Anunturi Publice, Comunicate, Stiri, Stiri Sebes

Consiliul Local al Municipiului Sebeș se reunește în ședință publică ordinară

DISPOZIŢIA Nr. 27/2020

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință publică ordinară

Primarul Municipiului Sebeș, jud. Alba;

În temeiul prevederilor art. 133 alin.1 și art. 135 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În baza art. 196 alin. 1, lit. b) din aceeași lege,

D I S P U N E

Art.1.Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință publică ordinară, în data 30.01.2020, ora 14,00. Ședința va avea loc în sala festivă a Colegiului National „Lucian Blaga”.

Art.2. Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu ordinare este cuprins în anexa 1 al prezentei dispoziții.

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi, însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresele poștă electronică aflată în baza de date).

Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi.

Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta dispoziție va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei și în Monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică în conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

– Instituției Prefectului Județului Alba

– Primarului Municipiului Sebeș

– Viceprimarului Municipiului Sebeș

– Consiliului Local Sebeș

– Direcții, birouri și tuturor serviciilor subordonate Consiliului Local cu și fără personalitate juridică.

Sebeș la 23.01.2020

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ,

DORIN NISTOR SECRETAR GENERAL

VLAD CRISTINA ELENA

Prenume, Nume Functia publică semnatura Data Nr.ex.
Intocmit.Galață Carmen referent
23.01.2020 3

ANEXA 1 la dispoziția nr. 27 /2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului compensațiilor în bani ce se vor acorda voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Sebeș, pentru timpul efectiv de lucru.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Proiect e hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Municipiul Sebeș, str. Piața Primăriei, nr.3, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sebeș, județul Alba, ca urmare a transformării funcției de polițist local, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Circulație Rutieră- Direcția Poliția Locală la expirarea perioadei de stagiu.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sebeș pentru anul 2020-2021.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Iluminat public pe strada Augustin Bena și strada Fântânele-tronson cuprins între strada Augustin Bena și strada Ion Creangă, Municipiul Sebeș”proiect nr.509/2019

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții,, Iluminat public pe străzile: Dorin Pavel-tronson cuprins între strada Tipografilor și strada 1 Mai-Municipiul Sebeș;1 Mai-tronson cuprins între strada Dorin Pavel și strada Sânzienelor-Petrești”proiect nr.506/2019.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții,, Iluminat public pe străzile Tipografilor, Bujorului, Zambilelor și Trandafirilor, Municipiul Sebeș”-proiect nr.507/2019.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții,, Iluminat public pe străzile Tâmplarilor și Toporașilor, Municipiul Sebeș”-proiect nr.508/2019.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Sebeș și/sau a susținătorilor legali ai acestora.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea capacității Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Informarea nr.795/09.01.2020-Privind activitatea S.VS.U Sebeș semestrul II anul 2019.
 2. Informarea nr.33/13.01.2020-Raport de activitate 2019 al Centrului Cultural ,,Lucian Blaga “Sebeș
 3. Informarea nr.2183/15.01.2020-Privind Decizia nr.5/13.01.2020 din partea Direcției de Sănătate Publică a Județului Alba.
 4. Informarea nr.2632/16.01.2020- referitoare la rugămintea de a rezolva doleanțele populației din satul Răhău ,sprijinirea cu cele necesare pentru a pava cu dale spațiul din jurul bisericii.
 5. Informarea nr.95976/23.12.2019- a Cabinetului medical, Dr. Tătaru Mihai Doru, referitoare la plângerea prealabilă la HCL nr.338/2019 și obiecțiuni la Actul adițional nr.2 la Contractul de Concesiune nr.130/30.11.2004
 6. Informarea nr.23.367/19.12.2019-Raport de activitate al Centrului de zi pentru copii cu dizabilități pe anul 2019
 7. Informarea nr.23.366/19.12.2019-Raport de activitate al Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități pe anul 2019
 8. Informarea nr.23.505/20.12.2019- Raport de activitate al Centrului de zi Petrești pe anul 2019.
 9. Informarea nr.477/13.01.2020-Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2019.
 10. Informarea nr.743/16.01.2020- Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor de către asociațiile care au primit subvenții de la Consiliul Local al Municipiului Sebeș în anul 2019.
 11. Informarea nr.739/16.01.2020-Privind activitatea desfășurată în cadrul compartimentului Strategii, programe și indicatori în asistență socială pentru anul 2019.
 12. Informarea nr.740/16.01.2020-Privind activitatea desfășurată în cadrul compartimentului Medicină Dentară pentru anul 2019.
 13. Informarea nr.742/16.01.2020-Privind activitatea de asistență medicală comunitară.
 14. Informarea nr.741/16.01.2020- Privind activitatea de asistență medicală școlară-2019.
 15. Informarea nr.789/17.01.2020-Privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2019.
 16. Informarea nr.890/09.01.2020-Hotărârea nr.1/19.12.2019 a Partidului România Unită.
 17. Informarea nr.4343/21.01.2020-Contestație împotriva Hotărârii nr.1/19.12.2019.

Sebeș la 23.01. 2020

PRIMAR SECRETAR GENERAL

DORIN NISTOR VLAD CRISTINA ELENA

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

27 ianuarie 2020

About Author

Redactiealba


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...