Actualitate, Cultura, Stiri

Concurs pentru funcţia de director adjunct la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Morii, nr. 8, organizează în data de 9 septembrie 2014, ora 10.00, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere de director adjunct.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba și va consta în susținerea unei probe suplimentare, respectiv testarea cunoștințelor de operare pe calculator, redactarea unei lucrări scrise și interviu, după următorul calendar:
proba suplimentară, respectiv testarea cunoștințelor de operare pe calculator, va avea loc în data de 2 septembrie 2014, ora 11.00, la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba;

Lucrarea scrisă va avea loc în data de 9 septembrie 2014, ora 10.00, la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba;
interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Participanții la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăvute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre domeniile de activitate ale instituției;
cunoștințe de operare PC;
bune abilități de comunicare și coordonare;
capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 8 august 2014, orele 15.00, la secretariatul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în specialitatea studiilor;
cazierul judiciar;
adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
curriculum vitae;
alte documente relevante pentru desfășurarea concursului;
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale sau copii legalizate, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Centrul de Cultură al judeţului Alba este condus de Daniela Floroian, manager-director. În ultimii ani directorul adjunct a fost dirijorul Coriolan Honcaş.

Centrul de Cultură „Augustin Bena” se află în subordinea CJ Alba.

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

11 august 2014

About Author

Cititorul


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...