Actualitate, Anunturi Publice, Stiri Aiud, Stiri Apuseni, Stiri Blaj, Stiri Cugir, Stiri Ocna Mures, Stiri Sebes, Stiri teius

Anunț concesionare AGENȚIA DOMENIILOR STATULUI

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENȚIA DOMENIILOR STATULUI

DIRECȚIA CONTRACTE ȘI ACȚIONARIAT

În conformitate cu prevederile Legii 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare si a Normelor Metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Domeniilor Statului, cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr. 43, sector 1 Bucureşti, în calitate de concedent, organizează licitaţie publică cu strigare în vederea concesionării unor suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în conformitate cu listele publicate în Monitorul Oficial Partea a IV-a.

Obiectul concesiunii îl reprezintă terenul cu destinaţie agricolă aflat in exploatarea următoarei societăţi comerciale/terenuri preluate:

Notă: Nivelul redevenţei pentru terenul neagricol, respectiv: vegetaţie forestieră, terenuri neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţie agricolă, drumuri tehnologice şi de exploatare agricolă şi ape – bălţi este de 25 kg grau SR EN 15587+A1 :2014/ha/an şi SR 13548:2013/ha/an. Nivelul redevenţei pentru terenul neagricol, respectiv pentru terenul aferent curtilor constructii este variabil, fiind calculat diferenţiat pe unităţi administrative şi tipuri de unităţi administrative. Dacă suprafaţa de teren oferită la concesionare este compusă doar din teren neagricol se va licita de la nivelul minim al redevenţei pentru terenul neagricol respectiv pentru: vegetaţie forestieră, terenuri neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţie agricolă, drumuri tehnologice şi de exploatare agricolă şi ape – bălţi.

Durata concesiunii este de 20 de ani.

Documentaţia ce condiţionează participarea la licitaţia publică cu strigare ( Caietul de sarcini), se poate achiziţiona de la Agenţia Domeniilor Statului- Direcţia Administrare Patrimoniu – Serviciul Contractare şi Administrare Portofoliu, pe baza următoarelor documente: copie după dovada achitării preţului caietului de sarcini (având confirmarea Direcţiei Economice din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului Bucureşti), buletin de identitate sau paşaport (în cazul persoanelor române/străine) şi a împuternicirii date de ofertant persoanei desemnate în vederea achiziţionării documentaţiei de participare la licitaţie.

Preţul caietului de sarcini ce se va plăti :

  • În numerar la casieria din incinta Agenţiei Domeniilor Statului Bucureşti, până la ora.12.00, în fiecare zi lucrătoare, eliberindu-se chitanţa fiscală;
  • prin ordin de plata sau mandat poştal în contul nr. RO05TREZ7015032XXX010496 deschis la Trezoreria Sectorului 1 Bucureşti cod fiscal RO14818116

Direcţia Economică din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului Bucureşti, la solicitarea fiecărei persoane fizice sau juridice romane sau străine, eliberează factura fiscala, în baza căreia se va efectua plata pentru achitarea caietului de sarcini.

Dovada achitării preţului , în cazul efectuării plăţii prin ordin de plata sau mandat poştal, va fi confirmată de Direcţia Economică în momentul în care se certifică existenţa banilor în contul A.D.S. În lipsa confirmării Direcţiei Economice nu va fi eliberat Caietul de sarcini, acest lucru ducînd la excluderea ofertantului de la licitaţie.”

Garanţia de participare se poate constitui in următoarele forme:

  • virament prin ordin de plata in contul RO85TREZ7015005XXX000124 deschis la Trezorerie sector 1 Bucureşti, cod fiscal 12708834;
  • scrisoare de garanţie bancara in favoarea Agenţiei Domeniilor Statului, având termen de valabilitate de 180 de zile, emisa de o banca comerciala romana pentru persoane fizice /juridice romane sau de o banca comerciala străina cu care o banca comerciala romana are relaţii de corespondent pentru persoane fizice/juridice străine.

La licitaţie poate participa orice persoană fizica sau persoană juridică de drept privat, română sau străina care să îndeplinească condiţiile din Caietul de Sarcini.

Persoanele fizice sau juridice care au refuzat semnarea procesului verbal de adjudecare sau a contractului de concesiune/arendare la şedinţele de negociere sau licitaţie organizate de ADS nu vor fi acceptate la licitaţia publică cu strigare pentru concesionarea terenurilor cu destinaţie agricolă din administrarea acesteia.

Plicurile conţinând Documentele de Participare vor fi închise, semnate şi, după caz, stampilate şi se depun la sediul Agenţiei Domeniilor Statului, secretariatul Directorului General începând cu ziua publicării anunţului, până la termenul stabilit. Ofertanţii rămânînd angajaţi prin termenii ofertelor depuse timp de 60 de zile, de la data depunerii acestora.

Licitaţia cu strigare va avea loc la sediul Agenţiei Domeniilor Statului Bucureşti, din str. Ştirbei Vodă, nr. 43, sector 1, Bucureşti.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel 021/405.35.35 Direcţia Administrare Patrimoniu – Serviciul Contractare şi Administrare Portofoliu din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului Bucureşti.

* Prezenta ofertanţilor la deschiderea plicurilor conţinând documentele de participare este obligatorie, sub sancţiunea excluderii de la licitaţie.

Agenţia Domeniilor Statului, str. Ştirbei Vodă, nr. 43, sector 1, Bucureşti

Telefon : (004)021.405.35.35/45, fax (004)021.314.94.22

www.domeniilestatului.ro

DESCARCĂ ANUNȚ https://www.ziarulapulum.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anunt-total-concesionare-ALBA-1.doc

Distribuie Acum

Comentarii

Comentarii

8 aprilie 2019

About Author

Redactiealba


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...