Tags Posts tagged with "Consiliului"

Consiliului

CJ-Alba-358Miercuri, 25 septembrie are loc şedinţa ordinară a Consiliul Judeţean Alba începând cu ora 11.00 în sala „Mihai Viteazul” a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia. Şedinţa va avea următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Alba.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Alba în managementul şi implementarea Proiectului „Îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă în zone greu accesibile” şi a cheltuielilor legate de proiect.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Alba.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi instituţiile publice din subordine.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor acte adiţionale la convenţii de cooperare încheiate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba cu furnizori de servicii sociale acreditaţi.

8. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin atribuire directă, a drumurilor judeţene şi a serviciilor de administrare şi întreţinere curentă a acestora pe timp de iarnă.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentarii cotizaţiei Judeţului Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”, pe anul 2013.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii nr. 223/2012 privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arenda în anul 2013.

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2013.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 33/25.02.2013 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, în anul 2013.

13. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

foto: aquatim.ro
foto: aquatim.ro
foto: aquatim.ro

Președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, a semnat în această dimineață ordinul de începere a lucrărilor la Sistemul microregional de alimentare cu apă a localităților din Podișul Secașelor, din județul Alba.

Sistemul va aduce apă potabilă din magistrala Alba Iulia – Sebeș la robinetele locuitorilor din comunele Cut, Cîlnic, Șpring, Doșat și din localitatea Răhău.

Investiția, ce presupune montarea de conducte pe o lungime totală de circa 45 de kilometri și realizarea a 8 gospodării de apă, stații de clorinare, stații de pompare și rezervoare de mare capacitate, are o valoare totală de aproape 6 milioane de lei + TVA – bani proveniți din bugetul propriul al Consiliului Județean Alba – și se așteaptă să fie finalizată în circa un an.

Tot astăzi s-a făcut și predarea amplasamentului lucrării către constructor.

Este o investiție foarte importantă pentru locuitorii din această zonă, ce le va asigura în permanență apă.

Aici au fost mereu probleme cu sursele de apă dar, prin această lucrare, apa de calitate de pe Valea Sebeșului va ajunge și la locuitorii din aceste localități.

Pentru Consiliul Județean Alba aceasta este ultima lucrare de avengură pentru aducțiunea apei, acoperind și ultima zonă din județ în care nu exista acces la rețeaua principală de apă.” – a declarat domnul Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba.

tafis_corectConsiliul Judeţean al Elevilor Alba îşi exprimă bucuria de a vă invita să participaţi la Gala Consiliului Judeţean al Elevilor Alba.

Evenimentul se va desfăşura în data de 19 iunie 3013, de la ora 17.00 la Sala Unirii Alba Iulia.

Această gală este dedicată membrilor activi ai Consiliilor Şcolare ale Elevilor din judeţul Alba care s-au făcut remarcaţi în proiectele şi activităţile cu şi pentru elevi şi care au desfăşurat activităţi de reprezentare şi apărare a drepturilor elevilor.

Se vor acorda următoarele distincţii:

Cel mai activ Consiliu Şcolar al Elevilor din judeţul Alba

Cel mai bun proiect al Consiliului Şcolar al Elevilor

Cel mai activ membru al Consiliului Judeţean al Elevilor

De asemenea se vor acorda certificatele de membru, elevilor care au deţinut funcţii executive în cadrul Consiliilor Şcolare ale Elevilor din judeţul Alba şi în cadrul Consiliului Judeţean Alba în anul şcolar 2012-2013.

Evenimentul este organizat de Consiliul Judeţean al Elevilor Alba şi Consiliul Judeţean Alba în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba.

CLConsilierii municipiului Alba Iulia sunt convocaţi pe data de 4 aprilie 2013, ora 13.00, în şedinţa ordinară a Consiliului Local care va avea loc la sediul Direcţiei Programe.

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

I. Diverse

II. Proiecte de hotărâri privind:

1. Bugetul general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pentru anul 2013.

2. Redistribuirea pe obiective de investiții a creditului bancar aprobat prin Hotărârea nr.416/2009 a Consiliului local, cu modificări și completări ulterioare.

3. Înființarea Unității de Implementare Locală a proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă uzată în județul Alba”.

4. Înființarea Unității de Implementare a proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba”.

5. Parcelarea în vederea concesionării a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluției, lângă Bl. B2.

6. Atribuirea în proprietate a terenului aferent caselor particulare.

7. Neaprobarea scutirii la plata redevenței datorate de către SC Glow SRL în baza contractului de asociere nr.1172/2001.

8. Încheierea unui act adițional la contractul de asociere nr.7814/2006 încheiat între Consiliul local și Asociația Nonguvernamentală RYMA.

9. Încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.13053/2001.

10. Prelungirea perioadei de valabilitate a Regulamentului de amenajare a teraselor sezoniere pe traseul Șanțurilor fortificației de tip Vauban Cetatea Alba Carolina din municipiul Alba Iulia.

11. Plata contribuției Consiliului local al municipiului Alba Iulia la Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba – Transport local, pe anul 2013.

III. Stabilirea datei ședinței Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna mai 2013.

CLConsilierii municipiului Alba Iulia sunt convocaţi pe data de 26 martie 2013, ora 13.00, în şedinţa ordinară a Consiliului Local care va avea loc la sediul Direcţiei Programe.

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

I. Diverse

ÎI. Proiecte de hotărâri privind:

1. Demisia domnului Ludoşan Mircea Ioan din funcţia de consilier local al municipiului Alba Iulia

2. Validarea mandatului de consilier local al municipiului Alba Iulia

3. Acordarea/neacordarea de facilităţi fiscale unei asociaţii

4. Aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata majorării de întârziere, aferente obligaţiilor fiscale principale neachitate la termen, datorate bugetului local al municipiului Alba Iulia de către persoanele juridice de pe raza municipiului Alba Iulia

5. Acordarea de facilităţi fiscale unei persoane fizice

6. Aprobarea planului de perfecţionare al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2013

7. Aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Alba Iulia

8. Aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2013, în vederea repartizării locuinţelor sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

9. Aprobarea unor schimburi de locuinţe din municipiul Alba Iulia

10. Aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2013 în vederea repartizării locuinţelor sociale

11. Aprobarea încheierii actului adiţional nr. 5 la acordul de participare nr. 14307/07.07.2006, 5104/499/6.07.2006 încheiat între SPAS Alba Iulia, DGASPC Alba şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia pentru Centrul social de urgenţă Alba

12. Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 21/2013 a Consiliului local cu privire la aprobarea planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru anul 2013

13. Achiziţionarea serviciului de asistenţă juridică şi de reprezentare în faţa instanţelor de judecată în cauzele în care Consiliul local al municipiului Alba Iulia, Primarul municipiului Alba Iulia, Municipiul Alba Iulia şi Primăria municipiului Alba Iulia sunt parte

14. Modificarea Hotărârii nr. 386/2012 a Consiliului local cu privire la darea în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea şi aprobarea contractului cadru de administrare

15. Încheierea unui act adiţional la Contractul de comodat nr. 57845/06.09.2010 încheiat între Municipiul Alba Iulia şi SC PROFILES INTERNAŢIONAL SRL Braşov

16. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul „Schimb de destinaţie din spaţiu post trafo în adăpost câini fără stăpân” Municipiul Alba Iulia

17. Schimb de destinaţie din Atelier Grup şcolar metalurgic Alba Iulia în spaţii de producţie cult religios

18. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul: „Reparaţie capitală la clădirea Grădiniţei cu program normal nr. 6 şi Liceul de Muzică”

19. Modificarea Hotărârii nr. 135/2012 a Consiliului local cu privire la modernizarea drumurilor localităţilor aparţinătoare municipiului Alba Iulia: cartier Miceşti, Bărăbanţ, Oarda şi Partoş

20. Modificarea Caietului de sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Alba Iulia aprobat prin Anexa nr. 3 şi a Studiului de oportunitate aprobat prin Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 219/2011 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

21. Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţilor comerciale de tip comerţ stradal în Cetatea Alba Carolina – Zona interioară a fortificaţiei, delimitată de conturul exterior al bastioanelor şi curtinelor

22. Aprobarea şi avizarea unor documentaţii de urbanism (PUD, PUZ):

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI REALIZARE DRUM ACCES, ALBĂ IULIA, STR. IZVORULUI, JUD. ALBĂ, solicitant HASA GABRIEL, PAVEL IOAN, LAZĂR IOAN, VELEA AURELIAN, GLIGOR VALER, FLOAREŞ NICOLAE, NEMEŞ TRAIAN, DOBRA IULIAN, DOBRA LUCREŢIA, DUMA ANA, ŢÂNŢAR RAVECA, SÂNTIMREAN MARIA, ROS GHE., CRIŞAN ELENA, BAKCSI MARINELA, PODARU DOINA”;

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI REALIZARE DRUM ACCES – continuare STR. VICTOR HUGO, ZONA DEALUL FURCILOR, ALBĂ IULIA, solicitant COSMA MELANIA, IOSIF VALER, LAZĂR IULIA, MATEI ANA, MACAVEI NICOLAE OCTAVIAN”, varianta 2;

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „AMPLASARE PRISME TRIUNGHIULARE LUMINOASE în cadrul proiectului „CYCLE Logistics”, ALBĂ IULIA, solicitant MUNICIPIUL ALBĂ IULIA”;

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „MODIFICARE TRASEU ROICA, ALBĂ IULIA-MICEŞTI, STR.ROICA, solicitant FLOREA VIORICA”;

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „AMENAJARE INCINTA SC SATEX ŞI CONSTRUIRE PISCINĂ ŞI CORT DEMONTABIL PENTRU EVENIMENTE CU CARACTER PROVIZORIU DE 5 ANI, DN1, NR.4, solicitant SC SATEX SRL prin LAZĂR GABRIELA”;

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN SPAŢIU COMERCIAL CU EXTINDERE ŞI REALIZARE ACCES, ALBĂ IULIA, B-DUL REPUBLICII, NR.35, BL.105, AP.3, solicitant BORDEA DAN”;

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE GARAJ ŞI COPERTINĂ PE STRUCTURĂ INDEPENDENTĂ, ALBĂ IULIA, B-DUL TRANSILVANIEI, NR.34, solicitant BUZDEA EMILIA şi BUZDEA GHEORGHE CĂTĂLIN”;

Art.8 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI REALIZARE ACCES, solicitant PAULETI IOAN, ANDONE ION, TROANCHEŞ, PAŞTIU VASILE, PAŞTIU ION, NEAG MIRCEA, PARTILA VASILE, TĂRTĂREAN IOAN, MOTAN ION”;

23. Încheierea unui act adiţional la contractul de asociere nr. 7814/2006 încheiat între Consiliul local şi Asociaţia Nonguvernamentală RYMA

24. Concesionarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr. 34

25. Prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 11988/1999 încheiat între Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi SC EUROPEXPRES SRL

26. Înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniu privat – şi aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Mihai Eminescu, nr. 6

27. Aprobarea Regulamentului cu privire la amplasarea, organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere în municipiul Alba Iulia

28. Aprobarea modificării Hotărârii nr. 60/2013 a Consiliului local privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, FN, înscris în CF 89804 Alba Iulia

29. Înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniu privat – şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 10A

30. Acceptarea donaţiei unui teren (drum) de către Consiliul local situat în Alba Iulia – zona Lumea Nouă

31. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 61

32. Parcelarea unui imobil (teren) situat pe strada Vasile Goldiş, bl. S1, sc. B, pentru concesiune extindere Cabinet medical

33. Propunerile de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare

34. Atribuirea în proprietate terenul aferent apartamentelor în cotă indiviză deţinut din construcţii

35. Expertiza tehnică efectuată în Dosar nr. 1063/176/2013, aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

36. Expertiza tehnică efectuată în Dosar nr. 11171/176/2013, aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

Unde merg banii bugetului judeţean, în 2013?

Consiliul Judeţean Alba a votat, la începutul săptămânii trecute, bugetul pentru anul 2013. Ca de fiecare dată, o bună parte din bani au mers către sectorul de dezvoltare. Care sunt principalele domenii către care vor merge banii în acest an, aflaţi dintr-un interviu realizat cu Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba.

R: De curând a fost votat bugetul Consiliului Judeţean pe anul 2013. Cum vedeţi acest buget, comparativ cu anul 2012?

Ion Dumitrel: Bugetul de anul acesta este puţin mai mare. Putem spune că nu este mai rău decât cel de anul trecut şi nu e atât de rău precum ne aşteptam ţinând seama de ceea ce spune toată lumea, că încă nu am scăpat de criză. Este un buget care însumează 185,7 milioane RON. Banii sunt repartizaţi pe diverse domenii: funcţionare şi partea de dezvoltare. Ca de fiecare dată în ultimii 8 ani de când mă ocup de această problemă, bugetul a fost pregătit din timp, încă de la sfârşitul anului 2012, asta însemnând lunile octombrie, noiembrie, decembrie, după care s-au continuat discutţiile în cadrul Consiliului Judeţean, cu Comisiile de Specialitate, cu instituţiile care sunt subordonate nouă, dar şi cu partenerii cu care avem noi proiecte, fie că sunt ONG-uri, instituţii de stat sau alte asociaţii. Cu toţii am discutat şi am avut o formă iniţială a proiectului, după care am avut discuţii cu liderii de consilieri judeţeni. Am discutat şi cu administraţiile din comune şi oraşe şi astfel am ajuns la o formă care a fost votată cu unanimitate. Toată lumea a fost de acord că bugetul este unul corect şi bine întocmit.

R: Spuneaţi că este un buget ceva mai mare decât anul trecut. Care sunt domeniile care primesc mai mulţi bani în acest an?

Ion Dumitrel: Am încercat ca şi până acum să ducem mai mulţi bani către dezvoltare şi aici este vorba despre investiţiile în infrastructură. Mă refer la drumuri, alimentări cu apă, dar şi la infrastructura de sănătate, cu referire la Spitalul Judeţean Alba, infrastructura culturală, dar şi investiţii în clădiri care ne aparţin, pentru că va trebui să facem o redistribuire a noastră ca şi instituţii în alte sedii. Cele mai importante investiţii sunt cele în drumuri, iar anul acesta peste 300 de miliarde de lei vechi sunt puşi la dispoziţia întreţinerii şi modernizării drumurilor judeţene.

R: Care sunt principalele obiective în privinţa drumurilor judeţene?

Ion Dumitrel: Principalele drumuri de care ne vom ocupa anul acesta sunt drumul dintre Poiana Galdei până la Întregalde. Aici începe lucrarea dar nu va fi finalizată anul acesta pentru că este o lucrare destul de mare, dar până la anul ea va trebui terminată. Lucrarea este licitată până aproape la Întregalde, în zona Taberei de la Roica. De asemenea, la Drâmbar avem o porţiune de aproximativ doi kilometri rămasă de la o lucrare mai veche, de la Oarda şi până la Teleac era prevăzută, însă din cauza unor lucrări la canalizare, s-a refăcut proiectul din raţiuni tehnice, iar în aproximativ două săptămâni vrem să dăm ordinul de începere a lucrărilor. Mai avem o porţiune de drum  care leagă satul Secăşel de satul Tău şi astfel vrem ca ţara Secaşelor să fie traversată de un drum judeţean, de la Blaj, Roşia de Secaş, Tău, Secăşel, Ohaba, Berghin, până în Alba Iulia, care se adaugă la drumul judeţean Blaj – şpring, până la Cunţa, unde mai avem ceva lucrări în interiorul localităţilor Cergău, Ungurei şi şpring. Aceste lucrări nu au fost finalizate pentru că aici au fost nişte lucrări de apă şi canal, care sperăm să fie finalizate în acest an de către administraţiile locale pentru ca noi să terminăm drumul respectiv. Un alt drum la care noi vom continua lucrările este cel de la Gârda, la Gheţarul Scărişoara, lucrare începută mai demult. Constructorul şi-a slăbit puterea de a lucra, dar sperăm ca anul acesta să lucreze mai mult şi să ne apropiem de finalizare. Alte drumuri pe care le avem în plan sunt cel de la Aiud-Gâmbaş-Păgida-Ciumbrud, drum care era comunal şi l-am transformat în drum judeţean, drumul de la Căpâlna, la Sânmiclăuş şi o porţiune de drum din interiorul satului Căpâlna pe care dorim să îl asfaltăm. De asemenea, avem în analiză asfaltarea drumului judeţean, care până acum a fost drum comunal, de la Săliştea, la Vinerea, astfel încât aceste comune să aibă o legătură mai rapidă cu Cugirul. Sunt şi porţiuni de drum unde va trebui să punem al doilea strat de asfalt şi aici mă refer de la Răchita până la Strungari, dar şi de la Valea Lungă, la Tăuni. Sunt în continuare lucrări de întreţinere şi aşa cum spuneam trebuie finalizate. Este o lucrare mai veche de la Galda de Jos la ieşire din Mesentea. şi aici s-a întârziat lucrarea pentru că administraţia locală a făcut lucrări de canalizare, care au luat timp. Acum se poate interveni şi pune asfalt. Avem în vedere şi podul de la Drâmbar pe care dorim să îl reabilităm, dar şi podul de la Valea Lungă, peste Târnavă, drumul care duce către Cenade. Toate aceste lucrări, plus alte intervenţii la drumurile judeţene, vor ajunge la peste 300 de miliarde de lei vechi.

Mai avem în plan şi extinderea sistemului microregional de alimentare cu apă în zona Secaşelor. Am ajuns cu lucrarea până la Daia şi va trebui să ajungem până sus la Vingard, după care la Cut, Câlnic, Doştat, astfel ca şi administraţiile locale respective să îşi rezolve problema cu distribuţia. Această lucrare este de amploare şi este foarte importantă pentru zona respectivă. Vom mai avea lucrări mai mici de distribuţie la Daia, Hopârta, la Răchita, dorim să începem la Benic, la Cut sau la Răhău. Sunt doar câteva exemple de lucrări de distribuţie mai mici dar în total sumele sunt importante. Lucrările vor fi făcute în parteneriat cu Apă CTTA şi cu Consiliile Locale.

R: Care vor fi investiţiile în domeniul sănătăţii, în anul 2013?

Ion Dumitrel: Vom continua investiţiile la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba. De aproape trei ani de când îl avem în responsabilitate, am investit peste 200 de miliarde de lei vechi. Media a fost undeva la 100 de miliarde de lei pe an. şi anul acest dorim să investim cel puţin aceeaşi sumă. Acum, pentru început, avem în buget 70 de miliarde de lei vechi, iar lucrările pe care dorim să le facem la spital, în afară de dotările pe anumite secţii, sunt cele la secţia de psihiatrie, dar şi extindere şi reparaţii capitale la Unitatea de Primiri Urgenţe. Acesta este un proiect important, agreat şi la nivelul Ministerului Sănătăţii, şi mă refer aici la domnul doctor Arafat. De asemenea, avem în plan şi reparaţii capitale la secţia de Boli Infecţioase, lucrări care au început anul trecut şi dorim să le continuăm, reparaţii capitale la Laboratorul de Analize Medicale din cadrul Spitalului Judeţean Alba, dorim să începem şi mansardarea spitalului pentru aducerea aici a Ambulatoriului, în vederea folosirii eficiente a timpului medicilor. Vor fi reparaţii capitale şi la secţia de Radiologie, unde trebuie înnoite dotările pentru că aparatura este veche şi nu mai este agreată nici de Casa de Asigurări de Sănătate şi atunci trebuie să aducem aparatură modernă, ca să putem oferi servicii de calitate pacienţilor şi să putem face contracte mai avantajoase cu Casa de Asigurări de Sănătate. De asemenea, vom face reparaţii capitale la secţia de Chirurgie Generală, cu trimitere la secţia de Urologie. Acestea sunt doar câteva din lucrările mari. Dotările sunt cele stabilite de conducerea spitalului împreună cu şefii de secţie şi eu sper ca ei să se fi pus de acord, astfel încât acreditatea spitalului pentru un rang superior de apreciere să se facă într-un timp cât mai scurt. Aceste investiţii se alătură celor făcute în anii trecuţi, dar mai avem mult de lucru. Cel mai mult avem de lucrat, din punctul meu de vedere, în ceea ce priveşte mentalitatea cadrelor medicale din spital, pentru că dacă noi material susţinem dotarea şi modernizarea secţiilor, rezolvarea problemei mentalităţii este ceva mai dificilă. Când am preluat spitalul, l-am luat şi cu problemele de abordare, de mentalitate, dar şi cu o datorie de aproximativ 70 de miliarde de lei, care nu aveau acoperire în serviciile făcute şi care urmau să fie decontate. Am reuşit să ajungem la zi cu cheltuielile şi să facem paşi spre modernizare. Luptăm şi cu schimbarea mentalităţii, iar conducerea spitalului şi şefii de secţie sunt convins că, aşa cum mi-au promis, fac eforturi în acest sens. Este foarte important ca pacientul care intră în Spitalul Judeţean Alba să fie tratat profesionist, să aibă condiţii hoteliere bune, să fie aparatură modernă, dar să fie şi altfel trataţi, să simtă că le pasă cadrelor medicale de ei. Ce am reuşit noi să facem la acest spital, după cum spun cei care se pricep din cadrul Ministerului Sănătăţii, este un exemplu că descentralizarea şi trecerea în responsabilitatea noastră a spitalului a fost un lucru bun, chiar dacă la momentul respectiv a fost criticat de unii şi de alţii. Fără sprijinul nostru în aceşti ani, peste 200 de miliarde de lei vechi, Spitalului Judeţean Alba i-ar fi fost foarte greu să se modernizeze. Vă dau un exemplu: în anul 2011, am primit de la minister 6 miliarde pentru modernizare, care s-au alăturat la cele peste 100 de miliarde date de noi, de Consiliul Judeţean. Cam la fel s-a întâmplat şi în 2012, iar anul acesta, conform discuţiilor purtate de colegii mei de la conducerea spitalului cu doctorul Raed Arafat, speranţe nu sunt nici măcar pentru cele 6 miliarde de lei, pentru că bugetul statului este cam sărac.

R: După ce aţi investit atâţia bani în modernizarea spitalului, aţi reuşi să îi convingeţi pe medici să nu mai plece în străinătate? Aţi sesizat o scădere a numărului plecărilor?

Ion Dumitrel: Nu au mai fost atât de multe plecări, dar important e că au venit medici. Noi organizăm perioadic concursuri pentru medici pe diferite specialităţi şi să ştiţi că vin mulţi medici tineri, cu experienţă şi foarte bine pregătiţi, în ciuda vârstei. Avem medici care au venit din străinătate înapoi, şi nu pentru că nu s-ar fi descurcat acolo, dar mai sunt şi patrioţi, care au vrut să lucreze pentru judeţul unde s-au născut. Au venit medici foarte bine pregătiţi de la alte spitale din ţară. Nu ne putem plânge că nu vin medici şi că nu există atracţie pentru Spitalul Judeţean Alba. Vorbeam de modernizarea Unităţii de Primiri Urgenţe, şi aici au venit tineri medici de la Cluj, de la Craiova. ştiţi de ce au venit? Au văzut că aici li se crează condiţii şi dotări pentru ca ei să îşi valorifice pregătirea profesională acumulată în atâţia ani de studiu. Acest lucru spune multe şi concluzia noastră este că medicii vin, asistentele rămân sau vin tocmai dacă le creezi condiţii prin dotările pe care şi le doresc. Problema salarizării este o problemă care nu ţine direct de noi. Este o problemă pe care statul o va rezolva, pentru că aşa a promis, însă eu nu mă aştept să o facă prea curând pentru că bugetul statului este aşa cum este. Trebuie să avem grijă de toţi cei care lucrează în Spitalul Judeţean Alba şi chiar ne preocupă asta. Este important de ştiut că toate examenele, de la momentul de când am selectat managerul şi până acum, toate au fost şi sunt concursuri în care nu mai contează că cineva cunoaşte pe cineva. ştie şi răspunde cerinţelor pe care comisia le impune, este bun. Dacă nu…pas şi vin alţii. Am avut situaţii, la început, în care nimeni nu a luat examenul, pentru că au crezut că merge şi altfel, dar s-au înşelat. Acum vin mult mai bine pregătiţi, iar cei care ştiu intră, iar cei care nu ştiu nu intră. Atunci când am impus lucrul acesta m-am gândit că toţi mergem la spital să ne facem bine, dar asta se întâmplă doar dacă suntem trataţi de personal bine pregătit, iar aceştia sunt cei care iau note de la 8 în sus, nu cei care iau 2 sau 3 şi au pile.

R: Ce părere aveţi despre înfiinţarea unui nou ziar, de data aceasta săptămânal, în judeţul Alba?

Ion Dumitrel: Am o părere foarte bună. Odată, apar şi alte voci, dar şi un alt fel de a face presă. Există, până la urmă, şi o competiţie între ziarele locale. Cu cât sunt mai multe, cu atât există şi o incitare la a face calitate. Eu îl aştept cu nerăbdare să apară şi îi doresc mult succes, să trăiască mulţi ani de acum încolo şi să devină atât de important încât toţi să aşteptăm şi să citim ziarul pentru a vedea ce spune, pentru ca fiecare  să poată să îşi formeze un punct de vedere ţinând cont de ceea ce scrieţi dumneavoastră.

Președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, însoțit de conducerea Spitalului Județean de Urgență Alba, s-a deplasat astăzi la Ocna Mureș pentru a analiza, împreună cu Primarul Silviu Vințeler, posibilitățile de redeschidere a spitalului din localitate și necesitățile de investiții pentru această unitate medicală.

Tot astăzi au fost vizitate sediul spitalului și sediul policlinicii din Ocna Mureș, trecăndu-se în revistă toate spatiile, aparatura și dotările existente.

Am discutat, împreună cu domnul Primar și cu conducerea Spitalului Județean, care ar fi cea mai bună soluție pentru redeschiderea spitalului din Ocna Mureș, astfel ca pacienții de aici să beneficieze iarăși de asistență medicală la ei în oraș și să nu mai fie plimbați la Aiud sau la Alba Iulia când au o problemă de sănătate.

Există dotarea materială necesară, există aparatură și există chiar și personalul calificat care să se ocupe de acest spital.

Tot ceea ce ne lipsește este aprobarea Ministerului Sănătății, pe care sper să o obținem cât mai repede.

La fel cum am propus încă din 2011, împreună cu Silviu Vințeler, chiar dacă atunci nu era încă primar, noi ne dorim să deschidem aici o unitate aflată în subordinea Spitalului Județean, aceasta fiind cea mai avantajoasă variantă pentru toate părțile.

Sper să se aprobe acum înființarea unui Centru Multifuncțional de Sănătate la Ocna Mureș, aflat în coordonarea Spitalului Județean, care în primă fază să asigure specialitățile de boli interne, pediatrie și chirurgie și pe care apoi să-l dezvoltăm cu noi specialități.

Săptămâna aceasta o să reluăm demersurile pe care le-am început încă din 2011 și o să trimitem o nouă cerere către Ministerul Sănătății.” –  a declarat domnul Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba.

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a primit Diploma de excelență pentru ampla activitate în sprijinul Asociațiilor național-culturale românești din Nordul Bucovinei și pentru promovarea culturii românești ân afara granițelor țării din partea Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți.

Această distincție mă onorează și vine să susțină, încă o dată, rolul de Capitală de suflet a tuturor românilor pe care îl are Alba Iulia.

Există o colaborare veche între Consiliul Județean Alba și asociațiile românilor din comunitățile de vecinătate.

Noi am susținut și vom susține în continuare manifestările dedicate limbii și culturii române atât în Bucovina cât și în Moldova, Serbia sau în alte zone locuite de români.” a spus președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook