Tags Posts tagged with "concurs"

concurs

jandarmi2Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Avram Iancu” Alba organizează concurs pentru ocuparea, din sursă externă, a postului vacant de execuție de ofițer specialist I, în cadrul compartimentului Administrare Patrimoniu Imobiliar și Protecția Mediului din cadrul Serviciului Logistic.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare şi ale Ordinului M.A.I. nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I, ambele cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Avram Iancu”Alba, organizează concurs, prin încadrare directă, de ocupare a postului vacant de execuţie ofiţer specialist I, la compartimentul Administrare patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului, din cadrul Serviciului Logistic, prevăzut la poziţia 77/a din statul de organizare al unităţii.

Pot participa la concurs, persoanele care îndeplinesc cumulativ, condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru participarea la concurs, astfel:

I. Condiţiile legale sunt următoarele:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.
Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.
În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale, la o dată ce va fi comunicată candidaţilor, prin publicare pe internet. Lista candidaţilor declaraţi inapt la evaluarea psihologică va fi publicată pe internet.
De asemenea, anunţarea candidaţilor pentru deschiderea fişei medicale-tip de încadrare în MAI se va face tot prin publicare pe pagina de internet.

II. Criterii specifice:

A. Candidaţii recrutaţi în vederea încadrării directe care intenţionează să dobândească statutul de cadru militar trebuie să îndeplinească şi următoarele criterii specifice:
a) nu au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
b) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
Verificarea cerinţelor prevăzute la lit. a) se realizează cu ocazia examinării medicale.

B) Cadrele militare în rezervă pot participa la concurs, dacă îndeplinesc şi următoarele criterii specifice:
a) nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
b) nu au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
c) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
d) sunt confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează concurs.
Verificarea cerinţei prevăzute la lit. b) se realizează cu ocazia examinării medicale.
Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate în unităţi ale MAI, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.
Candidatul declarat „admis” la concurs nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

C) Maiştrii militari şi subofiţerii care au absolvit studii superioare pot participa la concurs, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) îndeplinesc cerinţele de ocupare a postului prevăzute la cap. III al prezentului anunţ;
b) sunt declaraţi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
c) nu sunt cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
d) nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. ;
e) au obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de serviciu.
III. Cerinţele postului:
– să aibă studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare sau studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă) cuprinse în unul din domeniile din ramura de stiință:
1. Inginerie civilă, în unul din domeniile de licență (DL):
a) Inginerie civilă – cu toate specializările (S) aferente;
b) Ingineria instalațiilor – specializarea (S): instalații pentru construcții;
c) Inginerie și management – specializarea (S): inginerie economică în construcții.
2. Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, în domeniul de licență (DL): Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică- specializarea (S): managementul organizaţiei.
– autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
– autorizaţie de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiilor după încadrarea pe funcție;
– avizul tehnic de specialitate, conform I.M.A.I. nr. 664/2008, după încadrarea pe funcție;
– perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: – 6 luni
– autorizaţie de acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivel de secretizare secret după numirea pe funcţie. În situaţia în care, ulterior numirii în funcţie, cadrul militar nu obţine autorizaţia, acesta este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.

Cererea de participare la concurs, însoţită de copii ale diplomelor/certificatelor care să ateste studiile/cursurile absolvite , copia actului de identitate, curriculum vitae, consimţământul candidatului pentru eliberarea extrasului de pe cazier și declarația din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluați psihologic în același scop, precum și rezultatul acestei evaluări (conform modelelor ataşate), va fi adresată inspectorului şef al I.J.J. Alba şi va fi depusă personal la sediul I.J.J. Alba, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, din municipiul Alba Iulia, judeţul Alba în perioada 03.01.2018-16.01.2018 în zilele de luni-vineri între orele 08.30-15.30.

Dosarul de recrutare se va depune personal până la data de 23.02.2018 ora 15.30, la sediul I.J.J. Alba, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, din municipiul Alba Iulia, judeţul Alba şi va cuprinde următoarele documente:

A) Pentru candidaţii recrutaţi în vederea încadrării directe care intenţionează să dobândească statutul de cadru militar şi pentru cadrele militare în rezervă:
a) cererea de înscriere şi CV;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;2
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
f) cazierul judiciar;
g) o fotografie color 9×12 cm;
h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
j) dosar- plic.

B) Dosarul de recrutare în vederea participării maiştrilor militari/subofiţerilor la concurs, conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere şi CV;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; 2
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă3 şi, dacă este cazul, livretului militar;
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
e) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
f) adeverinţe emise de unitatea din care face parte candidatul din care să rezulte:
– nivelul de acces la informaţii clasificate la care este avizat şi perioada de valabilitate;
– dacă este cercetat disciplinar, dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la O.m.a.i. nr. 177/2016.
– calificativul obţinut la ultimele două aprecieri anuale de serviciu.
g) adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate;
h) dosar- plic.

Copiile documentelor care fac parte din dosarul de recrutare se realizează de lucrătorii de resurse umane, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.
Documentele care fac parte din dosarul de recrutare pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute la alineatul precedent nu se mai realizează.
Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba, telefon: 0258/812318, interior 24571 şi 24535, fax 0258/811926, de luni până vineri, între orele 08.30-15.30.
Candidaţii vor fi planificaţi pentru evaluarea psihologică specifică prin grija Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba.
La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în prezentul anunţ.

IV. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
– în vederea ocupării prin concurs sau examen, după caz, prin încadrare directă, a postului vacant de execuţie ofiţer specialist I, la compartimentul Administrare patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului, din cadrul Serviciului Logistic, prevăzut la (poziţia 77/a) din statul de organizare al I.J.J. Alba.

A. TEMATICA
1. Organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române;
2. Drepturile și obligațiile personalului Jandarmeriei Române;
3. Îndatoririle și drepturile cadrelor militare;
4. Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare;
5. Răspunderea materială a militarilor;
6. Organizarea și desfășurarea achizițiilor publice de bunuri și servicii de către unitățile M.A.I.;
7. Atribuirea contractelor de achiziție publică de către unitățile M.A.I.;
8. Scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor din unitățile M.A.I.;
9. Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I.;
10. Protecția informațiilor clasificate în instituțiile M.A.I.;
11. Autorizarea executării lucrărilor de construcții;
12. Recepția lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora;
13. Asigurarea tehnică a construcțiilor aflate în administrarea M.A.I.;
14. Normele de stabilire a parametrilor necesari desfășurării activității în spațiile M.A.I.;
15. Organizarea cadastrului pentru structurile M.A.I.;
16. Elaborarea și conținutul documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții;
17. Organizarea activității de protecție a mediului în unitățile M.A.I.

B . BIBLIOGRAFIA:
1. Legea nr. 550 din 21 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
4. Instrucțiunile M.A.I. nr. 114 din 22.07.2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne;
5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
6. Hotărârea Guvernului nr. 395 din 02.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
7. Hotărârea Guvernului nr. 81 din 23.01.2003 privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea M.A.I.;
8. Instrucțiunile M.A.I. nr. 167 din 30 iulie 2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile Ministerului Administrației și Internelor;
9. Ordinul M.F.P. nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
10. Ordinul nr. 231 din 25 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor;
11. Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;
12. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114 din 21.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității;
13. Legea nr. 10 din 18.01.1995 privind calitatea în construcții;
14. Legea nr. 50 din 29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată (Capitolul I);
15. H.G. nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
16. Instrucţiuni M.A.I. nr. 664 din 28.11.2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
17. Ordinul M.A.I. nr. 633 din 10.10.2008 privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfășurării activității în spațiile M.A.I.;
18. Instrucțiunile M.A.I. nr. 549 din 18.07.2008 privind organizarea cadastrului pentru structurile M.I.R.A.;
19. Hotărâre nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
20. Ordin nr. 140 din 30 octombrie 2015 privind organizarea, coordonarea și controlul activității de protecție a mediului în unitățile M.A.I. (Capitolele II, III și V).
* Se studiază legislaţia actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite.

V. Graficul şi locul desfăşurării concursului :
– depunerea cererilor de înscriere la concurs până la data de: – 16.01.2018, ora 15.30
– depunerea dosarelor de recrutare în volum complet până la data de: – 23.02.2018, ora 15.30
– verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor:
26.02.2018-01.03.2018.
– concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba din municipiul Alba Iulia str. Alexandru Ioan Cuza nr. 18, la data de 09.03.2018, începând cu ora 14.00, unica probă de concurs constând într-un test scris tip grilă, care se înregistrează audio şi/sau video, conform dispoziţiilor art. 24 din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.
– Depunerea contestaţiilor : – 24 de ore de la afişarea rezultatelor.

ATENŢIE ! Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Nota acordată după contestaţie rămâne definitivă.

– Afişarea rezultatelor eventualelor contestaţii: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
– Afişarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului: în funcţie de existenţa/inexistenţa unor eventuale contestaţii, la expirarea termenului de depunere/soluţionare a acestora.
Aprecierea rezultatelor finale ale probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.
Nota de promovare a probei de concurs este de minimum 7,00. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă la testul scris, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu pe subiecte profesionale.
Candidaţii vor avea obligatoriu asupra lor la susţinerea testului scris, actul de identitate precum şi un pix / stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau comunicare). Nu se admit pixuri / stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativele de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului / candidaţilor în cauză.

Anunţul este publicat pe site-ul instituţiei, www.jandarmeriaalba.ro şi afişat la avizierul unităţii începând cu data de 29.12.2017.

25550217_1770926326311757_6315875992378403426_nÎn conformitate cu prevederile Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziţiei Secretarului General al Ministerului Afacerilor Interne nr.22189 din 22.11.2017 și Ordinului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr.201260 din 06.12.2017, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, nr.10, județul Alba, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

1. Ofițer specialist II la Inspecția de Prevenire – compartimentul Avizare – autorizare

2. Ofițer specialist I la compartimentul Achiziții publice

3. Subofițer tehnic principal în cadrul structurii Financiar

4. Subofițer tehnic principal în cadrul Serviciului Resurse Umane – Încadrare –gestiune personal

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă pregătirea necesară ocupantului postului, conform cerințelor din fișa postului;

b) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

c) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale;

f) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuțiile din fișa postului și la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradul militar maxim al postului pentru care s-a organizat concurs, respectiv locotenent-colonel;

m) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;

n) să obţină autorizaţie de acces pentru lucrul cu informaţii și documente clasificate (după încadrare, cu îndeplinirea procedurilor specifice);

o) să nu fi împlinit, la data desfăşurării concursului, vârsta standard de pensionare, aşa cum este prevăzută în Legea nr.223/ din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate dacă îndeplinesc suplimentar și următoarele criterii specifice:

– nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art.87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;

– sunt confirmate în arma şi specialitatea militară corespunzătoare funcţiei pentru care se organizează concurs.

Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate în unităţi ale MAI, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.

Maiştrii militari și subofiţerii în activitate din Ministerul Afacerilor Interne pot participa la concurs dacă îndeplinesc suplimentar și următoarele condiţii:

a) sunt declaraţi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

b) nu sunt cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

c) nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr.7 la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale MAI, cu modificările şi completările ulterioare

d) au obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de serviciu.

Candidatul care a fost declarat „admis” nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concurs, candidatul trebuie să depună personal la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba, în perioada 03.01-26.01.2018, în intervalul orar 09.00-15.00, în zilele lucrătoare, următoarele documente, într-un dosar plic:

a) cererea de înscriere (conform modelului din Anexa 3 la prezentul Anunț);

b) curriculum vitae – CV, (în format Europass, conform modelului din Anexa 4 la prezentul Anunț);

c) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, menționate la punctul III.1. din Anunț. Documentele de studii solicitate vor avea atașate/anexate foile matricole/suplimentele eliberate, după caz (vor fi prezentate şi în original).

d) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau ale altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar (vor fi prezentate şi în original);

e) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă (vor fi prezentate şi în original);

f) autobiografia (redactată olograf) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi ale soţului/soţiei candidatului (conform modelelor din Anexele 5 și 6 la prezentul Anunț);

g) cazierul judiciar (poate fi depus de candidat sau solicitat de unitatea organizatoare de la unitatea de poliție, pe baza consimţământului scris al candidatului. Documentul depus de candidat trebuie să fie în termenul de valabilitate);

h) o fotografie color 9 x 12 cm;

i) fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I. (examinarea medicală se va realiza de către instituţiile medicale specializate ale M.A.I., conform adresei de trimitere eliberată la înscrierea la concurs de unitatea organizatoare, iar fişa medicală, va fi depusă la dosarul de recrutare, până la data limită de completare a dosarelor, respectiv 26.01.2018);

j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului din Anexa 7 la prezentul Anunț). În modelul de declaraţie este inclus şi consimţământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016;

k) declaraţie pe propria răspundere (conform modelului din Anexa 8 la prezentul Anunț) din care să rezulte că:

– nu are antecedente penale și nu se află în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

– nu a fost destituit dintr-o funcţie publică și nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni, au fost evaluați psihologic în același scop, precum și rezultatul evaluării psihologice (aviz psihologic Apt/Inapt), conform anexei nr.9 la Anunț.

m) doar pentru cadrele militare în rezervă: vor depune la dosarul de recrutare o adeverinţă eliberată de unitatea la care a fost trecut în rezervă/care are în gestiune dosarul personal din care să rezulte:

– gradul militar în rezervă deţinut;

– perioadele de activitate și funcțiile îndeplinite;

– motivul și temeiul legal al trecerii în rezervă;

– arma și specialitatea militară pe care le-a dobândit;

n) doar pentru maiștrii militari și subofițerii în activitate: vor depune o adeverinţă, eliberată de unitatea de provenienţă, din care să rezulte:

– gradul militar al candidatului;

– dacă este sau nu este cercetat disciplinar

– dacă este sau nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare care să nu fi fost radiată, în condițiile legislației în vigoare;

– dacă este sau nu este pus la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr.7 la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale MAI, cu modificările şi completările ulterioare;

– calificativele obținute la ultimele două aprecieri anuale de serviciu.

Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea, în zilele lucrătoare, între orele 09.00–15.00, în perioada 03.01-10.01.2018, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba, în municipiul Alba Iulia, strada A.I .Cuza, nr.10, județul Alba, a următoarelor documente:

1. Cererea de înscriere, se depune personal de către candidat și este adresată inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba;

2. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

3. Curriculum-vitae model Europass;

4. Copia cărţii de identitate;

5. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni, au fost evaluați psihologic în același scop, precum și rezultatul evaluării psihologice (aviz psihologic Apt/Inapt)

6. Consimțământul privind solicitare extras de pe cazierul judiciar;

7. Un dosar cartonat tip plic.

Nu vor fi acceptate cererile de înscriere depuse prin fax, e-mail, poştă, terţe persoane sau în orice altă formă decât cea mai sus prezentată.

Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, la sediul unităţii organizatoare – Serviciul Resurse Umane, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 0900-1500.

Concursul pentru ocuparea postului vacant va consta susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în acord cu tematica și bibliografia anexate prezentului anunț.

Testul scris va fi precedat de susţinerea probei de evaluare a performanței fizice, ca probă eliminatorie, respectiv traseu practic-aplicativ (conform prevederilor Anexei nr. 32 la Ordinul MAI nr.177/2016 modificat și completat cu OMAI nr.144/2017).

Este declarat „PROMOVAT“ candidatul care îndeplineşte baremul minim de 1’05“ (un minut şi cinci secunde) la proba „traseu practic-aplicativ“. Pe timpul susţinerii probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări.

Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs şi declararea acestuia „NEPROMOVAT“.

Candidații care au promovat proba evaluarea performanțelor fizice sunt declarați „admis” iar cei care nu au promovat proba sunt declarați ”respins”.

La testul scris se prezintă numai candidații declarați „admis” la evaluarea performanțelor fizice.

Nota de promovare a probei de concurs testul scris este minimum 7,00.

Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat „admis” la toate probele concursului şi a obţinut nota cea mai mare la testul scris.

Rezultatele probei test scris se afișează pe pagina de internet a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba, respectiv www.isualba.ro, precum şi la avizierul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba, din Alba Iulia, strada A.I. Cuza nr.10, județul Alba.

În situaţia în care, mai mulţi candidaţi au obţinut aceeaşi notă la proba test scris, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, pe baza tematicii și bibliografiei stabilită la proba scrisă, cu subiecte elaborate la nivelul comisiei centrale de concurs.

Ambele probe ale concursului și interviul structurat pe subiecte profesionale (dacă este cazul) vor fi înregistrate audio și video.

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris poate formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afişare.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Proba de concurs evaluarea performanțelor fizice nu poate fi contestată.

Informații suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se pot obţine din pagina oficială de internet a unităţii link: http://www.isualba.ro/men-anunturi  şi la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba, tel. 0258.810.411, interior 27007 sau 27119, în zilele lucrătoare între orele 09.00-15.00.

„Școala Zero Waste” este un concurs național de educație ecologică și colectare selectivă destinat tuturor școlilor din învățământul primar și gimnazial din România. Perioada de desfășurare a competiției este 18 Aprilie – 27 Mai.

Începând cu 16 Martie și până în 11 Aprilie toate școlile din România se pot înscrie în Competiția „Școala Zero Waste” Editia 2016. La cele trei ediții anterioare au participat 250 de școli din aproape toate județele țării și din București și 30.000 de elevi participanți direct în competiție.

Premiul cel mare este reprezentat de o tablă interactivă oferită de Continental, partener al proiectului.

Marii câștigătorii ai tablelor interactive puse în joc până acum sunt în 2015 Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Roșiorii de Vede, Teleorman, în 2014 Școala Gimnazială Sf. Nicolae Târgu Jiu, Județul Gorj, iar în 2013 Școala Gimnazială Moșnița Nouă, Județul Timiș.

Elementul de noutate din acest an este reprezentat de tabăra de educație ecologică “Zero Waste Camp” organizată în August la Timișoara și la care vor participa cei mai buni elevi selectați în urma concursului SZW din acest an.

Desfășurarea competiției este simplă. Școala care acumulează cele mai multe puncte este desemnată câștigătoare. Punctele se obțin din organizarea a cat mai multor acțiuni educaționale din lista oferită de organizatori și din colectarea selectivă a mai multor deșeuri reciclabile: hârtie/carton, aluminiu, plastic/pet și altele.

Detalii suplimentare despre procedura de înscriere și desfășurarea concursului pot fi găsite pe site-ul organizatorului, EcoStuff Romaniawww.EcoStuff.ro sau pe pagina de Facebook – https://www.facebook.com/scoalazerowaste.

Concursul de educație ecologică și colectare selectivă dă posibilitatea elevilor și școlilor din România să concureze pentru câștigarea premiilor puse în concurs și în același timp să contribuie la protejarea naturii și reducerea poluării.

Aflat deja la a 4-a ediție, concursul susține și întărește obiceiul colectării selective începând cu vârsta la care copiii își formează valori și deprinderi pe care le vor avea tot restul vieții. Prin implicarea copiilor vom contribui indirect și la informarea și responsabilizarea membrilor familiilor.

Toate companiile care doresc să se implice, să susțină educația ecologică în școli și să sprijine organizarea concursului prin acordarea de premii, sunt invitate să ia legătura cu organizatorii.

Primăria Municipiului Aiud, judeţul Alba, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a cinci posturi vacante, funcţii contractuale de execuţie din cadrul Serviciului Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

Serviciul Poliţia Locală, Biroul Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Paza bunurilor

1) PAZNIC – 4 POSTURI

Condiții generale și specifice:

- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– aviz psihologic.

Condiții de desfășurare ale concursului:

– Proba scrisă: 15.10.2015, ora 9:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud;

- Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Serviciul Poliţia Locală, Biroul Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Ordinea și liniștea publică – Evidența persoanelor

2) ȘOFER, TREAPTA PROFESIONALĂ I – 1 POST

Condiții generale și specifice:

- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– aviz psihologic;

– permis de conducere categoriile B, C și E.

Condiții de desfășurare ale concursului:

– Proba scrisă: 15.10.2015, ora 9:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud;

– Proba practică: 15.10.2015, ora 14:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud;

- Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 06.10.2015, ora 16:00 la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, camera 22 și la nr. telefon 0258 861 310.

Consiliul Național de Integritate, instituția care supraveghează activitatea Agenției Naționale de Integritate a organizat un concurs pentru ocuparea funcției rămasă vacantă după demisia fostului președinte Horia Georgescu. Nici unul dintre cei candidați înscriși în concursul pentru șefia instituției, nu a câștigat concursul.

 

Mai multe puteți citi aici:

Elevii care au reprezentat județul Alba la etapa naţională a Concursului pentru Sănătate şi Prim Ajutor “Sanitarii Pricepuţi” au ocupat locul 13. Competiţia a avut loc în perioada 24 – 29 iulie şi a fost organizată de Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sanătăţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă).

Competiţia s-a desfaşurat în Complexul de Agrement „Poiana Pinului” din judeţul Buzău.

La concurs au participat 220 elevi din clasele V-VIII, membri ai 44 de echipaje câştigătoare ale fazei judeţene a competiţiei organizate de filialele SNCRR.

Filiala de Cruce Roşie Alba a fost reprezentată de echipajul Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga”Ocna Mureş, câstigător al locului 1 de la Faza Judeţeană din 13 iunie 2015.

Membrii echipei din Alba sunt Anda Mădălina Benţea, Ana-Maria Chirilă, Mihaela Lidia Hopârtean, Roxana Neamţ şi Adelina Florina Stoica, eleve în clasa a VII-a A la Şcoala „Lucian Blaga” Ocna Mureş. Au fost însoţite de profesor Ioan Baciu.

Aau ocupat locul 13, cu un punctaj de 67,2 din totalul de 70 de puncte.

Juriul de concurs a fost format din dr. Mihail Voicescu şi dr. Sorina Botescu, reprezentanţi ai Sediului Central al SNCRR, cpt. dr. Monica Dragomir, reprezentant IGSU, prof. Dorina Simion, reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Mihaela Necula, psiholog, reprezentant al Ministerului Sănătăţii.

Toate echipajele au primit diploma de participare şi obiecte promoţionale CRR.

Pe parcursul taberei au fost organizate cu sprijinul voluntarilor: atelier de resuscitare în care li s-a acordat echipajelor posibilitatea să exerseze pe manechinele adult, junior şi bebeluş; atelier de educaţie umanitară; atelier de educaţie pentru sănătate în care s-a pilotat jocul „Healthy-o-poly”, joc dezvoltat de un grup de voluntari SNCRR şi premiat de Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce Roşie; sesiuni de înviorare în fiecare dimineaţă, foc de tabără şi activităţi recreative (dans, sport etc).

Inspectoratul Școlar Județean Alba organizează concurs pentru ocuparea a trei funcţii vacante, respectiv de referent III la compartimentul Informatizare, consilier I AS la compartimentul Reţea şcolară şi consilier I A S la compartimentul secretariat. Dosarele de înscriere se depun în perioada 12-14 august, la sediul IŞJ, iar probele de concurs se desfăşoară în perioada 24-26 august.

Condiţii specifice pentru participarea la concurs a candidaţilor:

Pentru postul de referent III la compartimentul Informatizare:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenţă şi curs în domeniul informaticii;

– vechime în munca minim 5 ani;

– cunoştinţe temeinice în domeniul informaticii;

– cunoştinţe de operare PC- utilizare, depanare, întreţinere, reţele de calcul, baze de date şi programare, Microsoft Word, Excel, Internet Explorer;

– competenţe în depanarea şi întreţinerea hardware şi software a calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;

– competenţe în administrarea reţelelor de calculatoare;

– cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;

– competenţe de operare a datelor şi de instalare şi utilizare a sistemelor de operare şi a softurilor educaţionale.

Pentru postul de consilier II A S – compartiment Secretariat:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenţă;

– vechime în munca minim 5 ani;

– cunoştinţe de operare PC, Microsoft Word, Excel, Internet Explorer

– cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională

Pentru postul de consilier I, A S – compartiment Reţea şcolară:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenţă;

– vechime în munca minim 5 ani;

– cunoştinţe de operare PC, Microsoft Word, Excel, Internet Explorer;

– cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională

Concursul constă în selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică, interviu.

Organizarea şi desfăurarea concursului are loc la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, str.Gabriel Bethlen, nr.7, Alba Iulia.

CALENDAR concurs:

Depunerea şi selecţia dosarelor: 12-14 august, orele 10.00-14.00, la sediul IŞJ alba, telefon 0258-811662

Proba scrisa: 24 august, ora 10.00

Proba practică: 26 august, ora 10.00

Interviu: 26 august, ora 12.00

Comunicarea rezultatelor de la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă, pentru accesul la proba următoare, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

După afişarea rezultatelor obtinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi interviu, candidatii pot depune contestaţii în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afişării rezultatelor la fiecare probă.

AICI, bibliografia pentru concurs.

Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia scoate la concurs un post de magazioner pentru Centrul Social de Urgenţă, adăpostul pentru oamenii străzii din Gara CFR,  şi Serviciul de Îngrijire Vârstnici la Domiciliu Alba Iulia. Acesta este disponibil pentru o perioadă de trei luni cu posibiliatea de prelungire.

Candidatul pentru postul de magazioner trebuie să aibă, minim studii medii cu diplomă de bacalaureat, capacitate de organizare şi planificare a activităţilor curente, personalitate dinamică, comunicativă, organizată, loialitate şi confidenţialitate, constituie avantaj studiile în domeniul asistenţei sociale.
De asemenea acesta trebuie să dețină un permis de conducere categoria B

Postul este pe perioadă determinată de 3 luni cu posibilitate de prelungire, iar norma de lucru este de 8 ore/zi.
Persoanele interesate pot depune sau trimite un Curriculum Vitae la sediul Asociaţiei Filantropia Ortodoxă din str. B.P.Haşdeu, nr.15A, jud. Alba sau la adresa de e-mail: filantropia_ortodoxă@yahoo.com, până la data de 5 august, ora 12,00.

Candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu, a cărui dată va fi stabilită de comun acord cu aceştia. Toate candidaturile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate. Nu vor fi luate în considerare candidaturile care nu vor îndeplini condiţiile minimale solicitate în specificaţiile postului.

Asociaţia îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook