Actualitate, Locuri De Munca, LOCURI DE MUNCA IN ALBA, Sanatate, Stiri, Stiri Aiud, Stiri Apuseni, Stiri Blaj, Stiri Cugir, Stiri Ocna Mures, Stiri Sebes, Stiri teius

Angajări la DSP Alba!!!

Direcția de Sănătate Publică Alba, cu sediul în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989 nr.23, telefon 0258/ 835243, Fax: 0258/ 834600, județul Alba, in baza Ordinului  Ministerului Sănătății nr. 569/06.04.2020 pentru repartizarea numarului maxim de posturi prevazut la pct.I din anexa nr.2 la HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministeruuli Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art.3 alin 1 din OUG 40/2020 privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar, angajează pe perioadă determinata de maximum 6 luni, fără concurs, următoarele categorii de personal contractual:

  1 post  Medic specialitate epidemiologie

–  1 post  Medic specialitate igiena/ medicina muncii

–  1 post  Medic specialitate medicina de laborator

–  3 posturi  Medic medicina generala

  4 posturi Asistent medical laborator

–  4 posturi  Asistent medical igiena/medicina generala*

–  5 posturi Asistent medical medicina generala

–  2 posturi Biolog

–  1 post Chimist

–  2 posturi Inspectori de specialitate – specialitate economica

–  1 post Inspector de specialitate –  Statistician

–  1 post Inspector de specialitate – specialitate informatică

–  1 post Consilier – specialitate jurnalism

–  2 posturi Sofer

–  2 posturi Ingrijitoare

____________________________________________

* Nota: Asistentii medicali de igiena au prioritate fata de asistentii medicali generalisti

Condiții generale de participare:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare:

1.Pentru posturile de asistenti medicali:

 • Studii postliceale in domeniul sanitar;
 • Vechime min 6 luni in specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor: laborator/igiena/MG;
 • Cunostinte operare pe calculator

2.Pentru 1 post de Inspector de specialitate – specialitate economică:

 • Studii  superioare economice;
 • Vechime min 1 an in specialitatea studiilor
 • Experienta  in achizitii publice(certificate de expert achizitii)

3.Pentru postul de  Inspector de specialitate – specialitate informatică:

 • Studii superioare in domeniul IT;
 • Cunostinte avansate de limba engleza;
 • Vechime min 6 luni in specialitatea studiilor

4.Pentru posturile de Sofer:

 • Diploma de bacalaureat
 • Permis de conducere categaria B
 • Experienta pe post similar constituie avantaj

5.Pentru postul de Consilier – specialitate jurnalism:

 • Studii superioare
 • Experienta in jurnalism/mas-media minim 3 ani

Dosarul de inscriere va conține in mod obligatoriu urmatoarele documente:

  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae format EUROPASS;

    h) certificate de membru al organizației profesionale emise de organizatia profesionala din care face parte candidatul: CMR/ OAMGMAMR/ OBBC – dupa caz, cu viza la zi.

     Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

    In cazul in care se incheie contractual individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar in cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la incheierea contractului individual de muncă.

     Copiile documentelor enumerate mai sus vor fi semnate de către titular pe fiecare pagină pentru conformitate cu originalul , si vor fi transmise in format electronic (scanat) pe adresele de e-mail: salarizare@dspalba.ro si dspjrunos@gmail.com  până vineri 10.04.2020, ora 16.

Relaţii telefon: 0258/ 835244, interior 21.

Afișat astazi, 08.04.2020.

DIRECTOR EXECUTIV,

EC. SINEA  DUMITRU – ALEXANDRU

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

8 aprilie 2020

About Author

administrator


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...