Actualitate

FINANŢE ALBA: Calendarul obligaţiilor fiscale în luna decembrie 2014

Luni 8 decembrie
Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092

Contrib. înreg. în scop de TVA care utilizează ca per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. OPANAF 1165/2009

miercuri 10 decembrie

1. Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal Formular 089

Persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art.153 din CF stabilite în România, conform art. 125^1 alin. (2), cu licenţă de furnizare a energ. electrice, care îndeplinesc condiţia menţionată.
C.F. OPANAF 3713/2013

2. Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
C.F. art. 152 alin. (7) OPANAF 1768

Luni 15 decembrie

1. Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul Formular (anexa 31^1)

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat
C.F. art. 206^15 alin. (7) HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)

2. Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat, C.F. art. 206^15 alin. (7) HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)
3. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice)
C.F. art. 206^20 HG 1620/2009 pct. 82 alin. (22)

4. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.(alcoolul etilic şi a produse alcoolice)
C.F. art. 206^58 HG 1620/2009 pct. 111 alin. (25)

5. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47)

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile
C.F. art. 206^50 HG 44/2004 pct. 105

6. Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile
C.F. art. 206^55 HG 44/04 pct. 109

7. Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49)

Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile
C.F. art. 206^55 HG 44/04 pct. 109

8. Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare
HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (11)

9. Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare
HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (13)

10. Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1)

Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat
HG 44/2004 pct. 90.1 alin. (8^1)

11. Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 57)

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii
C.F. art. 206^64 HG 1620/2009 pct. 117.2 alin. (9)

12. Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (a doua rată)

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, stabilite prin norme
C.F.art.74 alin. (5)

Vineri 19 decembrie

1. Plata taxei pentru licenţa de organizare a jocurilor de noroc, aferentă anului 2014

Organizatorii de jocuri de noroc.
OUG 77/2009 Art. 14 alin. (2) lit. a, pct. ii

2. Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. IV 2014
Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform C.F. art. 71
C.F.art.82 alin. (3)

3. Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor

Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine
C.F. OUG 77/2009 Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i), B

4. Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa a II a

Persoanele juridice străine cu reprezentanţă în România
C.F. 124 alin. (1)

5. Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Plătitorii de următoarele venituri:
a) din drepturi de proprietate intelectuală;
b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent;
c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică.
C.F. art. 52 alin., art. 52^1 alin. (1) şi (4), art. 77 alin. (6),art. 79 alin. (3),art. 116 alin. (4) şi (5)

6. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului IV

Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), h) şi i)
C.F. art. 296^24 alin. (4)

7. Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)
• lunar
Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, valabil la 31.12.2011, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
• trimestrial
Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, valabil la 31.12.2011, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.2
• alte termene

Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, valabil la 31.12.2011, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
CF. OPANAF 101/2008

8. Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; (art. 296^3 lit. e)
– Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului. (art. 296^3 lit. f)
C.F. art. 296^19 HG 1397/2010

9. Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România
C.F.art.60 alin. (2)OMFP 2371/2007

10. Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic)
Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.
Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)
C.F.art.156^2 alin. (1) OPANAF 183/11

11. Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.
C.F. art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/11

12. Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307

Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F. OPANAF 2223/2013

13. Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt
obligate la plata TVA
C.f. OPANAF 2224/2013

14. Plata taxei pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale.

Titularii licenţelor /permiselor pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale
L 85/2003 art. 44

Luni 29 decembrie

1. Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.
C.F.art. 156^4 şi OPANAF 76/10

2. Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

• Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).
• Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.
OPANAF 3596/2011

3. Depunerea Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România Formular chestionar

Persoanele fizice care au sosit în România după 1 ianuarie 2009 şi care continuă să fie prezente în România şi după 1 ianuarie 2012.
Persoanele fizice care sosesc în România şi au o şedere în statul român o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.
C.F. OMFP 74/2012

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

8 decembrie 2014

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...