Actualitate

Joi: Ședință ordinară a Consiliului Județean Alba

prefecturaprefectura

Consiliul Județean Alba se va întruni joi 25 februarie în ședință ordinară.

Pe ordinea de zi se regăsesc 18 proiecte de hotărâri.

Ședința de joia viitoare a Consiliului Județean Alba se va desfășura de la ora 11.00, prin mijloace de comunicare la distanță.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Județean Alba
în ședință „ordinară”, în ziua de 25 februarie 2021
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel;
Luând în considerare:

 • propunerea secretarului general al Judeţului Alba nr. 3884/18 februarie 2021 cu privire
  la convocarea consilierilor judeţeni ai Judeţului Alba în şedinţă „ordinară” şi Proiectul ordinii de
  zi al şedinţei;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 257/5 noiembrie 2020 privind
  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba, cu
  completările ulterioare;
  Având în vedere prevederile:
 • art. 178 alin. 1, art. 179 alin. 2 lit. a, art. 243 alin. 1 lit. a, art. 179 alin. 6 coroborat cu
  art. 134 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
  completările ulterioare;
 • Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
  pandemiei de COVID-19;
 • H.G. nr. 35/10 februarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
  României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică
  pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
  În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
  modificările și completările ulterioare, emit următoarea
  DISPOZIȚIE
  Art. 1. (1) Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă „ordinară”, în ziua de joi, 25
  februarie 2021, ora 11
  00
  , ședință care va avea loc, „la distanţă”, în regim de audio/
  videoconferință.
  (2) Locul desfăşurării şedinţei este sediul Consiliului Judeţean Alba, camera 4 A,
  (parter) din municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba.
  (3) Aplicaţia utilizată pentru desfăşurarea şedinţei este Zoom Cloud Meeting
  Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:
 1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului
  Județean Alba din data de 28 ianuarie 2021
  Redactat: Vasile Bumbu, secretar general al Judeţului Alba
 2. Proiect de hotărâre nr. 25/11 februarie 2021 privind aprobarea modificării Statului de
  funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
  Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
  Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație
  publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia
  sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă
 3. Proiect de hotărâre nr. 26/11 februarie 2021 privind includerea unui bun în
  Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestuia către
  Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba
  Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
  Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică,
  bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia
  amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și
  administrarea domeniului public şi privat al județului
 4. Proiect de hotărâre nr. 27/11 februarie 2021 cu privire la actualizarea valorii de
  inventar a bunului imobil DJ 107A: Alba Iulia – Pârâu lui Mihai – Vurpăr – Câmpu Goblii –
  Dealu Ferului – Mereteu – Blandiana – Sărăcsău – Limită Judeţul Hunedoara, ca urmare a
  realizării unor lucrări de modernizare
  Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
  Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică,
  bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia
  amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și
  administrarea domeniului public şi privat al județului
 5. Proiect de hotărâre nr. 28/11 februarie 2021 cu privire la actualizarea valorii de
  inventar a bunului imobil DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) – Păgida – Gâmbaş – Aiud (DN 1), ca
  urmare a realizării unor lucrări de modernizare
  Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
  Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică,
  bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia
  amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și
  administrarea domeniului public şi privat al județului
 6. Proiect de hotărâre nr. 29/11 februarie 2021 cu privire la actualizarea valorii de
  inventar a bunului imobil DJ 107G: DJ107D (Ocna Mureş)-Noşlac-Căptalan-Copand-Stâna de
  Mureş-Găbud-Limită Judeţul Mureş, ca urmare a realizării unor lucrări de modernizare
  Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
  Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică,
  bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia
  amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și
  administrarea domeniului public şi privat al județului
 7. Proiect de hotărâre nr. 30/11 februarie 2021 cu privire la desemnarea unui
  reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în cadrul Comisiei de evaluare, supraveghere şi
  control al activităţii Fundaţiei pentru tineret judeţene Alba
  Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
  Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi
  artă, tineret, ONG – uri și sport
 8. Proiect de hotărâre nr. 31/12 februarie 2021 privind aprobarea Planului de menținere
  a calității aerului în Județul Alba 2021 – 2025
  Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
  Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică,
  bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia
  amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și
  administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia
  juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate
  nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii
  internaţionale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia
  sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă
 9. Proiect de hotărâre nr. 32/16 februarie 2021 privind completarea componenței
  Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor
  de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
  Alba nr. 219/24 octombrie 2019
  Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
  Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului,
  arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi
  privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală,
  etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură,
  culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport
 10. Proiect de hotărâre nr. 33/16 februarie 2021 privind aprobarea declasării și radierii
  din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean
  DJ 107N: DN 1 – Miraslău – Cicău
  Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
  Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică,
  bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia
  amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și
  administrarea domeniului public şi privat al județului
 11. Proiect de hotărâre nr. 34/16 februarie 2021 privind aprobarea devizului general
  actualizat la finalizarea lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiţii Modernizare drum
  judeţean DJ103E: DN1 – Gârbova de Jos – Gârboviţa – Gârbova de Sus, Judeţul Alba , finanțat în
  cadrul Proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ103E: DN1 – GÂRBOVA DE JOS-GÂRBOVIŢA – GÂRBOVA DE SUS, JUDEŢUL ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin
  Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018
  Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
  Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică,
  bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia
  amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și
  administrarea domeniului public şi privat al județului
 12. Proiect de hotărâre nr. 35/16 februarie 2021 privind aprobarea valorii actualizate a
  Proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ103E: DN1 – GÂRBOVA DE JOS –
  GÂRBOVIŢA – GÂRBOVA DE SUS, JUDEŢUL ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin
  Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018
  Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
  Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică,
  bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia
  amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și
  administrarea domeniului public şi privat al județului
 13. Proiect de hotărâre nr. 36/16 februarie 2021 privind neexercitarea dreptului de
  preemţiune asupra imobilului – înscris în CF nr. 89582 Alba Iulia cu nr. cad/topo 985/1/1, casă
  cu 8 camere şi verandă – monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
  Primăverii, nr. 12, judeţul Alba
  Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
  Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică,
  bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia
  amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și
  administrarea domeniului public şi privat al județului
 14. Proiect de hotărâre nr. 37/16 februarie 2021 privind aprobarea Reţelei şcolare a
  unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial,
  profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2021– 2022
  Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
  Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație
  publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia
  educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport
 15. Proiect de hotărâre nr. 39/17 februarie 2021 privind aprobarea Strategiei Judeţene a
  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba de dezvoltare a serviciilor
  sociale 2021 – 2025
  Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
  Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică,
  bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică,
  administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4
  Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5
  Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii
  internaţionale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia
  sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă
 16. Proiect de hotărâre nr. 40/17 februarie 2021 pentru aprobarea modificării articolului
  nr. 4 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 260/2020 privind aprobarea predării temporare în
  administrarea Consiliului Local al Comunei Fărău a unui tronson din drumul județean DJ 107D:
  Unirea II (DN 1) – Ocna Mureș – Vama Seacă – Fărău – Șilea – limita jud. Mureș, situat în
  intravilanul localității Fărău, în vederea realizării de lucrări de reparare, întreţinere și
  modernizare
  Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
  Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică,
  bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia
  amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și
  administrarea domeniului public şi privat al județului
 17. Proiect de hotărâre nr. 41/17 februarie 2021 privind aprobarea modificării
  Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
  Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
  Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație
  publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia
  sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă
 18. Raportul anual 2020 de activitate al Președintelui Consiliului Județean Alba cu
  privire la îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin şi a hotărârilor Consiliului Județean Alba
  Prezintă: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
 19. Raportul anual 2020 de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
  Protecţia Copilului Alba 2020
  Prezintă: Fracea Valentin Ioan – director general al Direcţiei Generale de Asistenţă
  Socială şi Protecţia Copilului Alba
 20. Planul Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pentru anul 2021
  Prezintă: Albani Rocchetti Simone, Președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică
  Alba
 21. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.
  Art. 3. (1) Procesul verbal, rapoartele şi proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi,
  însoţite de referatele de aprobare şi rapoartele de specialitate, vor fi puse la dispoziţia
  consilierilor judeţeni prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de
  date a Consiliului Judeţean Alba).
  (2) Aducerea la cunoştinţă publică a materialelor înscrise pe ordinea de zi se face
  prin afişare pe pagina de internet www.cjalba.ro
  Art. 4. (1) Consilierii judeţeni pot formula şi depune amendamente la proiectele de
  hotărâri înscrise pe ordinea de zi, până în data de 23 februarie 2021 la ora 15
  00
  .
  (2) Propunerile, modificările, completările sau întrebările asupra proiectelor de
  hotărâri vor fi transmise prin e-mail secretarului general al Judeţului Alba până în data de 23
  februarie 2021 la ora 1500
  .
  Art. 5. (1) Pentru desfăşurarea în condiţii normale a şedinţei „ordinară” şi a şedinţelor
  comisiilor de specialitate vor fi respectaţi următorii paşi:
   Conectarea la aplicaţia Zoom Cloud Meeting pe tableta, telefon sau laptop
   Accesarea linkului de invitaţie, Invitation URL, primit pe e-mail, pentru a intra în
  şedinţa on-line
   Confirmarea prezenţei la şedinţă la apelul efectuat de secretarul general al Judeţului
  Alba (în ordine alfabetică)
   Aprobarea ordinii de zi propusă de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba
   Dezbateri asupra proiectelor de hotărâri
   Votul asupra proiectelor de hotărâri
  Art. 6. (1) Recomand ca şedinţele comisiilor de specialitate să fie organizate „la distanţă”,
  în sistem audio/videoconferinţă, în cursul zilei de miercuri, 24 februarie 2021, după următorul
  program:
  Comisia de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
  prognoze şi strategii, începând cu ora 1000
  Comisia de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism,
  investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului,
  începând cu ora 10
  30
  Comisia de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
  apărarea ordinii publice, începând cu ora 11
  00
  Comisia de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri
  și sport, începând cu ora 11
  30
  Comisia de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
  interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri, începând cu
  ora 12
  00
  Comisia de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi
  situaţii de urgenţă, începând cu ora 12
  30
  (2) Preşedinţii comisiilor de specialitate vor stabili modalitatea de desfăşurare a
  şedinţelor comisiilor.
  (3) În cazul în care preşedinţii comisiilor de specialitate vor stabili ca şedinţele să
  se desfăşoare cu prezenţa fizică a membrilor, acestea se vor desfăşura în spaţiile puse la
  dispoziţie de secretarul general al Judeţului Alba.
  (4) Desemnez responsabili cu organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor de
  specialitate în cazul în care preşedinţii comisiilor de specialitate vor stabili ca şedinţele să se
  desfăşoare la distanţă, în regim audio/videoconferinţă pe:
  Liliana NEGRUT – director executiv, Direcţia juridică şi administraţie publică
  Paul Marius HAŢEGAN – şef serviciu, Serviciul administrativ
  Virgil Ştefan CĂRPINIŞAN – consilier superior, Secretariatul general – Compartiment
  informatică
  Viorel LUCULESCU – consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică
  Ioana BĂBUŢ – consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică
  Nicoleta LAZĂR – consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică
  (5) Sprijinul şi asistenţa de specialitate va fi asigurat pentru comisii de către:
  Marian Florin AITAI – director executiv/Elena OPRUŢA – director executiv adjunct,
  Direcţia dezvoltare şi bugete pentru Comisia de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare
  economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii
  Ioan BODEA – director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului pentru Comisia de
  specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări
  publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului
  Liliana NEGRUT – director executiv, Direcţia juridică şi administraţie publică/Horaţiu
  Zaharia SUCIU – şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete pentru Comisia de specialitate nr. 3
  Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice
  Dan Mihai POPESCU – administrator public al judeţului Alba/Ioan BODEA – director
  executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului pentru Comisia de specialitate nr. 4 Comisia
  educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport
  Marian Florin AITAI – director executive, Direcţia dezvoltare şi bugete /Ana Elisabeta
  ANDRONE – şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete pentru Comisia de specialitate nr. 5
  Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii
  internaţionale, agricultură și mediu de afaceri
  Liliana NEGRUT – director executiv, Direcţia juridică şi administraţie publ

că/Horaţiu
Zaharia SUCIU – şef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete pentru Comisia de specialitate nr. 6
Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă
(6) Desemnez responsabili cu desfăşurarea şedinţei „ordinară” în regim
audio/videoconferinţă pe:
Liliana NEGRUT – director executiv, Direcţia juridică şi administraţie publică
Paul Marius HAŢEGAN – şef serviciu, Serviciul administrativ
Virgil Ştefan CĂRPINIŞAN – consilier superior, Secretariatul general – Compartiment
informatică
Viorel LUCULESCU – consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică
Ioana BĂBUŢ – consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică
Nicoleta LAZĂR – consilier superior, Direcţia juridică şi administraţie publică
Art. 7. (1) Tabelul cu privire la evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la şedinţele
comisiilor de specialitate, organizate în data de 24 februarie 2021 la distanţă, în regim
audio/videoconferinţă, în vederea avizării proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a
şedinţei „ordinară” convocată pentru data de 25 februarie 2021, va fi însuşit, semnat şi transmis
prin e-mail de către preşedinţii comisiilor de specialitate, secretarului general al Judeţului Alba,
care îl va confirma şi contrasemna.
(2) Tabelul cu privire la evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la şedinţa
„ordinară” din data de 25 februarie 2021, va fi însuşit şi semnat de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Alba, iar secretarul general al Judeţului Alba îl va confirma şi contrasemna.
Art. 8. (1) Fiecare consilier judeţean va completa şi semna Fişa de vot care conţine votul
asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei „ordinarăˮ din data de 25
februarie 2021, urmând ca aceasta să fie transmisă secretarului general al Judeţului Alba, după
ce şedinţa va fi declarată închisă.
(2) Exercitarea votului se face prin înscrierea semnului X în căsuţa
corespunzătoare.
Art. 9. (1) Prezenta dispoziție, se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, consilierilor judeţeni, persoanelor nominalizate,
direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul
Direcţiei juridică şi administraţie publică.
Contrasemnează,
PREŞEDINTE, p. SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUT

The post Joi: Ședință ordinară a Consiliului Județean Alba appeared first on albapesurse.

Consiliul Județean Alba se va întruni joi 25 februarie în ședință ordinară. Pe ordinea de zi se regăsesc 18 proiecte de hotărâri….
The post Joi: Ședință ordinară a Consiliului Județean Alba appeared first on albapesurse.Read More

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

19 februarie 2021

About Author


Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...