Actualitate

ISU Alba: Concurs patru posturi de ofițer și subofițer. Află condițiile de participare la concurs!

25550217_1770926326311757_6315875992378403426_nÎn conformitate cu prevederile Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziţiei Secretarului General al Ministerului Afacerilor Interne nr.22189 din 22.11.2017 și Ordinului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr.201260 din 06.12.2017, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, nr.10, județul Alba, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

1. Ofițer specialist II la Inspecția de Prevenire – compartimentul Avizare – autorizare

2. Ofițer specialist I la compartimentul Achiziții publice

3. Subofițer tehnic principal în cadrul structurii Financiar

4. Subofițer tehnic principal în cadrul Serviciului Resurse Umane – Încadrare –gestiune personal

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă pregătirea necesară ocupantului postului, conform cerințelor din fișa postului;

b) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

c) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale;

f) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuțiile din fișa postului și la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradul militar maxim al postului pentru care s-a organizat concurs, respectiv locotenent-colonel;

m) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;

n) să obţină autorizaţie de acces pentru lucrul cu informaţii și documente clasificate (după încadrare, cu îndeplinirea procedurilor specifice);

o) să nu fi împlinit, la data desfăşurării concursului, vârsta standard de pensionare, aşa cum este prevăzută în Legea nr.223/ din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate dacă îndeplinesc suplimentar și următoarele criterii specifice:

– nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art.87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;

– sunt confirmate în arma şi specialitatea militară corespunzătoare funcţiei pentru care se organizează concurs.

Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate în unităţi ale MAI, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.

Maiştrii militari și subofiţerii în activitate din Ministerul Afacerilor Interne pot participa la concurs dacă îndeplinesc suplimentar și următoarele condiţii:

a) sunt declaraţi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

b) nu sunt cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

c) nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr.7 la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale MAI, cu modificările şi completările ulterioare

d) au obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de serviciu.

Candidatul care a fost declarat „admis” nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concurs, candidatul trebuie să depună personal la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba, în perioada 03.01-26.01.2018, în intervalul orar 09.00-15.00, în zilele lucrătoare, următoarele documente, într-un dosar plic:

a) cererea de înscriere (conform modelului din Anexa 3 la prezentul Anunț);

b) curriculum vitae – CV, (în format Europass, conform modelului din Anexa 4 la prezentul Anunț);

c) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, menționate la punctul III.1. din Anunț. Documentele de studii solicitate vor avea atașate/anexate foile matricole/suplimentele eliberate, după caz (vor fi prezentate şi în original).

d) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau ale altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar (vor fi prezentate şi în original);

e) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă (vor fi prezentate şi în original);

f) autobiografia (redactată olograf) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi ale soţului/soţiei candidatului (conform modelelor din Anexele 5 și 6 la prezentul Anunț);

g) cazierul judiciar (poate fi depus de candidat sau solicitat de unitatea organizatoare de la unitatea de poliție, pe baza consimţământului scris al candidatului. Documentul depus de candidat trebuie să fie în termenul de valabilitate);

h) o fotografie color 9 x 12 cm;

i) fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I. (examinarea medicală se va realiza de către instituţiile medicale specializate ale M.A.I., conform adresei de trimitere eliberată la înscrierea la concurs de unitatea organizatoare, iar fişa medicală, va fi depusă la dosarul de recrutare, până la data limită de completare a dosarelor, respectiv 26.01.2018);

j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului din Anexa 7 la prezentul Anunț). În modelul de declaraţie este inclus şi consimţământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016;

k) declaraţie pe propria răspundere (conform modelului din Anexa 8 la prezentul Anunț) din care să rezulte că:

– nu are antecedente penale și nu se află în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

– nu a fost destituit dintr-o funcţie publică și nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni, au fost evaluați psihologic în același scop, precum și rezultatul evaluării psihologice (aviz psihologic Apt/Inapt), conform anexei nr.9 la Anunț.

m) doar pentru cadrele militare în rezervă: vor depune la dosarul de recrutare o adeverinţă eliberată de unitatea la care a fost trecut în rezervă/care are în gestiune dosarul personal din care să rezulte:

– gradul militar în rezervă deţinut;

– perioadele de activitate și funcțiile îndeplinite;

– motivul și temeiul legal al trecerii în rezervă;

– arma și specialitatea militară pe care le-a dobândit;

n) doar pentru maiștrii militari și subofițerii în activitate: vor depune o adeverinţă, eliberată de unitatea de provenienţă, din care să rezulte:

– gradul militar al candidatului;

– dacă este sau nu este cercetat disciplinar

– dacă este sau nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare care să nu fi fost radiată, în condițiile legislației în vigoare;

– dacă este sau nu este pus la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr.7 la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale MAI, cu modificările şi completările ulterioare;

– calificativele obținute la ultimele două aprecieri anuale de serviciu.

Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea, în zilele lucrătoare, între orele 09.00–15.00, în perioada 03.01-10.01.2018, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba, în municipiul Alba Iulia, strada A.I .Cuza, nr.10, județul Alba, a următoarelor documente:

1. Cererea de înscriere, se depune personal de către candidat și este adresată inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba;

2. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

3. Curriculum-vitae model Europass;

4. Copia cărţii de identitate;

5. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni, au fost evaluați psihologic în același scop, precum și rezultatul evaluării psihologice (aviz psihologic Apt/Inapt)

6. Consimțământul privind solicitare extras de pe cazierul judiciar;

7. Un dosar cartonat tip plic.

Nu vor fi acceptate cererile de înscriere depuse prin fax, e-mail, poştă, terţe persoane sau în orice altă formă decât cea mai sus prezentată.

Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, la sediul unităţii organizatoare – Serviciul Resurse Umane, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 0900-1500.

Concursul pentru ocuparea postului vacant va consta susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în acord cu tematica și bibliografia anexate prezentului anunț.

Testul scris va fi precedat de susţinerea probei de evaluare a performanței fizice, ca probă eliminatorie, respectiv traseu practic-aplicativ (conform prevederilor Anexei nr. 32 la Ordinul MAI nr.177/2016 modificat și completat cu OMAI nr.144/2017).

Este declarat „PROMOVAT“ candidatul care îndeplineşte baremul minim de 1’05“ (un minut şi cinci secunde) la proba „traseu practic-aplicativ“. Pe timpul susţinerii probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări.

Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs şi declararea acestuia „NEPROMOVAT“.

Candidații care au promovat proba evaluarea performanțelor fizice sunt declarați „admis” iar cei care nu au promovat proba sunt declarați ”respins”.

La testul scris se prezintă numai candidații declarați „admis” la evaluarea performanțelor fizice.

Nota de promovare a probei de concurs testul scris este minimum 7,00.

Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat „admis” la toate probele concursului şi a obţinut nota cea mai mare la testul scris.

Rezultatele probei test scris se afișează pe pagina de internet a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba, respectiv www.isualba.ro, precum şi la avizierul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba, din Alba Iulia, strada A.I. Cuza nr.10, județul Alba.

În situaţia în care, mai mulţi candidaţi au obţinut aceeaşi notă la proba test scris, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, pe baza tematicii și bibliografiei stabilită la proba scrisă, cu subiecte elaborate la nivelul comisiei centrale de concurs.

Ambele probe ale concursului și interviul structurat pe subiecte profesionale (dacă este cazul) vor fi înregistrate audio și video.

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris poate formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afişare.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Proba de concurs evaluarea performanțelor fizice nu poate fi contestată.

Informații suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se pot obţine din pagina oficială de internet a unităţii link: http://www.isualba.ro/men-anunturi  şi la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba, tel. 0258.810.411, interior 27007 sau 27119, în zilele lucrătoare între orele 09.00-15.00.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

29 decembrie 2017

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Despre Noi

Platforma Media Alba,
arie de acoperire tot județul Alba .
Platforma cuprinde:

Radio Hit FM Alba Regional
Radio Hit Fm din Apuseni
Revista Alba100%
Ziarul Sebesanul
Ziarul De Aiud
Ziarul Blajeanul
Ziarul Cugireanul
Ziarul Motilor
PMAB

12 pagini de social media.
Informațile live, sunt destinate celor 340.000 de locuitori ai județului Alba, pentru a fi auzite, văzute sau citite.

Site-uri Partenere
Comentarii recente
Scrie-ne pe Messenger
Loading...