Modul de acordare a serviciilor medicale contractate cu CNAS Alba, în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate

foto: ziuaveche.ro
foto: ziuaveche.ro

Pachetul de servicii medicale de bază

1.  Consultaţia medicală de specialitate

Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală (contract sau convenţie) cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare cazurile de urgenţă medico-chirurgicală şi consultaţiile pentru afecţiunile confirmate prevăzute în anexa nr. 9 la ordin, respectiv cele din anexa nr. 39 A la ordin, serviciile de medicină dentară şi planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.

Biletul de trimitere este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în trei exemplare. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice. Furnizorul de servicii medicale clinice păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii.

Consultaţia medicală de specialitate cuprinde:

– anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;

– unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;

– stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;

– recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;

– recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;

– evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, trimestrial sau, după caz, lunar, conform prevederilor legale în vigoare.

pentru cazurile acute/subacute, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Numărul maxim de 4 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie, cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, astfel:

– dacă medicul de familie a acordat o consultaţie, medicul de specialitate poate acorda maximum 3 consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere, dacă este necesar, către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 3. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate;

– dacă medicul de familie a acordat două consultaţii, medicul de specialitate mai poate acorda două consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 2. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate.

Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat, la externare, sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu.

Consultaţia pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu se acordă:

– pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau administrarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia consultaţiilor acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului, atunci când este necesară prezentarea repetată a pacientului la cabinet;

– la externare, inclusiv după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, manevre chirurgicale minore şi scoaterea firelor, scoaterea ghipsului.

Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.

Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere.

–  pentru asiguraţii cu afecţiuni cronice

Pentru evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice, o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente, trimestrial sau lunar.

Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere.

    – asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament), în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. În situaţia în care cazurile nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate, acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate.

Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii.

Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca „urgenţă” de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.

Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi rezolvată la nivelul cabinetului.

–  depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament    Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.

2. Servicii medicale. Serviciile  se decontează de casele de asigurări de sănătate medicilor cu specialităţi chirurgicale care au dotarea necesară efectuării acestora, după caz, conform specialităţii/competenţelor confirmate de Ministerul Sănătăţii.

–  Medicii de specialitate din specialităţile clinice pot efectua ecografii ca o consecinţă a actului medical propriu pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate inclusiv de la medicul de familie în limita competenţei şi a dotărilor necesare; Pentru aceste servicii furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice.

–  Medicii de specialitate din specialităţile cardiologie şi medicină internă pot efectua serviciul monitorizare şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice ca o consecinţă a actului medical propriu pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua această investigaţie în vederea stabilirii diagnosticului sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate cardiologie şi/sau medicină internă şi dacă în cabinetul medical respectiv există aparatura medicală necesară. Pentru efectuarea acestui serviciu furnizorii de servicii medicale din specialităţile cardiologie şi medicină internă încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice.

In tabelul urmator, sunt prezentati furnizorii de servicii medicale de specialitate care au incheiat contract in anul 2013, in numar de 21 furnizori, contravaloarea serviciilor medicale fiind decontata din fondul alocat asistentei medicale ambulatorii de specialitate si un numar de 7 furnizori care au incheiat  acte aditionale pentru anul 2013,  contravaloarea serviciilor medicale fiind decontata din fondul alocat asistentei medicale spitalicesti.

 

NR. CRT.FURNIZORCONTRACT / ACT ADITIONAL

1

CABINET DR FABIAN MARIAcontract

2

SC TERRA ASTER SRLcontract

3

SC DANO VITA VASI SRLcontract

4

CMC PRAXIScontract

5

CAB DR SANTU ANAcontract

6

CAB DR POPA C-TINcontract

7

CAB DR MARGIN DINAcontract

8

SC MEDICAL PEGASUS SRLcontract

9

CAB DR.MUNTEANU IONcontract

10

CAB DR MORARIU STEFANcontract

11

CAB DR ANGHEL DANIELAcontract

12

CAB DR MAHALEANU MARIAcontract

13

CAB DR. RUS MARCELAcontract

14

SP PNEUMO AIUDcontract

15

SP BC CAMPENIcontract

16

SO CAMPENIcontract + act aditional

17

SM SEBEScontract + act aditional

18

SO CUGIRcontract + act aditional

19

SJU ALBAcontract + act aditional

20

SM AIUDcontract + act aditional

21

SM BLAJcontract + act aditional

22

SO ABRUD                 act aditional

 

 

INVESTIGATII PARACLINICE

 

Pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice

 

Nr. crt.Denumirea analizei
– Hematologie
1Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, numărătoare reticulocite**), formulă leucocitară, indici eritrocitari*1)
2Examen citologic al frotiului sanguin*3)
3.VSH*1)
4.Timp Quick, activitate de protrombină *1)
5.INR*1) (International Normalised Ratio)
6.Fibrinogenemie *1)
7.APTT
8.Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)
9.Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1)
10.Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*1)
– Biochimie   – serică şi urinară
11.Uree serică*1)
12.Acid uric seric*1)
13Creatinină serică*1), **)
14.Calciu ionic seric*1)
15.Calciu seric total*1)
16.Magneziemie*1)
17.Sideremie*1)
18.Glicemie*1)
19.Colesterol seric total*1)
20.Trigliceride serice*1)
21.HDL colesterol*1)
22.LDL colesterol *1)
23.Proteine totale serice*1)
24.TGO*1)
25.TGP*1)
26.Fosfatază alcalină*1)
27.Gama GT
28.Bilirubină totală*1)
29.Bilirubină directă*1)
30.Electroforeza proteinelor serice *1)
31.Confirmare TPHA*1), *4)
32.Examen complet de urină (sumar + sediment)*1)
33.Dozare glucoză urinară*1)
34.Dozare proteine urinare*1)
 – Imunologie
35.ASLO*1)
36.VDRL*1)
37.RPR*1)
38.Factor rheumatoid
39. Proteina C reactivă*1)
40.IgA, seric
41.IgE seric
42.IgM seric
43. IgG seric
44.Complement seric C3
45.   Complement seric C4
46.Depistare Helicobacter Pylori
47.Testare HIV la gravidă*1)
48.TSH *1)
49.FT4*1)
50.Ag HBs (screening)*2)
51.Anti-HAV IgM*2)
52.Anti HCV*2)
53.FSH
54.LH
55.Cortizol
56.Progesteron
57. Prolactină
58. PSA –
59. free PSA
 – Exudat faringian
60.Cultură*1)
61.Antibiogramă*5)
 – Analize de urină
62. Urocultură*1)
63. Antibiograma *5)
 – Examene materii fecale
64. Examen coproparazitologic (3 probe)*1)
65Coprocultură*1)
66.Antibiogramă *5)
 – Examene din secreţii vaginale
67.Examen microscopic
68.Examen Babeş-Papanicolau*1)
69.Cultură
70.Antibiogramă *5)
 – Examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi
71. Examen microscopic/probă
72.Cultură
73.Antibiograma*5)
 – Examen lichid puncţie
74.Examen microscopic/frotiu
75.Cultură
76.Antibiograma*5)
 – Examinări histopatologice
77.Piesă prelucrată la parafină
78.Bloc inclus la parafină cu   histopatologic
79.Diagnostic histopatologic pe lamă
80. Examen histopatologic cu coloraţii speciale
81.Citodiagnostic spută prin incluzii parafină
82. Citodiagnostic secreţie vaginală
83.Examen citohormonal
84.Citodiagnostic lichid de puncţie
85.Teste imunohistochimice*)
86.Ex. radiologic cranian standard 1 incidenţă*1)
87.Ex. radiologic cranian în proiecţie  sinusuri anterioare ale feţei  *1)
88.Ex. radiologic părţi schelet în 2 planuri*1)
89.Radiografie de membre  *1)
90.Ex. radiologic centură scapulară*1)
91.Ex. radiologic alte articulaţii fără substanţă de contrast sau funcţionale cu TV*1)
92. Ex. radiologic părţi coloană dorsală*1)
93.Ex. radiologic părţi coloană lombară*1)
94.Ex. radiologic coloană vertebrală completă, fără coloana cervicală*1)
95. Ex. radiologic coloana cervicală 1 incidenţă*1)
96. Ex. radiologic torace ansamblu*1)
97.Ex. radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Ex. radiologic torace şi organe toracice*1)
98.Tomografia plană
99.Ex. radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)
100. Ex. radiologic esofag ca serviciu independent
101.Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul  duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1)
102. Ex. radiologic tract digestiv până la regiunea   ileo-cecală, cu substanţă de contrast *1)
103.Ex. radiologic colon dublu contrast sau intestin subţire pe sonda duodenală
104. Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare
105. Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast
106. Cistografie de reflux cu substanţă de contrast
107. Pielografie
108.Ex. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast
109. Ex. radiologic uretră, vezică urinară la copil cu   substanţă de contrast
110. Ex. radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast
111. Radiografie retroalveolară
112. Radiografie panoramică
113. Osteodensitometrie segmentară/segment
114.Scintigrafia: osoasă, renală, hepatică, tiroidiană, a   căilor biliare, cardiacă
115. CT craniu fără substanţă de contrast
116.CT regiune gât fără substanţă de contrast
117.CT regiune toracică fără substanţă de contrast
118.CT abdomen fără substanţă de contrast
119.CT pelvis fără substanţă de contrast
120.CT coloană vertebrală fără substanţă de contrast/segment
121.CT membre/membru fără substanţă de contrast
122.CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast
123. CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast
124. CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast
125. CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast adm.  intravenos
126. CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast adm. intravenos
127. CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast  adm. intravenos/segment
128.CT membre nativ şi cu substanţă de contrast adm.  intravenos/membru
129.CT ureche internă
130. Uro CT
131. Angiografie CT membre
132. Angiografie CT craniu
133. Angiografie CT regiune cervicală
134. Angiografie CT abdomen
135. Angiografie CT pelvis
136. Angiocoronarografie CT
137.Colonoscopie virtuală CT
138. Bronhoscopie virtuală CT
139. RMN cranio-cerebral nativ
140. RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică etc.)  nativ
141. RMN abdominal nativ
142. RMN pelvin nativ
143. RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.)
144.RMN umăr nativ
145.RMN sâni nativ
146. RMN umăr nativ şi cu subst. de contrast
147. RMN sâni nativ şi cu subst. de contrast
148. RMN cranio-cerebral nativ şi cu subst. de contrast
149. RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală etc.)  nativ şi cu substanţă de contrast
150. RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast
151. RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast
152. RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu   subst. contrast
153. RMN cord cu substanţă de contrast
154. Uro RMN cu substanţă de contrast
155. Angiografia RMN trunchiuri supraaortice
156. Angiografia RMN artere renale sau aorta
157. Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis etc.)
158. Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast
159. Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1)
160. Ecografie abdomen*1)
161.Ecografie pelvis*1)
162.Ecografie transvaginală
163. Ecografie de vase (vene)
164. Ecografie de vase (artere)
165. Ecografie endocrină *1)
166.Ecografie obstetricală
167. Ecografie transfontanelară
168. Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi
169. Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II
170. Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN
171. Senologie imagistică – ecografie
172. Ecocardiografie
173. Ecocardiografie + Doppler
174. Ecocardiografie + Doppler color
175. Ecocardiografie transesofagiană
176. EKG*1)
177.Electrocardiografie continuă (24 de ore, Holter)
178. Holter TA
179. Mamografie în 2 planuri*1)/pentru un sân
180. Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast
181. Spirometrie*1)
182. Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor
183. Peak-flowmetrie
184. Determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv  deget/braţ*1)
185. EEG standard
186. Electromiografie
187. Ergometrie
188. Monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda  bioimpedanţei toracice
189.PET – CT*6)

 

Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT, RMN, scintigrafie, angiografie) se decontează numai pe bază de recomandare medicală asiguraţilor în următoarele condiţii:

– urgenţe medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. 16 la ordin;

– afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare.

Investigaţiile menţionate mai sus se efectuează pe baza biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice.

–  Serviciul medical de înaltă performanţă PET-CT se decontează numai dacă acesta a fost efectuat pe bază de bilet de trimitere, însoţit de decizia de aprobare emisă de comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate care funcţionează conform prevederilor ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Decizia de aprobare se eliberează dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate prevăzute în Anexa 8 G din prezentele norme şi în limita unui număr de maxim  5000 de investigaţii la nivel naţional pentru întreg anul 2013.

In tabelul urmator, sunt sunt mentionate sumele contractate in anul 2013 pe laboratoare  si  radiologie si imagistica medicala,  pe domeniul Investigatii paraclinice, cu un numar de 12 furnizori.

 

 CLASIFICAREA LABORATOARELOR IN FUNCTIE DE CRITERIILE DE SELECTIE                                                                                                       APRILIE-DECEMBRIE  2013

Nr. Crt

DENUMIRE FURNIZOR

Valoare

1

CDT SEBES      109,543.39

2

SC ANALIMED SRL      118,419.49

3

SC ITAL MED SRL      132,731.05

4

SC MEDISOL SRL      216,749.41

5

SC ROMGER DIAGNOSTICA SRL      203,779.83

6

SC SAGA SRL      187,527.12

7

SC TERRA ASTER SRL      224,813.62

8

SC TERRA MED-LAB SRL      166,580.11
TOTAL PRIVAT   1,360,144.02

 

CLASIFICAREA RADIOLOGIE IMAGISTICA MEDICALA IN FUNCTIE DE CRITERIILE DE SELECTIE                                                   MAI-DECEMBRIE 2013

Nr. Crt

DENUMIRE FURNIZOR

Valoare

1

SC HIPERDIA SA BRASOV              39,770.92

2

SC ONCOCARD SRL              39,770.92

3

 SC SCANDIA IMAGISTICA CLUJ SRL              42,374.12
 TOTAL PRIVATI             121,915.96    

 

CLASIFICAREA PET-CT IN FUNCTIE DE                                                                                                                                                                                       CRITERIILE DE SELECTIE                                                                              MAI-DECEMBRIE 2013

Nr. Crt

DENUMIRE FURNIZOR

Valoare

1

SC ONCOCARD SRL           17,282.09

2

 SC POZITRON – DIAGNOSTICA           22,717.91
 TOTAL PRIVATI           40,000.00    

 

RECUPERARE REABILITARE

 

 

Pachetul de servicii medicale de bază

1. Consultaţia medicală de specialitate.  Consultaţia medicală de specialitate, se acordă în cabinetele medicale şi cuprinde:

– anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea şi recomandarea explorărilor necesare şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;

– bilanţul articular anatomic şi funcţional, bilanţul muscular, bilanţul global gestual şi întocmirea planului de recuperare;

– unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;

– stabilirea conduitei terapeutice şi de recuperare, prescrierea tratamentului medical igieno-dietetic şi fizical, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice generale şi specifice balneoclimatice – terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice, lacurile şi nămolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico/chimice ale climatului, inclusiv microclimatul de saline şi peşteri, avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare.

– Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii; fiecare cură de tratament recomandată trebuie să fie precedată de o consultaţie, într-un interval de la consultaţie, la momentul începerii curei, ce nu poate depăşi 30 de zile calendaristice. Casele de asigurări de sănătate pot deconta o a doua consultaţie în timpul curei sau la finalul fiecărei cure la un interval ce nu poate să depăşească 10 zile calendaristice de la momentul finalizării acesteia.

Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă cură de tratament, casa de asigurări de sănătate decontează 2 consultaţii.

Tariful pe consultaţie în specialitatea clinică reabilitare medicală este de 20 lei. Pentru prestaţia medicului primar, tariful consultaţiei se majorează cu 20%.

    2. Servicii medicale-cură de tratament acordate în cabinetele/bazele de tratament

Recomandarea pentru serviciile de recuperare – reabilitare a sănătăţii se poate face de către medicii de specialitate şi de către medicii de familie, în limita competenţelor iar serviciile se acordă conform schemei de tratament, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de către medicul de specialitate reabilitare medicală. Asiguraţii, au dreptul la maximum 2 cure pe an calendaristic, după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. O cură reprezintă în medie 10 zile de tratament, în medie 4 proceduri/zi. Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 – 16 ani, casele de asigurări de sănătate decontează 4 cure pe an calendaristic.

Tariful pe serviciu medical-caz pentru serviciile medicale de recuperare – reabilitare a sănătăţii acordate în bazele de tratament de care beneficiază un asigurat pentru o cură de tratament este de 140 lei.

    Serviciile medicale prevăzute mai sus nu se decontează de casele de asigurări de sănătate atunci când acestea se acordă pentru situaţii care privesc corecţii de natură estetică şi de întreţinere, cum ar fi: vergeturi, sindrom tropostatic, gimnastică de întreţinere (fitness, body-building) etc.

    Serviciile medicale se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de reabilitare medicală.

Pentru cura balneară de recuperare şi cura balneară terapeutică în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice se decontează în medie 4 proceduri/zi (din care 2 proceduri cu factori naturali terapeutici).

Tabelul  urmator cuprinde furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare cu care s-au incheiat acte aditionale/contracte de furnizare pe anul 2013, in numar de 3 spitale si 4 furnizori privati  si suma contractata pe fiecare furnizor pentru anul 2013, precum si doi  furnizori pentru care au fost incheiate acte aditionale  la contractul de spital.

 

 

FURNIZOR PUNCTAJPUNCTAJTOTALVALOARE
 TOTALEVALUAREPUNCTAJCONTRACT
 RESURSE RESURSE APR-DEC 2013
 TEHNICEUnbsp;      166,580.11/tdMANE  
SM SEBES

16.00

75.0000

91.00

63,194.62

SM AIUD

91.33

75.0000

166.33

101,883.65

S J U ALBA

76.93

94.6000

171.53

108,854.48

SC RECUMED SRL

271.75

116.1100

387.86

224,685.70td width=”0″ height=”18″

SC AVICENA SRL

199.76

185.0000

384.76

238,206.51

CAB SUCIU MONICA

126.00

50.0000

176.00

101,366.44

SC DANO VITA VASI

143.16

52.3600

195.52

111,910.79

TOTAL

924.92

648.0700

1,573.00

950,102.19

SO ABRUD

29.58

32.5000

62.08

39,017.19

SO CUGIR

30.56

26.5000

57.06

35,119.50

TOTAL

60.14

59.0000

119.14

74,136.69

 

 

DIRECTOR – DIRECTIA RELATII CONTRACTUALE

DR. MUNTEAN GHEORGHE

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

3 iunie 2013

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Despre Noi

Platforma Media Alba,
arie de acoperire tot județul Alba .
Platforma cuprinde:

Radio Hit FM Alba Regional
Radio Hit Fm din Apuseni
Revista Alba100%
Ziarul Sebesanul
Ziarul De Aiud
Ziarul Blajeanul
Ziarul Cugireanul
Ziarul Motilor
PMAB

12 pagini de social media.
Informațile live, sunt destinate celor 340.000 de locuitori ai județului Alba, pentru a fi auzite, văzute sau citite.

Site-uri Partenere
Radio Alba Centrale Electrice
Scrie-ne pe Messenger
Loading...