Actualitate, Agricultura

Fonduri europene nerambursabile pentru sectorul non-agricol!

Pe lângă activităţile din sectorul agricol, afacerile non-agricole din mediul rural sunt şi ele finanţate din fonduri europene şi sunt la mare căutare în acest an. Sub-măsura 6.2-  „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”   şi sub-măsura 6.4„Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”, aferente măsurii 6 „Dezvoltarea exploataţiilor și întreprinderilor” a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, oferă oportunitatea microîntreprinderilor, firmelor mici, fermierilor şi respectiv membrilor unei gospodarii agricole să acceseze fonduri europene în vederea înfiinţării sau dezvoltării unei activităţi non-agricole. Site-ul de consultanta pentru fonduri europene feun.ro , considera ca   potenţialii solicitanţi trebuie să fie la curent cu condiţiile şi criteriile de eligibilitate aferente acestor sub-măsuri, si ne prezinta urmatoarele informatii.

fonduri-europene-nerambursabile

Sm 6.2-  „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” (PNDR 2014-2020)

Submasura 6.2. vizeaza crearea de activitati noi non-agricole pentru micii întreprinzatorii din mediul rural. Fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor au posibilitatea să îşi diversifice activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole, iar întreprinzatorii care au desfaşurat activităţi neagricole în mediul rural au posibilitatea să iniţieze o altă activitate non-agricolă. Această linie de finanţare se adresează şi întreprinzătorilor care vor să lanseze un start-up în mediul rural şi care nu a avut nici o activitate pana in prezent. Sunt eligibili pentru finanţare solicitanţii care propun realizarea de activitaţi aferente unui cod CAEN înregistrat la Registrul Comerţului, autorizat/neautorizat în conditiile Legii 359/2004, doar dacă până la momentul depunerii Cererii de Finanţare nu au desfaşurat activitatea aferentă codului CAEN propus prin proiect.

Această sub-măsură tinde înspre diversificarea economiei rurale, dezvoltarea serviciilor şi crearea de noi locuri de muncă în mediul rural şi dezvoltarea şi promovarea activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale.
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zonele rurale se acorda sub forma unei sume forfetare, în două tranşe de plată: 70% din cuantumul spijinului la semnarea deciziei de finantare , respectiv 30% din cuantumul spijinului se acordă cu condiţia ca planul de afaceri să fie implementat corect, în conformitate cu cerinţele şi normele expuse în ghidul general şi în ghidurile specifice. Valoarea finanţării este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului până la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect, în baza unui plan de afaceri.

Activităţi eligibile:

     • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
     • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), conform definiției din capitolul 4.4
     • Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);
     • Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative şi alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc).

Cheltuielile eligibile în cadrul acestei sub-măsuri sunt acele cheltuieli care au legatură cu domeniul de activitate pentru care se solicita sprijinul şi care au fost prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Sunt eligibile inclusiv cheltuieli cu achiziţia de terenuri, în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat şi cheltuieli cu mijloacele de transport specializate, însă nu sunt eligibile serviciile agricole.

Sm 6.4-  „ Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole” (PNDR 2014-2020)

Această sub-măsură presupune acordarea de sprijin pentru microintreprinderi și întreprinderi mici existente, pentru fermieri sau membrii gospodariilor lor agricole care doresc să-şi diversifice activităţile. Acest sprijin se acordă în vederea creării şi dezvoltării de activităţi non-agricole în mediul rural. În cazul sub-măsurii 6.4 există posibilitatea de finanţare nerambursabilă şi pentru dezvoltarea unor activităţi neagricole existente, nu numai pentru activităţi neagricole noi, aşa cum presupune sub-măsura 6.2.

Valoarea finanţării este de maxim 200.000 de euro sub forma de rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv. Sprijinul public nerambursabil este de 70% cu posibilitatea de a se majora la 90%, în cazul în care:

– solicitanţii desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare sau agroturism;

– solicitanţii sunt fermieri (persoane fizice sau juridice) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

Activităţi eligibile:

     • Producerea şi comercializarea produselor neagricole:
     • Activități meșteșugărești (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
     • Infrastructură în unităţile de primire turistică tip agro-turistic, proiecte de activităţi de agrement.
     • Producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării.

Cheltuielile eligibile

     • Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
     • Achiziţionarea inclusiv în leasing de noi utilaje, instalaţii și echipamente, costuri de instalare; Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcţia şi achiziţiile
     • Onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, inclusiv documentaţii tehnico-economice;
     • Achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci;
     • Fondul de rulment

Nu sunt eligibile cheltuielile aferente serviciilor agricole.

Beneficiarul unui proiect are posibilitatea să deconteze cheltuielile integrate în proiect prin cereri de plată clasice sau cereri de plată devansate. Termenul limită de efectuare a platilor catre beneficiar este de maximum 90 de zile calendaristice de la data înregistrarii cererii de plată.  Sectoarele cu potențial ridicat de dezvoltare identificate în Acordul de Parteneriat, în concordanță cu Strategia Națională de Competitivitate vor fi prioritizate la efectuarea plăţilor.

Prevederile acestor două sub-măsuri se aplică la nivelul spaţiului rural, scopul  acestora fiind de a stimula mediul de afaceri din rural, contribuind la creşterea numărului de activităţi non-agricole desfăşurate în zonele rurale, precum şi la dezvoltarea activităţilor non-agricole existente. Ser va stimula crearea de locuri de muncă, creşterea veniturilor populaţiei rurale și diminuarea disparităţilor dintre rural şi urban.

Liniile de finanţare 6.2 şi 6.4 au fost disponibile pentru solicitanţi şi în 2015, urmând să fie redeschise şi în 2016. Ghidurile acestor submăsuri, în variantă de draft pot fi consultate pe site-ul AFIR sau pe site-ul nostru la secţiunea Programe operaţionale/PNDR/Măsura 6-  SM 6.2 şi 6.4.

Sursa Foto www.feun.ro

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

6 aprilie 2016

About Author

administrator


Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...