Tags Posts tagged with "ordinara"

ordinara

Sebes_PrimariaConsiliul Local al oraşului Sebeş este convocat pe data de 28.11.2013 ora 14,00, în şedinţa ordinară care va avea loc în sala “Radu Stanca “- Primăria Sebeş.

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calităţii de consilier local a d-nei Bogdan Ileana.

2. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 51/18162/23.06.2010 privind spaţiul (pivniţă ) în suprafaţă de 18,98 mp, situat administrativ în Sebeş , b-dul Lucian Blaga nr. 68A şi 68B , cu destinaţia „desfăşurare activitate de alimentaţie publică cu alcool”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de functionare a Targului de Animale, aflat in administrarea Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Sebeş, pentru anul 2014.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru chiriaşii din blocul ANL 53CD- cartier Lucian Blaga.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea a unui număr de 72 pomi de Crăciun din fondul forestier aflat în proprietatea publică a Municipiului Sebeş şi în administrarea Ocolului Silvic Sebeş RA.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea de suprafaţă a imobilului înscris în CF 75889, nr. top. 1804/3/4, situat administrativ în Sebeş , str. Şurianu , nr. 28.

7. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeş a unui lot de teren în suprafaţă de 45 mp situat în Sebeş, str. Ştefan cel Mare înscris în CF 79312.
Proiecte iniţiator Primar

8. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă acordat d-lui Bumbu Marcel Nicolae în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor pentru un număr de 8 beneficiari ai dreptului de folosinţă ce a fost acordat unor tineri, în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

10. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă ce a fost acordat unor tineri, în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare şi atribuirea acestora în ordinea descrescătoare .
Proiecte iniţiator Viceprimar

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii unei locaţii pentru plantare de arbori .

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării valabilităţii H.C.L. nr. 146/2010 şi art.3 la H.C.L. nr. 300/2009.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui teren în suprafaţă de 6,00 mp aparţinând domeniului public, situat administrativ în Sebeş, cartier M.Kogălniceanu , în zona primei intrări în cartierul Mihail Kogălniceanu sens Sebeş-Alba , pentru amplasarea unui chioşc pentru comercializare de produse alimentare.

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea de nume pentru străzile nou create în localitatea Petreşti , Municipiul Sebeş.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice de rectificare a suprafeţei imobilului înscris în CF 72616 , nr. top. 132 şi 133 , situat administrativ în Sebeş – Petreşti , str. Valea Sebeşului , nr. 9.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea caracteristicilor unor imobile de natura terenurilor aflate în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş precum şi radierea din inventar a unor înregistrări eronate.
Proiect iniţiator Primar

17. Informarea nr. 41467/2013- adresa doamnei Av. Tomescu Felicia.

18. Informarea nr. 41629/2013 – Raport de specialitate al Arhitectului Şef şi al Compartimentului UADC.

19. Informarea nr. 43122/2013- referat al Arhitectului Şef.

20. Informarea nr. 41595/2013- adresa domnului director Gabriel Stanciu –Pehart Tec SA.

21. Informarea nr. 40811/2013 – adresa ASOCIAŢIEI „FANFARA PETREŞTI”.

22. Informarea nr. 42941/2013 – adresa domnului Kherecheş Ioan şi a doamnei Kherecheş Florina Elena , Sebeş, cartier Lucian Blaga , bl.53, Sc. C.

23. Informarea nr. 42927/2013 – adresa PEHART TEC SA .

24. Informarea nr. 43736/2013 – adresa Clubului Sportiv „HANDBAL CLUB VOINŢA – SAVINI DUE „ Sebeş.

25. Informarea nr. 44202/2013 – Proces Verbal al Comisiei de licitaţie vânzare teren situat administrativ în Petreşti.

26. Informarea nr. 44195/2013 – adresa d-lui Leontin Plosca – Câlnic , jud. Alba .

27. Problemele consilierilor.

foto: Adevarul
foto: Adevarul
foto: Adevarul

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia este convocat pe data de 26.11.2013, ora 13:00, în şedinţa extraordinară care va avea loc la sediul Direcţiei Programe, str. Bucovinei nr. 6. Aleşii locali vor lua în discutie 21 de proiecte.

Proiect al ordinii de zi:

1. Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

2. Acordarea de facilităţi fiscale unei persoane fizice

3. Acordarea de facilităţi fiscale unei persoane fizice

4. Acordarea/neacordarea de facilităţi fiscale unei persoane juridice (Fundaţia Maranata solicită scutire la impozitul pe clădirea bisericii de pe strada Liviu Rebreanu – datorie de 2.730 lei; în raportul de specialitate se precizează că această clădire nu aparţine unui cult religios oficial recunoscut în România, ci unei persoane juridice de drept privat)

5. Aprobarea cheltuielilor ocazionate de primirea delegaţiilor oraşelor înfrăţite cu Alba Iulia (cu ocazia inaugurării Laturii de Vest a Cetăţii Alba Carolina, de 1 Decembrie, va fi primită vizita unor delegaţii din străinătate – de ex. Germania, Israel, Ungaria, Italia, Spania, Bulgaria, Grecia, Turcia, Croaţia, SUA, China, Republica Moldova; se propune aprobarea cheltuielilor de masă, cazare şi transport intern)

6. Deplasarea domnului Raul Tudoraşcu, consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Alba Iulia, în Belgia la Bruxelles, în perioada 1- 4 decembrie 2013, pentru a participa la seminarul 3 „Pilot training for Elected Reprezentatives” din cadrul Proiectului „Innovative Place – Brand Management” – CityLogo/URBACT II

7. Modificarea Hotărârii nr. 144/2012 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

8. Alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru activităţi culturale

9. Alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru evenimente culturale ale tineretului creştin (9.000 de lei pentru Asociaţia “Centrul Creştin” Alba Iulia pentru organizarea evenimentului “Să-L cunoşti pe El”, a XII-a ediţie, în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie; conferinţă cu peste 600 de participanţi din ţară şi reprezentanţi Gospel Forum Germania)

10. Asigurarea sustenabilităţii proeictului „Eu NU abandonez şcoala”

11. Aprobarea unor documentaţii de urbanism:

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe colective cu funcţiuni complementare la parter, Alba Iulia, str. Gladiolelor, solicitant SC Kosmos Tre SRL”

Art.2 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire spaţiu comercial, birouri şi locuinţă, Alba Iulia, str. Samuil Micu, nr. 5A, solicitant Mircea Marius şi Mircea Camen Erica”

Art.3 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere locuinţă existentă şi construire a doua locuinţă pe parcelă, Alba Iulia, Oarda de Jos, str. Castanului, nr. 6, solicitant Cîrnat Ioan, Cîrnat Rodica, Cuc Viorica”

Art.4 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „.Construire locuinţă familială, anexe gospodăreşti şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Anton Pann, FN, solicitant Troancheş Petru”

Art.5 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire două locuinţe familiale cuplat, Alba Iulia, strada Aurel Vlad, nr. 29, solicitant Stetco Ştefania Lidia, Stetco Dănuţ Gabriel, Hada Hohoi Daniela, Hada Corneliu”

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan pentru construire locuinţe individuale, Alba Iulia – Bărăbanţ, strada Haţegului, solicitant Bădău Nicolae, Floriciu Dorel, Oprişa Nicolae, Dreghiciu Gheorghe, Sivoi Livia”,

Art.7 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Modificare aliniament aprobat prin HCL nr.108/2008 la str. Bistra, Alba Iulia – Miceşti, str. Bistra, solicitant Gugoaşă Constantin şi Letiţia, Bitea Ionel”,

Art.8 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reglementare aliniament la strada Gemina, Alba Iulia, str. Gemina, solicitant Doţiu Dana Emilia”,

Art.9 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Modificare PUZ zona Iusuri din zonă de locuinţe individuale în zonă mixtă, Alba Iulia, strada Rogozului, solicitant SC Raiders Mob SRL, Sinc Sebastian, Păcurar Viorica, Ursa Dan, Ovidiu Băcilă, Duşa Cătălin Paul, Priporan Ioan Vasile”,

Art.10 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţă unifamilială, Alba Iulia, str. Brânduşei, solicitant Frăţilă Iosif”

12. Aprobarea cesionării de către S.C. Grup Corint SA a contractului de asociere nr.7.798/2006 către SC Corint SRL.

13. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.25759/2007 încheiat între Consiliul Local şi SC Arti – Pan SRL (prelungire pe un an pentru teren 18 mp în Piaţa Agroalimentară Centru – chioşc desfacere produse panificaţie)

14. Completarea Hotărârii nr.289/2013 a Consiliului local referitoare la aprobarea preţului minim de vânzare a unor imobile (terenuri) situate în municipiul Alba Iulia, str. Nichita Stănescu, FN

15. Stabilirea unei taxe speciale (1 leu/persoană pentru utilizarea toaletelor publice din oraş, amenajate, exploatate şi întreţinute de primărie; taxa este necesară pentru acoperirea cheltuielilor)

16. Aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de vânzare cumpărare nr. 529/2006 şi vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Zorilor (N. Titulescu), nr. 28A

17. Acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Oarda de Sus, Tarla „În Peri”

18. Acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Oarda de Sus, Tarla „În Peri”

19. Încetarea Contractului de concesiune nr. 13053/2001 încheiat între Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi SC Salprest SRL

20. Alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia, în perioada decembrie 2013 – februarie 2014.

Proiect pe ordinea de zi, suplimentar:

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru prestaţia de precolectat, colectat şi transport deşeuri provenite din rampe neautorizate şi accidentale de pe domeniul public al municipiului Alba Iulia (24,19 lei/mc, fără TVA, tarif perceput de Polaris SRL)

CJ-Alba-358Joi, 21 noiembrie are loc şedinţa ordinară a Consiliul Judeţean Alba începând cu ora 11.00 în sala „Mihai Viteazul” a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia. Şedinţa va avea următorul proiect al ordinii de zi: 1. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către SC Apa CTTA SA.

2. Proiect de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire A, aparţinător imobilului din Municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei subvenţii Clubului sportiv „Universitatea” Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2013.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, Consiliul Judeţean Alba şi Departamentul Rhone.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării reprezentanţilor Judeţului Alba la sărbătorirea Zilei Naţionale a României, eveniment organizat la Bruxelles, Belgia, în 6 decembrie 2013.

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba la Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA.

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013.

foto: ocnamuresonline.ro
foto: ocnamuresonline.ro
foto: ocnamuresonline.ro

Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş este convocat pe data de 29 octombrie ora 17,00, în şedinţa ordinară ce va avea loc în Sala de Ședințe din incinta Primăriei orașului Ocna Mureș. Aleşii locali vor lua în discuţie 15 proiecte.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea, începând cu data de 1 noiembrie 2013, a Contractului de închiriere nr. 13252/15.10.2010 peivind terenul situat în oraşul Ocna Mureş, în parcarea menajată între Bl. 35 şi Bl. 31, locul nr. 26 în suprafaţă de 12,50 mp (2,5 ml/5 ml) teren cu destinaţie parcare auto.

2. Proiect de hotărâre privind încetarea, începând cu data de 1 noiembrie 2013, a Contractului de concesiune nr. 4308/9.05.2013 prividn spaţiul situat în oraşul Ocna Mureş, sat Războieni-Cetate, nr. 150, în suprafaţă de 44.25 mp (format din două încăperi în suprafaţă de 37.25 mp şi a cotei de ½ părţi din holuri şi grup social aferent în suprafaţă de 7 mp).

3. Proiect de hotărâre privind încetarea, începând cu data de 1 noiembrie 2013, a Contractului de concesiune nr. 18036/30.12.2013 privind terenul situat în oraşul Ocna Mureş, sat Războieni-Cetate, strada Gării nr. 228/N înscris în CF nr. 70276-Ocna Mureş cu nr. Top 359/2/31 în suprafaţă de 700 mp.

4. Proiect de hotărâre privind încetarea, începând cu data de 1 noiembrie 2013 a Contractului de concesiune nr. 3472/2.05.2009 privind terenul situat în Ocna Mureş, str. Lalelelor nr, 5 înscris în CF nr. 1 Ocna Mureş nr. Top 1454/138/5 în suprafaţă de 250 mp şi încetarea contractului de concesiune nr. 3474/2.05.2005 privind terenul situat în Ocna Mureş, str. Lalelelor nr. 3 înscris în CF Ocna Mureş nr. Top 1454/138&4 în suprafaţă de 250 mp.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de lucrări nr. 8081 din 20.05.2013 pentru investiţia “modernizarea strada V. Alecsandri, Dr. I Raţiu şi T. Vladimirescu” executată de Ceziana Star SRL.

6. Proiect de hotărâre privind înscrierea, în domeniu privat al oraşului Ocna Mureş a terenului proprietate de stat în suprafaţă de 700 mp, înscris în CF nr. 129 Războieni, cu nr. Top 359/2/4, situat administrativ în Ocna Mureş, sat Războieni-Cetste nr. 229 J, în vederea clarificării situaţiei juridice a terenului în cauză.

7. Proiect de hotărâre privind privind încetarea, începând cu data de 11 decembrie 2013, a Contractului de concesiune nr. 12615/29.10.2004 privind spaţiul Cabinet stomatologic nr. 5, situat în oraşul Ocna Mureş, strada Axente Sever nr 43A, în suprafaţă de 16.27 mp.

8. Proiect de hotărâre privind suspendarea, începând din 1 noiembrie 2013, a Contractului de concesiune nr. 12616/29.10.2004 privind spaţiul Cabinet stomatologic nr. 5, situat în oraşul Ocna Mureş, strada Axente Sever nr 43A, în suprafaţă de 16.27 mp.

9. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a oraşului Ocn Mureş înscris în CF 70195 Ocna Mureş cu nr. Top 846/19/4 – teren construcţii în suprafaţă de 672 mp situat în Ocna Mureş, strada Lungă nr. 156.

10. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş înscris în CF 72323 Ocna Mureş cu nr top 846/19/1/1/2 arător în suprafaţă de 3.593 mp situat în Ocna Mureş strada Lungă nr. 156 B.

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş înscris în CF Ocna Mureş nr top 912/1, 913/1, 100/2, 100/3, 100/4, 100/5 în suprafaţă de 4115 mp situat în Ocna Mureş, strada M. Eminescu, nr. 4.

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Ocna Mureş pe anul 2013 conform anexei şi modificarea listelor de investiţii conform anexelor.

13. Proiect de hotărâre privind organizarea festivalului de folclor interjudeţean “Mureş pe marginea ta” în data de 10.11.2013.

14. Proiect de hotărâre privind achiziţia publică pentru încheierea unui contract de prestări servicii de dirigenţie şantier pentru lucrarea de investiţii “Reconstrucţie canale de gardă Ocna Mureş” prin achiziţie directă la preţul cel mai scăzut.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de lucrări nr. 18300 din 2.09.2013 pentru investiţia “Modernizare Casa de Cultură Ocna Mureş”.

Sebes_Primaria1Consiliul Local al Municipiului Sebeş este convocat pe data de 30 septembrie ora 14,00, în şedinţa ordinară care va avea loc în sala “Radu Stanca “- Primăria Sebeş. Aleşii locali vor lua în discuţie 23 proiecte.

 1. Proiect de hotărâre  privind rectificarea  bugetului local al Municipiului Sebeş pe anul 2013.
 2. Proiect de hotărâre  privind acordarea de înlesniri  la plată a majorărilor de întârziere  datorate bugetului local al municipiului  Sebeş de către persoanele fizice şi persoanele juridice.
 3. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea modificării numărului maxim de autorizaţii taxi care pot fi atribuite de către Municipiul Sebeş şi a declanşării unei noi proceduri de atribuire a unui număr de 4 autorizaţii taxi.
 1. Proiect de hotărâre  privind încetarea  contractului de închiriere a apartamentului nr. 1 din blocul nr. 12 , Scara B  cartier Valea Frumoasei  – Sebeş  – locuinţă construită din fonduri A.N.L.
 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în chirie, a apartamentului nr. 4  , Scara C,  a apartamentului nr 13 scara C din blocul nr. 53 cartier L Blaga şi ap 1, sc B cartier Valea Frumoasei- Sebeş  –  locuinţe construite din fonduri A.N.L.
 3. Proiect de hotărâre privind  încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr.43/15529/11.05.2012-locatar Edu Constantin .
 4. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 208 /2013 referitoare la apartamentarea imobilului situat administrativ în Petreşti, str. Beiwerg,  înscris în CF 77010, curţi construcţii, în suprafaţă de 182mp
 5. Proiect de hotărâre privind  completarea HCL 209/2013 referitoare la apartamentarea imobilului situat administrativ în Petreşti, str. Beiwerg,  înscris în CF 77018, curţi construcţii, în suprafaţă de 191mp.
 6. Proiect de hotărâre  privind respingerea cererii nr 32088/09.09.2013 adresată de Pădurean Nicoleta Maria domiciliată în Sebeş, str. M Kogălniceanu, bl 74/29.
 7. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea a două staţii de transport şi modificarea programului de transport public local de persoane prin curse regulate.
 8. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 207/2013 de aprobare a documentaţiei  tehnice de dezlipire  în 2 loturi a imobilului teren cu nr top 502, situat in intravilan Sebes,  str. Stefan cel Mare.
 9. Proiect de hotărâre  privind apartamentarea  imobilului situat administrativ în Sebeş , str. Mihai Vteazu, nr. 3, înscris în CF 75099 , curţi construcţii  ,nr. top. 1508/2, în suprafaţă de 665 mp şi nr. top. 1509/2, în suprafaţă de 903 mp.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  Regulamentului de Ordine Interioară al Căminului  pentru persoane vârstnice Sebeş.
 11. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea tarifelor de închiriere  a terenurilor de fotbal şi tenis din bazele sportive aparţinând Municipiului Sebeş.
 12. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Spitalului Municipal Sebeş , asupra  imobilului „Spaţiu  comercial – str.  Călăraşi, nr. 4 A” nr. inv. 10211.
 13. Proiect de hotărâre  privind diminuarea  suprafeţelor  de teren aferent  drumurilor vicinale afectate de lucrarea de utilitate publică „Autostrada Orăştie – Sibiu „
 14. Proiect de hotărâre  privind acceptarea  donaţiei terenului situat în intravilanul localităţii Sebeş – Petreşti , înscris în CF 78506, arabil , în suprafaţă de 1255 mp.
 15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii contractului de vânzare – cumpărare  având  ca obiect vânzarea (la cererea chiriaşului )  a apartamentului  construit din fonduri A.N.L. situat administrativ în Sebeş , str. Valea Frumoasei , bloc 12 B, ap.7 în favoarea  doamnei  Costea  Vetuţa.
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea  HCL 153/2011 de completarea H.C.L. 103/2011 de aprobare  a documentaţiei  de dezlipire  a imobilului teren înscris în CF 70473 Sebeş nr. top. 3585/1 păşune , nr. top. 3586/2, nr. top. 3593, nr.top. 3594, teren situat în Petreşti  strada Valea Sebeşului .
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 9,00 mp, situat administrativ in Sebes, in incinta Liceului Tehnologic Sebes, str. Viilor, nr. 2, pentru amplasarea unei rulote in vederea comercializarii de produse alimentare si nealimentare
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii, prin licitaţie publică  a deşeurilor de fier rezultate din casări/dezmembrări.
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Art.1. al HCL nr. 205/29.08.2013 de aprobarea schimbului unor parcele de teren „loc de casă „ situate  în Lancrăm grevate de dreptul  de folosinţă  a d-lor Furdui Ioan şi Mihoc Petru.
 20. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea avizului prealabil de oportunitate  „Construire hală producţie – montaj , logistică şi anexe industriale „ Sebeş – extravilan .
 21. Informarea  nr. 30488/2013- adresa  unui grup de cetăţeni din Răhău, jud. Alba .
 22. Informarea nr. 32062/2013 – răspunsul Primăriei la adresa  nr. 30488/2013.
 23. Informarea nr. 31418/2013 –  raportul Comisiei de Administraţie al Ocolului  Silvic  Sebeş R.A.
 24. Informarea nr. 31858/2013 – adresa locuitorilor blocurilor din Petreşti , str. 1 Mai .jud. Alba .
 25. Informarea nr. 31893/2013 – adresa Şcolii Gimnaziale Nr. 2 Sebeş, jud. Alba .
 26. Informarea nr. 32063/2013 – adresa Instituţiei Prefectului judeţului Alba .
 27. Informarea nr. 32075/2013 – adresa  proprietarilor zonei rezidenţiale str. Fagului , Sălane, Paul Tomiţa şi vecinătăţi.
 28. Informarea  nr. 31955/2013 – adresa  d-nei Stănilă Luminiţa , Sebeş , str. Valea Frumoasei Bl.7, ap. 1., jud. Alba .
 29. Informarea nr. 32080/2013 –  adresa Instituţiei Prefectului judeţului Alba.
 30. Informarea nr. 32090/2013 – adresa Instituţiei Prefectului judeţului Alba .
 31. Informarea nr. 32249/2013 – informare privind situaţia respectării clauzelor contractuale de către chiriaşii din blocurile ANL.
 32. Informarea nr. 32601/2013 – adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebeş.
 33. Informarea nr. 32804/2013 – adresa domnului consilier Roncea Radu.
 34. Informarea nr. 32867/2013 – adresa familiei Ianoş Florin şi Ianoş Veronica , Sebeş , str. Mircea cel Mare, nr. 52.
 35. Informarea nr. 32826/2013 –  adresa Societăţii Române Pentru Drepturile Omului.
 36. Informarea nr. 33069/2013 – adresa Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului.
 37. Informarea nr. 33366/2013 – adresa doamnei Cioran Cristina Gabriela , Pereşti, str. Fagului , nr.. 3, jud. Alba .
 38. Informarea nr. 33922/2013 – adresa domnului director , prof.Tileagă Florin- Liceul cu program sportiv  Sebeş.
 39. Problemele consilierilor .

CJ-Alba-358Miercuri, 25 septembrie are loc şedinţa ordinară a Consiliul Judeţean Alba începând cu ora 11.00 în sala „Mihai Viteazul” a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia. Şedinţa va avea următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Alba.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Alba în managementul şi implementarea Proiectului „Îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă în zone greu accesibile” şi a cheltuielilor legate de proiect.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Alba.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi instituţiile publice din subordine.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor acte adiţionale la convenţii de cooperare încheiate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba cu furnizori de servicii sociale acreditaţi.

8. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin atribuire directă, a drumurilor judeţene şi a serviciilor de administrare şi întreţinere curentă a acestora pe timp de iarnă.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentarii cotizaţiei Judeţului Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”, pe anul 2013.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii nr. 223/2012 privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arenda în anul 2013.

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2013.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 33/25.02.2013 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, în anul 2013.

13. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

foto: Adevarul
foto: Adevarul
foto: Adevarul

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia este convocat pe data de 17 septembrie orele 13:00, în şedinţa ordinară care va avea loc la sediul Direcţiei Programe, str. Bucovinei nr. 6 cu următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

I. Diverse

II. Proiecte de hotărâri privind:

1. Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

2. Acordarea/neacordarea de facilităţi fiscale unei persoane juridice

3. Modificarea Hotărârii nr. 107/2013 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

4. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul „Extindere retea apă în localitatea Pâclisa, str. Alunului, Mierlei, Sitarului şi Rariştei – municipiul Alba Iulia”

5. Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 21/2013 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

6. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice „Reabilitare iluminat public zona Parc Proiectări- Cetate”

7. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice „Reabilitare iluminat public zona Centrală – str. Ardealului, Iuliu Maniu, I.I.C. Brătianu, Parc Ardeleana, Parcări Ampoi – str. Arieşului”

8. Împuternicirea domnului Primar al municipiului Alba Iulia să aprobe în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba – Transport Local actualizarea programului de transport

9. Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia

10. Aprobarea unor documentaţii de urbanism :

Art.1: Avizează „AMPLASARE STATIE TELEFONIE MOBILA VODAFONE, ALBA IULIA, B-DUL TRANSILVANIEI, NR.23°, BL.14°, solicitant SC VODAFONE SA prin SC ETA SYSTEL”, conform planului de situatie anexat.

Art.2 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „ AMPLASARE STATIE TELEFONIE MOBILA ORANGE, ALBA IULIA, EXTRAVILAN MICESTI , ZONA PINU BABEI, solicitant SC ORANGE ROMANIA SA”, conform planului de situatie anexat.

Art.3 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „ CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA – MODIFICARE PUD aprobat prin HCL 350/2012, ALBA IULIA – MICESTI, STR. APUSENI, NR.133, solicitant PLESA GHEORGHE DANUT”, conform planului de situatie anexat.

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „ INTRODUCERE IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE SI PARCELARE, ALBA IULIA, OARDA DE SUS, STR. MOHORULUI, solicitant DAIAN IOAN SI RUSU NICOLAE”,
conform planului de situatie anexat.

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „ EXTINDERE ANSAMBLU REZIDENTIAL ANGHEL SALIGNY PRIN REALIZAREA UNUI NOU TRONSON DE LOCUINTE S+P+5, MODIFICARE PUZ aprobat CU HCL 432/12.2006, ART. 14., ALBA IULIA, STR. ANGHEL SALIGNY, solicitant S.C.ALBA CONS S.A.”, conform planului de situatie anexat.

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „ INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA EXTINDERII PLATFORMEI INDUSTRIALE IPEC, ALBA IULIA, ALEE DIN ALEXANDRU IOAN CUZA, F.N., EXTRAVILAN solicitant SC IPEC SA”, conform planului de situatie anexat.

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „ MODIFICARE ZONA FUNCTIONALA IN ZONA MIXTA SI ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, STR. ANTON PANN SI STR. ARIESULUI”, solicitant TROANCHES PETRU, GALDAU PETRU, DOBARTA MARIA”, conform planului de situatie anexat.

11.Aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere nr.18.687/2004 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi S.C.WINER’S CLUB ŢĂLNAR S.R.L.

12. Modificarea Hotărârii nr.93/2013 a Consiliului local cu privire la înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat – şi aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil(teren) situat în Alba Iulia, str.Mihai Eminescu, nr.6

13. Aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, lângă Bl.27

14. Modificarea Hotărârii nr.326/2011 a Consiliului local privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr.1D

15. Respingerea cererii adresate Consiliului Local al municipiului Alba Iulia pentru constituirea dreptului de administrare al Consiliului Judeţean Alba asupra suprafeţei de 272 mp din terenul aferent laturilor nord şi vest a Centrului Militar Judeţean Alba

16. Transmiterea în folosinţă gratuită către FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE POWERLIFTING a unui spaţiu situat în incinta Stadionului „Cetate”

17. Aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr.35, lângă Bl.105

18. Aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, bl.M1

19. Aprobarea Regulamentului privind utilizarea GALERIILOR DE ARTĂ din municipiul Alba Iulia

20. Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Horea, nr.26A

III. Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna octombrie 2013

Sebes_Primaria1Consiliul Local al Municipiului Sebeş este convocat pe data de 29 august ora 14,00, în şedinţa ordinară care va avea loc în sala “Radu Stanca “- Primăria Sebeş. Aleşii locali vor lua în discuţie 21 proiecte.

1. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor virări de credite bugetare între capitole şi introducerea în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 , cu finanţare de la bugetul local , a unui nou obiectiv.

2. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL. Nr.171/2013 şi aprobarea cuantumului compensaţiilor în bani care se vor acorda voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sebeş , pentru timpul efectiv de lucru.

3. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Spitalului Municipal Sebeş , asupra imobilului „Spaţiu comercial – str. Călăraşi, nr. 4 A” nr. inv. 10211.

4. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere nr.8025/04.04.2002 de pe titularul Dura Gheorghe în beneficiul fiicelor Dura Nicoleta-Maria şi Dura Alexandra –Camelia

5. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere nr. 8068/04.04.2002 locatar Malcoci Ioan Tudor, în beneficiul d-lui Bradea Victor.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă de către Şcoala Gimnazială Petreşti a unei încăperi în suprafaţă de 15,75 mp din incinta Şcolii Gimnaziale Petreşti pentru comercializarea de produse alimentare.

7. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei terenului situat în extravilanul localităţii Sebeş – Lancrăm, înscris în CF 78862 , arabil , în suprafaţă de 200 mp.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului dreptului de folosinţă asupra terenului situat în Lancrăm din folosinţa d-nei Klett Georgeta în folosinţa d-lui Stănuş Daniel.

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în chirie, a apartamentelor nr. 4 şi 13 Scara C din bloc nr. 53 cartier L Blaga, – Sebeş – locuinţe construite din fonduri A.N.L.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului unor parcele de teren situate în Lancrăm grevate de dreptul de folosinţă a d-lor Furdui Ioan şi Mihoc.

11. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 44/2012 referitoare la înregistrarea în inventarul Municipiului Sebeş a unor imobile cu destinaţie forestieră pe baza proceselor verbale de punere în posesie.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezlipire în 2 loturi a imobilului teren cu nr top 502, situat în intravilan Sebeş, str. Ştefan cel Mare.

13. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat administrativ în Petreşti, str. Beiwerg, înscris în CF 77010, curţi construcţii, în suprafaţă de 182mp.

14. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat administrativ în Petreşti, str. Beiwerg, înscris în CF 77018, curţi construcţii, în suprafaţă de 191mp.

15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului a mijlocului fix „Teren str. Traian , nr. 4 B” nr. inv. 81391.

16. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 7/2013 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural – educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2013.

17. Proiect de hotărâre cu privire la redistribuirea unor sume din cadrul Listei obiectivelor de investiţii a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013 – Anexa 4 la buget , aprobată prin H.C.L. nr. 162/2013.

18. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 17960/2002 privind administrarea Cimitirului Municipal Sebeş.

19. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.5801/01.05.2000 de pe titularul David Samoilă către moştenitoarele David Maria, David Puşa-Cristina şi Oniche Simona-Cosmina.

20. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului a mijlocului fix „Teren Răhău „ nr. inv. 81394.

21. Proiect de hotărâre Privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a trei loturi de teren donaţie SC Kaufland România.

22. Informarea nr. 27471/2013 – adresa locatarilor Blocului 140 A , cartier M. Kogălniceanu.

23. Informarea nr. 27500/2013 – adresa Poliţiei Locale Sebeş .

24. Informarea nr. 27862/2013 – adresa d-lui Bărăbanţiu Nicolae Sebeş , bl. 160,ap.10.

25. Informarea nr. 28286/2013 – adresa Serviciului Public pentru Amenajarea Patrimoniului Sebeş.

26. Informarea nr. 28781/2013- adresă prin mail din partea d-nei Radu Mihaela.

27. Informarea nr. 28827/2013 – adresă prin mail din partea d-nei Radu Mihaela.

28. Informarea nr. 28979/2013- adresa d-lui Belciu Adrian Ştefan.

29. Informarea nr. 29498/2013 – adresa d-lui Spătar Iulian.

30. Informarea nr. 29796/2013 – adresa Spitalului Municipal Sebeş.

31. Problemele consilierilor.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook