Comunicate

Patru bărbați, pescari amatori din Blaj au fost amendațí cu suma de 2400 lei de jandarmi. Aceştia au fost prinşi pescuind în râul Târnava Mare, în ultima zi a perioadei de prohibiţie.

Cei patru au fost observaţi marţi, 9 iunie, în jurul orei 21.00 şi au motivat că nu au mai avut răbdare până a doua zi. când se termina perioada de prohibiţie. Totodată, fiindu-le solicitat să prezinte permisul sau autorizaţia de pescuit aceştia au spus că nu deţin astfel de documente.

Identificaţi ca fiind Zoro S. (38 de ani), Adam L. (44 de ani), Vasile Z. (61 de ani) şi Valentin M. (29 de ani , toţi domiciliaţi în municipiul Blaj, au fost sancţionaţi contravenţional cu câte o amendă în valoare de 600 de lei, având posibilitatea ca în termen de 48 de ore să achite jumătate din această sumă.

Jandarmii atrag atenţia pescarilor că acţiunile jandarmeriei pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol vor continua şi în perioada următoare, iar împotriva celor care vor fi depistaţi săvârşind fapte susceptibile a fi contravenţii sau infracţiuni vor fi luate măsurile legale impuse de O.U.G. 23/2008, privind pescuitul şi acvacultura. Pentru prevenirea abaterilor, reamintesc câteva prevederi ale acestui act normativ:

ART. 58

Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei:
a) pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii de peşte şi de alte vieţuitoare acvatice vii efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale;

 1. b) neprezentarea permisului, licenţei sau autorizaţiei atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să constate contravenţiile/infracţiunile;
 2. c) încălcarea condiţiilor prevăzute în permis, autorizaţie şi/sau licenţă;
  d) pescuitul recreativ/sportiv al resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale.
  59

Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului sau autorizaţiei, după caz:
a) prinderea salmonidelor cu mâna;

 1. b) pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;
 2. c) pescuitul cu mai mult de 3 muşte artificiale în apele salmonicole;
 3. d) reţinerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucăţi/exemplare/zi, în total, din speciile de păstrăv, lipan şi coregon în apele de munte sau a mai mult de 5 kg de peşte/zi din zona colinară şi de şes, cu excepţia cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depăşeşte 5 kg;
  e) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare.
  f) pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie.
  60

Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei, după caz:

 1. a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din lăţimea râurilor, canalelor şi a Dunării;
 2. b) utilizarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă în cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc-Erenciuc şi în lacurile litorale;
 3. c) neducerea la îndeplinire, la termenele şi în condiţiile stabilite, a măsurilor dispuse de personalul cu drept de control şi inspecţie;
 4. d) capturarea peştelui cu unelte de plasă şi cu pripoane în râurile şi în lacurile din zona de munte, precum şi în râurile colinare şi de şes, cu excepţia Dunării şi Prutului;
  e) nemarcarea uneltelor de pescuit comercial.

ART. 61

Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei:
a) introducerea în habitatele piscicole naturale sau în amenajările piscicole, fără avizul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, a altor specii decât cele existente;
b) nedeţinerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură.
ART. 62

Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.800 lei la 4.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei, după caz:
a) pescuitul comercial, reţinerea la bord, transbordarea, descărcarea şi comercializarea resurselor acvatice vii sub dimensiunea minimă legală;

 1. b) refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul şi inspecţia navelor/ambarcaţiunilor, autovehiculelor, unităţilor de acvacultură, unităţilor de procesare şi/sau comercializare, precum şi în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial;
 2. c) utilizarea unei nave/ambarcaţiuni la pescuitul în scop comercial, neinscripţionată cu marcaj exterior corespunzător licenţei de pescuit.

ART. 63

Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei:
a) distrugerea sau degradarea din culpă a digurilor, barajelor şi canalelor, a taluzurilor şi malurilor, a instalaţiilor hidrotehnice aferente amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;
b) distrugerea sau degradarea din culpă a trecătoarelor pentru peşti, a topliţelor şi a cascadelor podite, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;
c) reducerea din culpă a debitului de apă pe cursurile de apă naturale sau amenajate, dacă prin aceasta se periclitează existenţa resurselor acvatice vii, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;
d) distrugerea, degradarea sau micşorarea din culpă a zonelor de protecţie perimetrală a amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;

 1. e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care împiedică intrarea peştilor în sistemele de alimentare cu apă, irigaţii, precum şi în instalaţiile hidroenergetice, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;
 2. f) neluarea măsurilor pentru curăţarea zonelor de pescuit şi pentru protejarea şi salvarea resurselor acvatice vii la construcţia sau golirea lacurilor de acumulare;
  g) neasigurarea debitului de apă necesar în vederea dezvoltării normale a faunei piscicole în aval de o lucrare de barare;
 3. h) aruncarea sau depozitarea rumeguşului, deşeurilor menajere şi zootehnice şi a oricăror materii şi materiale, produse şi substanţe poluante pe malurile râurilor, pâraielor, lacurilor, bălţilor şi amenajărilor piscicole;
 4. i) pescuitul lostriţei;
 5. k) neexecutarea lucrărilor pentru protecţia şi refacerea habitatelor naturale ale peştilor şi ale celorlalte vieţuitoare acvatice vii;
 6. l) pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj;
 7. m) circulaţia autovehiculelor de orice tip şi transportul cu orice mijloace al buştenilor prin albia minoră a râurilor şi pâraielor din zona de munte.
  64

Următoarele fapte constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu amendă şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între un an şi 3 ani:

 1. a) pescuitul comercial sau sportiv fără licenţă sau autorizaţie de pescuit;
  b) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiţie, şi distrugerea icrelor embrionate de peşte în zonele de reproducere naturală;
 2. c) reducerea debitului şi a volumului de apă pe cursurile de apă, în scopul pescuitului ilegal;
 3. d) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescăreşti sau cu unelte de pescuit de orice fel, de către persoane neautorizate, a canalelor şi a gârlelor de legătură cu lacurile, bălţile ori cu terenurile inundabile;
 4. e) pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie;
 5. f) procesarea, fără drept, a produselor obţinute din pescuit sau acvacultură;
 6. g) pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale     h) deţinerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peştelui, icrelor ori produselor din peşte obţinute din pescuit;
  i) producerea, importul, comercializarea, deţinerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;
 7. j) pescuitul cu japca, cu ostia, suliţa, ţepoaica şi cu orice alte unelte înţepătoare sau agăţătoare, prin greblare sau harponare;
 8. k) producerea, importul, deţinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament;
  l) pescuitul cu alte unelte sau scule neautorizate.

ART. 65

(1) Următoarele fapte constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între un an şi 3 ani:
a) pescuitul electric, deţinerea aparatelor şi dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de orice fel, precum şi folosirea armelor de foc, în scopul omorârii peştilor sau altor vieţuitoare acvatice;
b) pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine.

(2) Tentativa se pedepseşte.

ART. 66

(1) Sunt supuse ridicării în vederea confiscării uneltele şi ambarcaţiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc şi orice alte bunuri care au fost folosite la săvârşirea infracţiunilor.
(2) Bunurile rezultate din săvârşirea infracţiunilor şi contravenţiilor, constând în peşte, icre, alte vieţuitoare şi produse acvatice, sunt supuse confiscării.

(3) În cazurile de confiscare a bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) organele de constatare dispun valorificarea lor în condiţiile legii, contravaloarea făcându-se venit la bugetul de stat.

– See more at: http://alba100.ro/patru-barbati-din-blaj-amendati-de-jandarmi-pentru-pescuit-ilegal-0084223#sthash.HoK3hzOS.dpuf

În perioada de 3–5 aprilie 2015, va avea loc cea de-a cincea ediție a Congresului Tinerilor Basarabeni din România, a cărui activitate va fi desfășurată de către Organizația Studenților și Liceenilor Basarabeni din Alba Iulia.

Vineri 3 aprilie 2015, ora 10:00-11:00, Congresul demarează prin deschiderea oficială, care va avea loc în Sala Unirii din Alba Iulia, unde se va prezenta programul activității studenților pe durata celor două zile. La deschidere vor fi prezente autoritățile publice locale, precum și reprezentanți ai Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

La Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Lumea Copiilor” din Blaj, a avut loc un eveniment inedit, cu caracter intercultural: „Iarnă, să te duci cu bine!/Primăvara vine, vine!”, Farşangul unguresc şi Carnavalul primăverii implicând copiii şi părinţii, români şi maghiari, împreună.
Copiii au ales şi, din timp, şi-au confecţionat măştile şi costumaţia, sălile de grupă au fost decorate cu flori, ghirlande de hârtie, baloane, iar într-un colţ a fost amenajată o expoziţie de măşti.
Nu a lipsit nici mascota Carnavalului, o sperietoare din cârpe şi paie, având drept misiune să alunge Iarna, împreună cu copiii.
Programul s-a desfăşurat pe tot parcursul zilei, copiii s-au jucat, au cântat, au recitat, au dansat, împreuna cu colegii din grădiniţă şi educatoarele. Toata ziua veselia a răsunat din glasurile copiilor, iar punctul culminant a fost când, în prezenţa părinţilor, s-a făcut parada costumelor, părinţii prinzându-se în Hora primăverii, alături de copiii lor. Copiii au fost recompensaţi cu diplome şi dulciuri.
Astfel s-a ,,alungat” Iarna, cu multă veselie, culoare şi voie bună,spiritele rele/malefice au fost alungate de măştile copiilor, făcând loc primăverii, care se aşterne lin, afară şi în sufletele tuturor.
La eveniment a luat parte şi directorul grădiniţei, prof. Lucia Cîmpean, care a apreciat eforturile tuturor celor implicaţi, copii, educatoare, părinţi, activitatea încheindu-se cu cântecul: „Martie, bine-ai venit, Mărţişorule,/ Toţi copiii te-au dorit, Mărţişorule, Ai adus iar primăvară, Mărţişorule,/Peste lume, peste ţară, Mărţişorule!”.
gradi 4

gradi

gradi 1

gradi 2

gradi 3

Kronospan Sebes, cel mai mare producător de plăci pe bază de lemn din România, a acţionat în instanţă cinci dintre reprezentanţii Grupului de Iniţiativă Civică Sebeş, care, de la începutul anului, au derulat o campanile susţinută de defăimare şi prejudiciere a imaginii companiei.
Prin manifestările de opinie publicate de reprezentanţii organizaţiilor de mediu s-a încercat acreditarea ideii că activitatea desfăşurată pe platforma de la Sebeş şi proiectele de investiţie ale Kronospan nu respectă legislaţia în vigoare şi sunt un real pericol pentru comunitatea locală.
Alegaţiile diseminate prin intermediul protestelor, intervenţiilor în presă şi reţelelor sociale susţin că exploatarea unei fabrici de formaldehidă se desfăşoară în ilegalitate, încălcând nomele în vigoare privind protecţia mediului şi a celor din domeniul construcţiilor.
S-au făcut următoarele tipuri de informaţii care sunt in totalitate false şi aduc un grav prejudiciu imaginii Kronospan:

„Sebeşul stă pe o bombă chimică, care poate oricând exploda şi care ar distruge Sebeşul”
„Kronospan-ul nu şi-a realizat monitorizarea on-line, 24 din 24 de ore, a tuturor surselor de poluare şi a tuturor tipurilor de poluanţi”
POLUAREA VINE DE LA KRONOSPAN ŞI DE LA HOLZINDUSTRIE SE VEDE CU OCHIUL LIBER. DE LA KRONOSPAN PRIMIM 2 POLUANŢI CANCERIGENI.
“Susţin plecarea Kronospan-ului de mult timp….dar cam trebuie să plece cu totul…nu doar să închidă producţia de formaldehida. Foarte periculos şi cel mai periculos este sectorul unde se îmbină plăcile, unde le presează, tot gazul rezultat din presare e formaldehida + alte nenumărate substanţe. Indiferent câţi oameni lucrează acolo….ei trebuie să plece…un salar bun nu compensează un cancer”.

Toate aceste afirmaţii sunt contrazise de realitatea conform căreia Kronospan funcţionează în mod legal, în urma obţinerii tuturor documentelor de reglementare impuse de legislaţia privind protecţia mediului şi emise de autorităţile publice competente în domeniu.
“Kronospan este alături de comunitatea oraşului Sebeş care militează pentru protecţia mediului, dreptul la aer curat şi respectarea legislaţiei. Noi înşine, ca şi companie şi indivizi, suntem parte activă şi participăm concret la acţiuni care au rolul de a susţine comunitatea şi mediul local. Însă toate acuzaţiile care au circulat în mediul public în ultima perioadă depăşesc limitele legale pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare, iar efectele se răsfrâng în mod injust asupra imaginii noastre, cu atât mai mult cu cât alegaţiile nu au o bază reală. De aceea am decis să recurgem la această măsură”, a declarat Oana Bodea, director PR Kronospan Sebes. În ultimele două luni compania a lansat invitaţii oficiale la dialog social către membrii Grupului de Iniţiativă Civică Sebeş şi ai altor organizaţii de mediu, însă acestea au fost refuzate de fiecare dată, fără a fi invocate motivele care să justifice această decizie. În continuare, Kronospan îşi manifestă deschiderea pentru soluţionarea pe cale amiabilă, prin dialog social, a tuturor diferendelor de opinie existente, pe orice subiect care vizează activitatea companiei sau implicarea în comunitatea locală. “Atunci când vorbim despre fapte concrete, date, acuzaţii clar definite, şi nu păreri ori evaluări personale, este foarte important ca acestea să fie probate. Or, în cazul nostru, acest lucru nu se întâmplă. Ne-am asumat întotdeauna rolul de a funcţiona legal, în conformitate cu legislaţia şi cu normele în vigoare, dar şi cu simţ de răspundere pentru comunitatea din care facem parte. Este un principiu de la care nu abdicăm şi suntem în permanenţă deschişi la dialoguri sociale de bună credinţă. În aceeaşi măsură, ne rezervăm dreptul de a ne apăra imaginea, construită în ani de muncă şi implicare”, a adăugat Oana Bodea.

O companie care se respectă, aşa cum este Kronospan Sebeş, o companie  performantă la nivel internaţional, este in acelasi timp o companie care respecta cu strictete legislatia in vigoare si care se asteapta si solicita tuturor colaboratorilor si partenerilor ei acelasi comportament ireprosabil.

In ultima perioada in diverse media au fost lansate diferite afirmatii referitoare la activitatea societatii Kronospan Sebes, afirmatii false care nu au la baza nici un fel de suport probator. Astfel s-a lansat ideea ca societatea nu este autorizata in conformitate cu directivele europene si au fost puse sub semnul intrebarii studiile privind sănătatea populaţiei din Sebeş. In ciuda faptului ca societatea noastra a chemat in mod constant la dialog, in ciuda tuturor documentelor si dovezilor prezentate care atesta că ne desfasuram activitatea respectând legea si ca afirmatiile de mai sus nu sunt adevarate, din partea celor care organizeaza protestele la nivelul orasului Sebes nu a fost manifestata nici un fel de dorinta de comunicare sau de interes fata de niste documente tehnice, clare si fara nici o urma de indoiala, legale.

Mai mult, ONG-ul Prima Natura a trimis o sesizare Ministrului Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, în care eram acuzaţi că am încălca legea – prin organizarea de transporturi ilegale de lemn, fără însă a fi prezentate dovezi care să justifice cele afirmate. Ca urmare a sesizarii primite, Politia si CRSC Cluj au desfasurat controale riguroase care au relevat fara putinta de tagada că întrega activitate a Kronospan Sebes se desfăşoară cu respectarea legii. Au fost supuse controalelor avizele de însoţire a materialului lemnos, registrele de evidenţă, documentele cu regim special, dar concluzia a fost una singură: activitatea fabricii se desfăşoară cu respectarea legii.

Nu putem sa nu observam ca ceea ce se intampla in ultima perioada nu inseamna decat manipulare din partea unor persoane care au dovedit din nou ca nu stiu ce inseamna un dialog constructiv si cautarea de solutii in beneficiul comunitatii din Sebes. Suntem siguri de faptul ca cetatenii din Sebes care ne cunosc, inteleg activitatea pe care o desfasuram si modul in care intelegem sa respectam legea.

Kronospan Sebes a aratat in ultima perioada de nenumarate ori că nu are nimic de ascuns, că oricine are nelămuriri este invitat in fabrica să se informeze corect. Dar niciunul dintre cei care ne contestă nu a dorit să cunoască mai bine activitatea fabricii. Activitatea Kronospan în România inseamna respectarea legislatiei, crearea de locuri de muncă, implicare activa in viata comunităţii prin diverse programe pe care le am dezvoltat de-a lungul anilor si care au insemnat  suport pentru unităţile de învăţământ, spitale şi alte instituţii publice. Suntem unul dintre cei mai mari contributori la bugetul local al municipiului Sebeş şi ne mândrim că am pus umărul, de-a lungul timpului, la dezvoltarea localităţii.

 

Directorul Direcției de Sănătate Publică Alba, dr. Horea Timiș, împreună cu primarul Sebeșului, prof. Adrian Alexandru Dancilă vor avea joi, la Cluj Napoca, o întâlnire cu specialiștii oficiali și acreditați în sănătate publică, de la Institutul National de Sănătate Publică, Filiala Cluj. Aceștia vor solicita specialiștilor, elaborarea unui studiu de impact pe sănătate, la nivelul orașului Sebeș, care sa cuprindă toți factorii care pot sa influențeze starea de sănătate, începând de la autostrada, până la poluatorii industriali și ultimul service de la marginea municipiului. Urmează să se efectueze un inventar al tuturor poluatorilor din zonă, stabilindu-se impactul fiecărui poluator asupra sănătății și perimetrul de protecție sanitară iar concluziile finale vor prezenta impactul asupra stării de sănătate, pe fiecare cartier și zonă din municipiul Sebeș.

Datele vor fi postate pe site-urile DSP Alba și Primăriei Sebeș.

„Suma necesară pentru acest studiu, se regăsește în proiectul de buget al municipiului Sebeș, urmând a fi aprobată vineri, în ședinta Consiliului Local Sebeș, cu ocazia votării bugetului pe anul 2015. Mentionez că acest studiu este unul separat de cel care va fi realizat de Kronospan, pe platforma industrială, cerut de DSP Alba, pentru obținerea Autorizației Integrate de Mediu. Conducerea Primăriei Sebeș va continua discuțiile atât cu reprezentanții protestatarilor cât și cu cei ai Kronospan, pe care le-a avut și săptămâna trecută. Precizăm că Primăria Sebeș tine o permanentă legatură cu toate instituțiile statului, inclusiv Președinția Romaniei, pentru rezolvarea acestei situații”, a declarat primarul Adrian Alexandru Dancilă.

Șase noi proiecte muzicale se alătură artiștilor deja confirmați pentru 5 și 6 iunie 2015, la Blaj aLive. Programul complex de festival de pe Câmpia Libertății va include și showcase-uri de inovație și tehnologie, ateliere fun și educative, și va oferi două scene principale:

FREEDOM STAGE, dedicată performance-urilor pop-rock, rock alternativ, reggae și hip-hop: Matisyahu, Dubioza Kolektiv, Sunrise Avenue, Guess Who, Coma.

ELECTRONICA, un showcase pentru tendințele actuale din muzica electronică: Michael Mayer, UNKLE Sounds, Șuie Paparude, Thomas Fehlmann, Justus Köhncke, Saschienne, Acid Pauli, Let The Machines Do The Work.
Matisyahu este un artist-simbol al muzicii reggae din ultimul deceniu. Piesa „One Day” face parte din albumul oficial al FIFA 2010, alături de Shakira cu „Waka Waka” și alte hit-uri ale momentului. Show-urile live Matisyahu adună fani din toată lumea pentru semnătura sa particulară, o vibrație unicat, cu o energie puternică și un timbru vocal distinctiv într-o interpretare modernă a rădăcinilor reggae și hip-hop.
Hipiot la vârsta de 14 ani, un puștan cu dread-uri care făcea exerciții de bongo în cantină și beat-boxing în spatele clasei, Matisyahu și-a explorat intens trăirile interioare și, după ani de căutări, a creat un mod de a combina gândurile sale despre viață și valori în muzică printr-un mix de reggae, hip-hop, pop-rock, new wave-ska sau folk acustic.

E o muzică venită din interior, un dialog spiritual și o provocare intelectuală. Matisyahu are o sinceritate aparte și o creativitate îndrăzneață. În „Watch the World Melt Down” creează un contrast puternic între meditație și muzică triumfantă, o altă fuziune genială, bazată pe emoții complexe, lupte interioare și singurătate care concurează cu o determinare la fel de puternică de a iubi și a renaște.
„Open The Gates” sau „King without a Crown” au urcat, rând pe rând, în Billboard Top 20, iar albumul „Youth” a fost nominalizat la premiile Grammy pentru cel mai bun album reggae.

Dubioza Kolektiv a devenit cunoscută pe scena internațională pentru mixul dintre hip-hop, reggae, dub și folclor balcanic. Muzica lor este o explozie de pozitivism, unul dintre cele mai bune spectacole live din Europa de Est. Dincolo de amestecul îndrăzneț de stiluri muzicale, Dubioza Kolektiv e vocea care exprimă problemele societății, fără stereotipuri clasice. Publicul Blaj aLive va asculta în premieră și piesele de pe viitorul album, „No Escape (from Balkans)“.

Guess Who este unul din puținii artiști români care au reușit în ultimii doi ani să spargă barierele stilistice ale hip-hop-ului, venind cu un sound fresh, adresându-se în special publicului deschis către nou, în acord cu tendințele internaționale. „Tot mai sus” vine după incredibilul succes al pieselor „Locul Potrivit” și „Manifest”, două piese cu un puternic mesaj social care au reușit să revoluționeze piața muzicii hip-hop făcând-o digerabilă și pentru mainstream.

James Lavelle presents UNKLE Sounds la Blaj aLive cu un live set și vizualuri sincronizate într-un spectacol audio-video de proporții, cu hit-uri și piese noi, colaborări și remixuri, un proiect arhi-cunoscut la nivel mondial.
Acid Pauli, mastermind-ul și inițiatorul Console, membru în The Notwist, cu piese preluate în compilații celebre de către Tiefschwarz, Nicolas Jaar, Oliver Koletzki și Damian Lazarus, vine în premieră în România cu proiectul său solo ajuns faimos pentru compilația Get Lost V. Recenziile foarte bune l-au poziționat între geniile zilelor noastre din zona compoziției muzicii electronice la capitolul inovație în sound. Acid Pauli ar putea fi considerat prea sensibil pentru un festival, dar cum Blaj aLive nu este un simplu festival de consum, el este unul dintre artiștii supracalificați aduși pentru un public curios să experimenteze și să înțeleagă în profunzime rafinamentul muzicii electronice.

Britanicii Let The Machines Do The Work au debutat în forță încă din 2012, fiind parteneri de pupitru cu Booka Shade, KlangKarussel, DJ Falcom, Aeroplane și Bodhi. Single-ul „Let Me Be The One” este o piesă electrizantă, cu linie de bass clasică, mergând pe același mix de live și analogic specific LTMDTW.
Blaj aLive are loc între 5 și 6 iunie pe Câmpia Libertății din Blaj, iar abonamentele sunt disponibile până la finalul lunii martie la prețul de 50 de lei pentru acces în zona de festival și 100 lei pentru acces în festival & camping. În zilele festivalului abonamentele vor avea prețul de 90 de lei pentru acces simplu în festival și 140 de lei pentru acces în festival & camping. Biletele sunt disponibile pe blajalive.ro/bilete în variantele e-ticket sau cu plată ramburs, și în rețelele Eventim și Myticket, inclusiv magazinele Diverta și Germanos.

biserica
Biserica Întâmpinarea Domnului din Alba Iulia îmbracă la finalul acestei săptămâni şi începutul săptămânii viitoare haine de sărbătoare.
Biserica Parohiei Ortodoxe „Întâmpinarea Domnului” din Alba Iulia, situată în Cimitirul Chip din Alba Iulia își serbează hramul.
În lăcașul de cult ce deservește o mică comunitate din cartierul Ampoi 3, se oficiază slujbe începând cu anul 2013, paroh fiind preotul Radu Tuţui. Piatra de temelie la această biserică s-a pus în anul 1988, un an mai târziu turnându-se fundaţia. În urma cu 10 ani s-au reluat lucrările, până la finalizarea construcţiei, ocupându-se P.C. Părinte Doru Gheaja.
„Praznicul Întâmpinării Domnului sau Stretenia(în slavonă) ne dezvăluie cum Sfânta Fecioară Maria și dreptul Iosif, împlinesc învătătura Legii Vechiului Testament care prevedea ca orice întâi născut de parte bărbătească să fie afierosit lui Dumnezeu în a 40 a zi de la naștere.
La o primă vedere am zice că e un praznic mariologic, al Prea Curatei Fecioare și nu unul hristologic, al lui Hristos, pentru că Maica Domnului, deși Fecioară fiind și fără să fi născut cu lehuzie, a venit să aducă jertfă de curățire la templu. Însă perspectiva eclesială a praznicului de astăzi este hristologică, pentru că Îl are în centru pe Hristos, Care e recunoscut ca Stăpân și Domn al întregii creații .
Dreptul Simeon și proorociţa Ana, îl primesc la templu pe pruncul Iisus și erau fericiţi văzând împlinirea proorociilor. „Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea fetei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău, Israel“ (Luca 2, 29-32).
Si noi vom fi fericiţi nu văzând, ci crezând deoarece “Întâmpinarea Domnului” înseamnă și întâlnirea noastră cu El, recunoaşterea Lui prin Duhul Sfânt şi mărturisirea că Acesta este Fiul lui Dumnezeu întrupat, Mântuitorul lumii. Sfântul Atanasie cel Mare zice “Trebuie și noi să Il întâmpinăm pe Hristos îmbrăcaţi în nevinovăţie, în pocăinţa, în cuminţenie, în curăţie si, în general, în dragoste de Dumnezeu și de oameni. Nimeni nu poate să Il întalnească într-un alt fel pe Hristos, Care este adevarată viaţă.”
„Şi celor câţi L-au primit pe El, care cred în Numele Lui – zice Evanghelia – le-a dat lor putere să se facă fiii lui Dumnezeu” (Ioan 1, 12). Toţi dorim să devenim ,,fiii lui Dumnezeu” aceasta fiind ţinta vieţii noastre. Doar întâmpinandu-L și noi pe Domnul Hristos, și mărturisindu-L ca Domn și Stăpan al vieţii noastre vom avea și noi bucuria de a ajunge la ţinta care este viaţa veșnică” a declarat preotul paroh Radu Ţuţui.
Biserica Ortodoxă „Întâmpinarea Domnului” din Alba Iulia, singura din judeţul Alba cu acest hram, vă așteaptă să prăznuim duhovnicește sărbatoarea hramului care va începe Duminică, 1 februarie 2015 cu slujba Vecerniei Mari cu Litie, de la ora 18 și va continua în ziua Hramului, pe 2 februarie cu slujba Utreniei și Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.
Invitatie

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook