Actualitate

GNM CJ Alba: realizarea planului de activităţi pe anul 2013

foto: dreptitate.net
foto: dreptitate.net

La realizarea activităţi pentru anul 2013 s-a ţinut cont de următoarele aspecte:
– Respectarea legislaţiei de mediu existente şi necesitatea informării autorităţilor şi operatorilor asupra noilor reglementări şi termene scadente care vor intra în vigoare/vor trebui respectate pe parcursul anului 2013;
– Implementarea strategiilor şi planurilor de acţiune pe plan local pentru, gestiunea DEEE, gestiunea uleiurilor uzate, a vehiculelor scoase din uz, limitarea COV, program de acţiune în zone vulnerabile, colectarea selectivă a deşeurilor, transportul şi eliminarea acestora, reducerea cantităţii de deşeuri colectata, amenajarea spaţiilor destinate picnicului, domenii specifice la nivel local.
– .Realizarea fondului general de timp pentru Comisariatul Judeţean Alba să făcut conform prevederilor Ordinului MM 464/2009, respectiv 85% din timp a fost utilizat pentru inspecţii în teren şi 15% alte activităţi. Din totalul fond de timp efectuat la inspecţii în teren, 55% a fost utilizat la controale planificate şi 48% la controale neplanificate.

Obiective

În anul 2013, la Comisariatul Judeţean Alba al Gărzii Naţionale de Mediu, pentru un număr de 14 comisari existenţi la începutul anului, a fost programat un fond de timp pentru control de 20 060 ore, fondul de timp realizat în primul semestru fiind de 10410 ore (52 % din programat).

Numărul de controale total efectuat în semestrul I a fost de 811 din total programat de 1320 reprezentând 61%, după cum urmează:
controale planificate 530, realizat 275-(52% din planificat) ;
controale neplanificate 731 – realizat 536 (73% din planificat).

Pentru neconformităţile constatate s-au aplicat 73 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1.003.000 lei.

În cadrul controalelor neplanificate o pondere însemnată au reprezentat-o inspecţiile tematice-92 controale, inspecţiile pentru rezolvarea sesizărilor 63 controale, inspecţiile pentru identificarea de obiective noi-56, inspecţiile pentru reglementare -44, pentru verificarea realizării măsurilor impuse- 34, pentru respectarea condiţiilor impuse prin acte de reglementare-59, inspecţiile cu alte autoritati-170.

Controalele tematice în 2013 au fost iniţiate de Garda Naţională de Mediu, Comisariat General ,Instituţia Prefectului Alba, cele mai importante fiind:
control tematic pe linie de salubrizare a localităţilor , cursurilor de apă, cailor de comunicaţii;
control tematic privind activitatea de gestionare a mijloacelor auto scoase din uz;
control tematic la producătorii şi distribuitorii de echipamente electrice şi electronice;
control tematic pentru depozitele de deşeuri rurale, municipale, industriale periculoase, industriale nepericuloase;
Controal tematic în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi – nitriţi;
Controal tematic la amenajările piscicole;
Control tematic la cariere şi exploatări de agregate minerale;
Comisariatul Judeţean Alba a Gărzii Naţionale de Mediu a obţinut o serie de rezultate , urmare a activităţii desfăşurate, dintre care evidenţiem:
conştientizare primăriilor şi a populaţiei privind necesitatea extinderii colectării deşeurilor menajere selectiv în sistem centralizat evitându-se astfel creerea depozitelor neorganizate de deşeuri în locuri neamenajate. Totodată s-a impus monitorizarea cantităţilor de deşeuri la nivelul comunelor şi oraşelor, cu depunerea de către primarii a declaraţiilor la Administraţia Fondului de Mediu, conform prevederilor Ordonanţei 195/2006;
Urmare controalelor efectuate de comisari ai GNM CJ Alba, referitor la implementarea colectării selective a deşeurilor provenind de la populaţia din mediul rural, operatorii de servicii de salubritate împreună cu autorităţile administraţiei publice locale au amplasat recipienţi în scopul colectării selective a deşeurilor în cca 60% din comunele judeţului Alba.
respectarea prevederilor autorizaţiilor de mediu, urmărirea emisiilor prin monitorizare continua astfel încât impactul asupra mediului să fie minim;
comisarii s-au implicat în procedura de reglementare pe linie de mediu a activităţilor din judeţ prin participarea la toate şedinţele Comitetului de Analiza Tehnica convocate de Agenţia de Protecţia Mediului Alba, precum şi prin participarea la grupurile de lucru pentru promovarea planurilor şi programelor;

1. În scopul prevenirii, reducerii şi a controlului integrat al poluării şi managementul riscului;

– Urmărirea conformării instalaţiilor IPPC, la legislaţia de mediu în vigoare;
– Verificarea obiectivelor SEVESO ÎI conform prevederilor legislaţiei comunitare, controale efectuate cu reprezentanţi ISU şi APM; ;

2. Managementul deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase, în semestrul I a anului 2013 a fost realizat prin:

Verificarea sistării depozitarii de deşeuri menajere în depozitele neconforme, Aiud şi Ocna Mureş cu termen de închidere iulie 2013 conform prevederilor HG 349/2005;
Verificarea reducerii cantităţii de deşeuri depozitate în cele 2 iazuri de decantare neconforme (Valea Şesei, jud. Alba, Valea Ştefancei, jud. Albă) cu respectarea cantităţi maxime stabilite pentru anul 2013 – la nivel naţional), prin controale trimestriale;
Continuarea implementării prevederilor Directivei nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificată de Directiva Parlamentului şi Consiliului nr. 2004/12 CE;
– Verificarea modului de gestionare a ambalajelor de către operatorii economici producători / importatori de produse ambalate din judeţ.
– Continuarea implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE);
Verificarea atingerii valorii tinta prognozată pentru 2013 privind cantităţile de DEEE colectata;
Continuarea implementării prevederilor Directivei Consiliului nr.2000/53/CE, modificată prin Directiva 2004/12/CE privind Vehicole scoase din uz -VSU;
verificarea agenţilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, tratare VSU, din judeţ ;

3. Calitatea aerului, apei, radioactivitate şi zgomot, în în semestrul I a anului 2013 s-a verificat:

– conformarea la legislaţia comunitară a instalaţiilor care intră sub Directiva COV;
– instalaţiile potenţial poluatoare şi inventarierea altor posibile surse de poluare în zonele în care s-a implementat la nivel local planurile/ planurile integrate şi programele/ programele integrate de gestionare a calităţii aerului în urma evaluării calităţii aerului pe baza măsurătorilor din Sistemul local de monitorizare a calităţii aerului;
– conformarea obiectivelor care intră sub incidenţa directivei privind apele uzate;

Obiectivul cu impact major atât din punct de vedere mediatic, cât şi din punct de vedere a poluanţilor emişi în atmosfera la nivelul judeţului Alba, este SC Kronospan Sebeş SA, prezentând mai jos un scurt istoric, cât şi situaţia actuală a emisiilor de poluanţi.

SC Kronospan Sebeş SA a preluat activităţile desfăşurate de către SC MDF Sebeş Fraţi şi SC Sepal Sebeş SA în luna august 2004.

Activităţile desfăşurate pe platforma sunt autorizate cu Autorizaţia Integrată de Mediu nr.SB67/2007 revizuita la 01.03.2010. În prezent se afla în procedura de revizuire a AIM deoarece au survenit modificări în exploatarea tehnologică a instalaţiei de fabricare formaldehida ce au condus la creşterea capacităţii de producţie faţă de capacitatea autorizată.

SC MDF Sebeş Fraţi SĂ, pusă în funcţiune în 2000, cuprindea secţia de fabricare placi tip MDF şi secţia chimică cu instalaţiile de fabricare formaldehida, fabricarea răşinilor ureo formaldehidice lichide şi pulbere.
SC Sepal SA, pusă în funcţiune în 2002, cuprindea secţia de fabricare placi tip PAL.

Activităţile de la SC MDF Sebeş Fraţi s-au transferat pe SC Kronospan Sebeş SĂ iar cele de pe SC Sepal SA s-au transferat pe SC Kronospan Sepal SA.

Autorizaţiile de mediu pentru cele 3 activităţi au fost transferate pe SC Kronospan Sebeş SA.

În 2006 la secţia PAL se pune în funcţiune o nouă instalaţie de uscare a fibrei de lemn (Krono-plus) care dispune de o instalaţie de ardere cu capacitate de 75 MW. Se realizează o dublare a capacităţii de producţie pentru PAL fapt ce a implicat o modernizare a liniei PAL.

Începând cu sfârşitul anului 2006 încep să apară sesizări privind poluarea generată de funcţionarea, în special , a uscătorului Krono-plus care generă un volum mare de gaze reziduale, debitul la coşul de emisie fiind de 670.000mc/h. Uscătorul Krono-plus a fost dotat cu instalaţii de depoluare, 18 cicloane, dar care nu erau suficiente pentru respectarea VLE de 50mg/Nmc.

În 2007 la solicitarea Gărzii Naţionale de Mediu s-a desfăşurat o campanie de monitorizare a emisiilor de poluanţi în punctele de emisie de pe platforma Kronospan, campanie organizată de Ministerul Mediului ocazie cu care s-a constatat depăşirea VLE pentru indicatorul pulberi la coşul de dispersie a uscătorului mare.

Agentul economic nu a fost de acord cu rezultatele monitorizării fapt pentru care la începutul anului 2008 s-a desfăşurat o nouă campanie de monitorizare realizată de specialişti din Ministerul Mediului în paralel cu o monitorizare realizată de către un laborator acreditat adus de agentul economic. Depăşiri se înregistrează tot la uscătorul mare pentru indicatorul pulberi .

În urma numeroaselor acţiuni întreprinse de instituţiile locale şi centrale ale GNM, în 2009, se realizează investiţii de mediu în valoare de 16.394.025,6 EURO. Uscătorul mare a fost dotat cu un filtru UTWS, care a condus la emisii de poluanţi la coş în concentraţii mai mici decât Valorile Limita de Emisie, prevăzute în Autorizaţia Integrată de Mediu, stabilite în conformitate cu cele mai noi BAT-uri în domeniu.

În 2011 agentul economic a achiziţionat şi montat 2 instalaţii automate de monitorizare on-line a concentraţiilor de pulberi în punctele de emisie de la uscătorul mare ( Krono-plus) a secţiei PAL şi la uscătorul de la secţia MDF.

SC Kronospan Sebeş SA foloseşte ca materie primă pentru fabricarea plăcilor (tip PAL în special) rumeguş şi deşeuri lemnoase . Achiziţionarea acestora deşeuri se face din 22 judeţe din ţară.

Instalaţia de formaldehida cu o capacitate de 30.000tone/an formaldehida exprimată în concentraţie de 100% este complet automatizată. Emisiile de poluanţi în atmosfera sunt monitorizate on-line, prin măsurarea continuă a indicatorului Carbon Organic Total.

Valorile măsurate , de la punerea în funcţiune a instalaţiei de formaldehida, nu au înregistrat depăşiri ale limitelor admise.

La instalaţia de formaldehida au avut loc mai multe incidente care au condus la emisii necontrolate de formaldehida şi care au determinat creşterea concentraţiilor de formaldehida în mediu. Aceste incidente au frecventa redusă (1-2 pe an), sunt monitorizate de CJ Alba GNM şi de fiecare dată agentul economic a fost sancţionat contravenţional.

În 2011 au fost 2 situaţii în care indicatorul formaldehida în mediu (emisia de formaldehidă) a înregistrat depăşiri. S-au făcut verificări la agentul economic dar nu au fost depistate cauzele care au generat aceasta poluare. Agentul economic nu a recunoaşte producerea unor incidente care să genereze o emisie necontrolată de formaldehidă. Posibile cauze care au generat aceste episoade de poluări accidentale pot fi considerate unele încercări ale agentului economic de a creşte capacitatea de producţie prin modificări în exploatarea tehnologică a instalaţiei.

În anul 2012 şi în primele luni ale anului 2013 nu s-au înregistrat situaţii în care imisia de formaldehida să depăşească valorile limita de emisie.

CJ Alba a GNM a constatat, în baza monitorizărilor realizate de laboratoare acreditate, ca agentul economic în punctele de emisie nu înregistrează depăşiri ale Valorilor Limita de Emisie. Deoarece debitele de gaze reziduale emise pe coşuri sunt foarte mari, chiar în condiţiile respectării acestor VLE, cantităţile de poluanţi emişi în mediu sunt mari.

În urma discuţiilor repetate purtate cu agentul economic, în viitor, se preconizează realizarea unor noi investiţii de mediu care să conducă la o reducere a poluanţilor emişi în mediu.

4. Managementul durabil al resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii

În semestrul I a anului 2013 comisarii GNM CJ Alba au desfăşurat activitatea de inspecţie şi control în domeniul Biodiverităţii, habitatelor naturale, protecţiei speciilor din fauna şi flora spontană, după cum urmează:

– 42 controale planificate la obiective cu impact semnificativ asupra factorilor de mediu, cum ar fi unităţi care desfăşoară activităţi de recoltare floră şi faună, pensiuni turistice, acvacultura, activităţi de exploatare forestieră, exploatări de resurse minerale; În urma acestor controale au fost aplicate un număr de 5 amenzi contravenţionale în valoare de 60 mii lei;
– 178 controale neprogramate, în urma acestor controale fiind aplicate 7 amenzi contravenţionale în valoare totală de 72 000 lei;

Ca aspecte de încălcare a prevederilor legale din domeniul biodiversităţii, întâlnite în activitatea de inspecţie şi control efectuată la administratori/proprietari de pădure şi la agenţii economici care desfăşoară activităţi de exploatare forestieră, în fondul forestier naţional, cât şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, menţionăm exploatarea de masă lemnoasa fără a deţine autorizaţie de mediu, prelucrare primară lemn fără autorizaţie, depozitare deşeuri de lemn cu încălcarea prevederilor HG 2294/2005, etc.

5. Poluări accidentale

În semestrul I a anului 2013 , la nivelul judeţului Alba au fost înregistrate un număr de 4 poluări accidentale, după cum urmează :

1. În data de 11.05.2013 SGA Alba a constatat o posibilă poluare pe Raul Arieş, aval cu Valea Şesei, la cca. 6 Km faţă de oraşul Baia de Arieş. SC Cupru Min SĂ Abrud a schimbat punctul de deversare a tulburelii sterile în iazul Valea Şesei şi ape acide parţial neutralizate au fost deversate în rău. Nu a fost mortalitate piscicolă. Împreună cu SGA Alba s-au efectuat investigaţii în teren şi s-au prelevat probe. Analizele de laborator au indicat depăşiri mici ale indicatorilor de calitate a apei. S-a aplicat sancţiunea contravenţională.

2. În data de 18.05.2013 la SC Savini Due SRL din oraşul Sebeş a avut loc un incendiu în spaţial de depozitare deşeuri unde au ars cca. 500 Kg deşeuri de vopseluri, factorul de mediu afectat fiind aerul. S-a aplicat o sancţiune în conformitate cu prevederile legale

3. În data de 06.06.2013 ora 20,30, SGA Alba a constatat o posibilă poluare pe Pârâul Stefanca, afluent al râul Arieş, com. Lupşa, Judeţul Alba. SC Cupru Min SĂ Abrud a deversat ape de flotaţie din iazul Valea Stefancei 2 cu pH ridicat existând şi mortalitate piscicolă de cca 2 Kg. Împreună cu SGA Alba s-au efectuat investigaţii în teren şi s-au prelevat probe. S-a aplicat sancţiune contravenţională.

4.În data de 27.06.2013 ora 18,40 s-a produs o poluare accidentală pe raul Sebeş, afluent sting a R Mureş, aval pod Oarda de Jos ca urmare a deversării unui volum mare de apă uzată tehnologică (insuficient epurata) din staţia de epurare cu încărcare organică mare şi materii în suspensie . Sursa de poluare a fost SC Elit SĂ . S-au făcut investigaţii în teren împreună cu SGA Alba. S-a aplica sancţiune contravenţională .

Distribuie Acum

26 august 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...